Q4: Ett händelserikt år med fokus på framtiden

Fjärde kvartalet 2023 (Q4 2022)

 • Orderingången uppgick till 117 MSEK (107) vilket motsvarar en ökning med 9 procent jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 36 procent till 94 MSEK (147)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 MSEK (18)
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till -2 MSEK (14)
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 MSEK (15)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (0,25)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27 MSEK (-5)

Jan-dec 2023 (Jan-dec 2022)

 • Orderingången ökade med 3 procent till 456 MSEK (445) jämfört med föregående år
 • Omsättningen minskade med 21 procent till 451 MSEK (569)
 • Rörelseresultatet uppgick till 23 MSEK (105) vilket motsvarar 5 procent (18) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 29 MSEK (95)
 • Resultat efter skatt uppgick till 13 MSEK (81)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,22 SEK (1,37)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 MSEK (113)

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet 2023

 • Den 19 december presenterade Altor ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Permascand. Styrelsen för Permascand meddelade sin rekommendation till aktieägarna att acceptera erbjudandet.

VD har ordet

Under 2023 uppnådde vi stark tillväxt inom Electrification & Renewables och Industrial Solutions samtidigt som Water Treatment bromsade in kraftigt. Under året har vi även stärkt vår pipeline av vätgasprojekt, och står väl positionerade för storskalig produktion av komponenter för produktion av grön vätgas i kommersiell skala.

För det fjärde kvartalet uppgick orderingången till 117 MSEK och är främst hänförligt till eftermarknadstjänster inom Industrial Solutions. Det är ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Efter en bra start på perioden upplevde vi att orderläggningen bromsade in något mot slutet av kvartalet, främst inom Electrification & Renewables till följd av att de stora investeringsbesluten för vätgasprojekt har skjutits på framtiden.

Omsättningen för kvartalet uppgick till 94 MSEK. Det är en minskning med 36 procent jämfört med föregående år. Den lägre omsättningen är hänförligt till minskad försäljning inom Water Treatment, samt en följd av den svaga orderingången i inledningen av året.

Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 29 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal om 31 procent. Bruttomarginalen i kvartalet är linje med föregående år, och väntas öka i takt med att vi uppnår större försäljningsvolymer och därmed bättre kapacitetsutnyttjande.

Våra utvecklingsprojekt inom elektrodutveckling och tillverkningsteknik för att stärka Permascand för framtiden har fortlöpt enligt plan. Vårt innovationscenter som invigs i juni – är en central del i vår förmåga att fortsätta, och accelerera vår teknikutveckling. Denna utveckling är nödvändig för att producera och leverera än mer högeffektiva produkter, i stor skala.

Electrification & Renewables
Inom Electrification & Renewables var försäljningen 25 MSEK i kvartalet vilket är i linje med motsvarande period föregående år. Även om vi i kvartalet mottog en kommersiell order inom vätgas om 17 MSEK samt en utvecklingsorder om 3 MSEK, flyttade flera vätgaskunder fram sina investeringsbeslut, där ökade kapitalkostnader, försenad infrastruktur samt otydliga investeringsstöd och subventioner, nämns som de starkaste orsakerna. Samtidigt som vi ser att antalet annonserade vätgasprojekt i världen fortsätter att öka, flyttas alltså tidslinjen för förverkligandet av dem fram i tiden. Vi ser en tydlig trend med ökande efterfrågan på de högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk elektrolys som Permascand levererar. Dessa elektroder med hög prestanda och lång livslängd är en nödvändighet för att våra kunders kostnadskalkyler för såväl investering som drift ska gå ihop. Här är vi rätt positionerade när marknaden tar fart. Inom segmentet upplever vi ökat intresse inom electrowinning och elöverföring. Även dessa områden är centrala för den gröna omställningen.

Industrial Solutions
Inom Industrial Solutions uppgick försäljningen till 67 MSEK vilket även inom detta segment innebar en försäljning i linje med motsvarande period föregående år. Vi ser fortsatt stadig tillväxt för vår lönsamma eftermarknadsaffär, bland annat tack vare att vi lyckats öka våra marknadsandelar på den nordamerikanska marknaden. Parallellt pågår förhandlingar om nya projekt för nyinstallationer, så kallade greenfield-projekt.

Water Treatment
Inom Water Treatment är den betydande minskningen av orderingång och intäkter drivet av en minskad marknad globalt kopplad till installationscykeln och kundens lageruppbyggnad. Med undantag för mindre kompletterande ordrar, levererar vi från befintlig orderbok, och den väntas inte växa förrän efter 2026 när eftermarknadsaffärerna inom segmentet förväntas nå mer betydande volymer.

Framtidsutsikter
Orderboken uppgick vid årsskiftet till 373 MSEK där cirka 80 procent har planerad leverans under 2024 och där andra halvan av året förväntas bli starkare med ökande försäljning. Vad gäller orderingång har 2024 börjat lika avvaktande som 2023 slutade. Senareläggning av vätgasprojekten runt om i världen gör att vi inte väntar oss några ordrar av kommersiell skala inom vätgas förrän tidigast under andra halvan av 2024. Sannolikt handlar det då inledningsvis om mindre ordrar.

För de närmaste åren står vi väl rustade med god produktionskapacitet för stark tillväxt när produktionsvolymerna kommer. I takt med den globala gröna omställningen är vår långsiktiga ambition att expandera tillsammans med våra kunder och följa deras planer på etablering runt om i världen för att förse den med högeffektiva elektroder i stor skala för grön vätgasframställan. Det kommer kräva att vi kan möta kundernas behov av lokal tillverkning och support, samt efterföljande eftermarknadstjänster, oavsett var i världen kunderna befinner sig.

I december utfärdade Permascands styrelse sin rekommendation till aktieägarna att acceptera Altors offentliga uppköpserbjudande. Altor meddelade 5 februari att erbjudandet har accepterats av aktieägare som representerande totalt motsvarande cirka 95 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Permascand. Ledningens fokus ligger alltjämt på att utveckla verksamheten och på att stärka bolaget för långsiktig, hållbar och lönsam tillväxt samt att spela en viktig roll i den gröna energiomställningen.

Peter Lundström, VD Permascand

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Q3 2023: Starkare orderingång och förbättrad bruttomarginal

Tredje kvartalet 2023 (Q3 2022)

 • Orderingången ökade till 154 MSEK (143) jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 35 procent till 78 MSEK (120)
 • Rörelseresultatet uppgick till 7 MSEK (11) vilket motsvarar 10 procent (9) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 5 MSEK (6)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 MSEK (8)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 SEK (0,13)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43 MSEK (39)

Jan-sep 2023 (Jan-sep 2022)

 • Orderingång uppgick till 340 MSEK (338) jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 16 procent till 357 MSEK (422)
 • Rörelseresultatet uppgick till 33 MSEK (87) vilket motsvarar 10 procent (13) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 31 MSEK (82)
 • Resultat efter skatt uppgick till 23 MSEK (66)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,38 SEK (1,12)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -34 MSEK (119)

Händelser under det tredje kvartalet 2023

 • Den 18 september meddelade Permascand att bolaget erhållit två ordrar från ett av världens största råvaruhandelsbolag avseende eftermarknadstjänster inom electrowinning
 • Den 12 september meddelades att Permascand går in som medlem i Hydrogen Europe, en ledande organisation inom vätgasområdet. Medlemskapet kommer att förstärka Permascands närvaro i det europeiska ekosystemet för grön vätgas.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Permascand kommunicerade 25 oktober att bolaget tecknat en avsiktsförklaring med en ledande leverantör av grön vätgas-teknologi avseende högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk elektrolys.
 • Permascand tillkännagav 2 november en order om 17 MSEK på avancerade elektroder för vätgasproduktion

VD har ordet

Årets tredje kvartal har kännetecknats av starkare orderingång samt framsteg inom vårt segment Electrification & Renewables som fortsätter växa starkt och där vi flyttat fram positionerna inom vårt vätgaserbjudande.

Orderingången för kvartalet uppgick till 154 MSEK, som huvudsakligen består av två ordrar inom Electrification & Renewables som vi tillkännagav i september. Ordrarna avser eftermarknads-tjänster inom electrowinning och bekräftar att vårt kundfokus leder till starka och långsiktiga kundrelationer. Ordrarna kommer att levereras jämnt fördelat under 2024.

Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 78 MSEK. Det är en minskning med 35 procent från föregående år, vilket främst är hänförligt till den kraftig minskade försäljningen inom Water Treatment i linje med våra prognoser. Omsättningen drevs av leveranser inom såväl Electrification & Renewables, som Industrial Solutions som båda växer jämfört med motsvarande period förra året.

Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 26 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal om 33 procent (22). Huvudanledningen till den stärkta bruttomarginalen är kvartalets produktmix, inom Industrial Solutions eftermarknadsaffärer. Vi kan även konstatera att vi har ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 43 MSEK i kvartalet, till följd av minskade kundfordringar och förskottsbetalningar från kunder i samband med ny orderläggning.

För att ligga i framkant och stärka vårt erbjudande, fortsätter Permascand att satsa på forskning och utveckling. Att utveckla marknadens mest effektiva och högkvalitativa produkter, där energieffektivitet, ökad livslängd och stabilitet är våra fokusområden. Dessa faktorer efterfrågas alltmer, är centrala i Permascands kärnteknologierbjudande och är nödvändiga komponenter för att bidra till att reducera kostnaderna för att producera grön vätgas.

Electrification & Renewables
Inom Electrification & Renewables, växte försäljningen med 77 procent till 23 MSEK. Försäljningen består främst av utvecklingsprojekt med ambitionen att över tid påbörja serietillverkning med förbättrade marginaler som följd. Vi lämnar kvartalet med en stark orderbok, samtidigt som aktivitetsnivån är fortsatt intensiv inom alla områden, vätgas, electrowinning, och elöverföring. Inom grön vätgas har vi en nytecknad avsiktsförklaring med en ledande leverantör av grön vätgas-teknologi där Permascands produkt och produktionserbjudande är centralt för att nå framtida ambitionsnivåer. Efter kvartalets slut har vi vunnit en kommersiell order inom vätgas om 17 MSEK från en icke namngiven kund. Det handlar om högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk vattenelektrolys med planerad leverans under 2024. Vi ser ökade volymer av elektroder som ett första tecken på att vätgasprojekt börjar nå kommersialiseringsfas.

Industrial Solutions
Industrial Solutions stod för merparten av omsättningen som ökade med 20 procent till 49 MSEK. I kvartalet bestod försäljning huvudsakligen av eftermarknadstjänster, efter att vi under första halvan av året även levererat ordrar till större projekt för nyinstallationer, så kallade greenfield-projekt. Bruttomarginalen utvecklades positivt av denna större andel eftermarknadsaffärer. Orderingången varierar precis som försäljningen mellan kvartalen. Efter kvartalets slut har en större eftermarknadsorder bokats om 52 MSEK för leverans 2024.

Water Treatment
Inom Water Treatment beror den kraftigt minskade nivån på orderingång och intäkter på en minskad global marknad kopplat till installationscykeln och lageruppbyggnad hos kund. Vi levererar nu från vår befintliga orderbok, som inte väntas växa substantiellt förrän efter 2026 då eftermarknadsaffärerna inom segmentet beräknas nå meningsfulla volymer.

Framtidsutsikter
Orderingångsmässigt har fjärde kvartalet börjat bra med en kommersiell order inom vätgas samt eftermarknadsaffärer inom Industrial Solutions, vilka stärker Permascands orderbok för 2024 och framåt.

I linje med tidigare bedömningar väntas omsättningen för helåret 2023 vara lägre än föregående år, till följd av den minskade försäljning inom Water Treatment. Kortsiktigt kommer försäljningsutvecklingen att påverkas negativt av den vikande försäljningen inom Water Treatment, men över tid väntas den kompenseras fullt ut av Industrial Solutions och Electrification & Renewables.

Vi upplever en fortsatt hög aktivitetsnivå och långt framskridna dialoger med många av våra kunder vilket gör att vi ser goda utsikter för orderingång kommande månader – bland annat i form av större kommersiella ordrar inom vätgas där vi har långtgående diskussioner med flera aktörer, samt i form av eftermarknadstjänster inom Industrial Solutions.

Vi går in i årets sista kvartal med ännu ett lönsamt kvartal med positiva kassaflöden i ryggen. Med en förstärkt orderbok och kommersiella framsteg inom vätgas, samtidigt som Industrial Solutions fortsätter att växa stabilt över tid, ser vi med tillförsikt på avslutningen av året och de närmaste kvartalen framåt.

Peter Lundström, VD Permascand

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 10.30. Presentationen kommer hållas på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q3-report-2023

Registrering
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003308

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Q2 2023: Leveransintensivt kvartal med förändrad intäktsmix mot våra framtida tillväxtområden

Andra kvartalet 2023 (Q2 2022)

 • Orderingången ökade till 154 MSEK (4) jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen ökade med 3 procent till 167 MSEK (163)
 • Rörelseresultatet uppgick till 17 MSEK (45) vilket motsvarar 10 procent (28) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 17 MSEK (45)
 • Resultat efter skatt uppgick till 12 MSEK (35)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (0,58)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -40 MSEK (58)

Jan-jun 2023 (Q2 2022)

 • Orderingången minskade med 5 procent till 185 MSEK (195) jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 8 procent till 279 MSEK (303)
 • Rörelseresultatet uppgick till 25 MSEK (76) vilket motsvarar 9 procent (25) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 25 MSEK (76)
 • Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (58)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,31 SEK (0,37)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -77 MSEK (80)

Händelser under andra kvartalet 2023

 • Den 12 maj meddelade Permascand att bolaget stärker sin närvaro i Nordamerika genom att teckna ett samarbets- och leveransavtal med Chemetry. Permascand investerar även som tillväxtpartner i företaget.

VD har ordet

Årets andra kvartal har kännetecknats av en fortsatt förändrad intäktsmix där segmenten Electrification & Renewables och Industrial Solutions växer och lyckas kompensera för en minskad försäljning inom Water Treatment.

Omsättningen i kvartalet uppgick till 167 MSEK, vilket är en ökning med 3 procent från jämförbar period föregående år. Omsättningen drivs av stark tillväxt såväl inom Industrial Solutions som inom Electrification & Renewables. Det är en bedrift att vi trots vår förändrade intäktsmix, där försäljningen inom Water Treatment minskat kraftigt, lyckas uppnå nytt omsättningsrekord för ett enskilt kvartal.

Orderingången i kvartalet uppgick till 154 MSEK och drivs huvudsakligen av vårt framtidsben Electrification & Renewables och vår stabila industriaffär Industrial Solutions. En av höjdpunkterna i kvartalet är ordern inom Electrification & Renewables där bolaget skall leverera celler för nybyggnation till en anläggning för litiumutvinning med beräknad leverans 2025. Kundaktiviteten fortsätter att vara hög men vi upplever fortsatt att kunderna varit avvaktande i sin orderläggning med hänvisning till den osäkerhet världsmarknadsläget medför.

Bruttoresultatet i kvartalet uppgick till 45 MSEK. Det motsvarar en bruttomarginal om 27 procent, vilket är lägre än de 38 procent som uppnåddes i motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen blir lägre till följd av förändrad produktmix där vi i kvartalet har mindre tillverkningsserier inom Electrification & Renewables, och en prispressad vattenreningsaffär.

Permascands tre segment befinner sig i tre skilda faser. Industrial Solutions är en utpräglad stabil eftermarknadsaffär med god visibilitet och lönsamhet. Water Treatment-affären har under perioden 2018-2022 genomgått en kraftig tillväxtfas med nyinstallationer. Totalt har vi levererat cirka 5 500 celler innan installationerna minskade från första kvartalet 2023 och vi förväntar oss att eftermarknadsaffären kommer nå betydande nivåer efter 2026 med ombeläggning av system installerade innan 2018. Efter 2026 förväntas därmed två av tre segment befinna sig i stabila eftermarknadsfaser. Permascands kommande tillväxtmotor är Electrification & Renewables där vi har som ambition att nå 5GW kapacitet för tillverkning av grön vätgas 2030.

Electrification & Renewables
Segmentet uppvisar ett av sina starkaste kvartal någonsin avseende omsättning samtidigt som vi upplever hög aktivitetsnivå och allt intensivare kunddialoger inom segmentets samtliga delar, electrowinning, elöverföring och vätgas. Den mottagna electrowinning-ordern inom litiumutvinning är en framgång i linje med vårt strategiska fokus att vinna affärer inom nybyggnation. Ombeläggningscykeln beräknas vara två till fem år, vilket öppnar för en attraktiv och återkommande eftermarknadsaffär.

Inom området för grön vätgas framgår det tydligt att våra kunders investeringsbeslut till stor del styrs av världsmarknadsläget och finansieringsmöjligheter. Tack vare de senaste årens investeringar i vår produktionskapacitet står vi redo att göra vår del – att leverera på orderbok av komponenter för produktion av grön vätgas i kommersiell skala. Vi har idag över tio aktiva kunder med order, försäljning samt pågående utveckling och kvalitetskontroller. Samtidigt har vi ytterligare ett tiotal kunder med pågående dialog och utbyte av information.

Industrial Solutions
Affärsområdet Industrial Solutions drivs av en stabil och lönsam eftermarknadsaffär och har potential för tillväxt genom nybyggnationer och kapacitetsökningar. I kvartalet är det vårt draglok. I maj kunde vi meddela att vi tecknat ett samarbets- och leveransavtal med Kalifornienbaserade Chemetry, vilket stärker bolagets närvaro i Nordamerika. Samarbetet avser kommersialisering av en mer effektiv och hållbar processteknik för råvarukemikalier. Utvecklingen går enligt plan där demonstrationsanläggningen hos Braskem väntas vara i fullt bruk under första halvåret 2024.

Water Treatment
Inom vattenrening levererar vi på vår befintliga orderbok. Vi bedömer att den inte kommer att växa nämnvärt förrän efter 2026, då segmentets eftermarknadsaffär väntas generera ökade intäkter. Vi arbetar vidare med vårt erbjudande inom området för rening av vatten inom industri och offentlig vattenförsörjning. Det är ett område där vi fortsatt ser tillväxtpotential, och möjlighet för vår teknologi att utvecklas inom ett nytt användningsområde.

Framtidsutsikter
Det är i det korta perspektivet fortsatt låg visibilitet över hur marknaden och kundernas orderläggning kommer att utvecklas i närtid. Det är tydligt att världsmarknadsläget leder till att våra kunder, och våra kunders kunder, är återhållsamma och avvaktande i sina investeringsbeslut, vilket väntas pågå in i andra halvan av året. Givet mönster för kundernas orderläggning och leverans bedömer vi att omsättningen för helåret 2023 kommer vara lägre än 2022. På grund av marknadsmiljön väntar vi oss en oförändrad nivå på vår bruttomarginal i kommande kvartal.

Den underliggande långsiktiga efterfrågan hos våra kunder är emellertid fortsatt stark. Exempelvis leder kundernas uppskjutna investeringar i nya och befintliga anläggningar till att de får ökade driftskostnader, till följd av sämre prestanda och högre energiförbrukning, vilket skapar ett uppdämt behov som framgent måste tillgodoses. Fortsättningsvis väntar vi oss att Electrification & Renewables och Industrial Solutions kommer att växa och i ännu högre grad kompensera för den minskade försäljningen inom Water Treatment. Vi ser goda chanser till att den första ordern i kommersiell skala inom vätgas inkommer innan året är slut. Det är ett område som väntas ta fart under 2024 innan det stora genombrottet beräknas ske 2025.

Permascand har en stark position på marknaden där vår teknik och våra lösningar lever upp till kundernas förväntningar vad gäller kvalitet och prestanda. Sammantaget ser vi positivt på de långsiktiga marknadsutsikterna drivet av den globala gröna omställningen.

Peter Lundström, VD Permascand

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 10.30. Presentationen kommer hållas på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q2-2023

Registrering
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200910

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Q1 2023: Operativa framsteg i en avvaktande marknad

Delårsrapport januari-mars 2023

Första kvartalet 2023 (Q1 2022)

 • Orderingången minskade med 84 procent till 31 MSEK (191) jämfört mot samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 20 procent till 111 MSEK (139)
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (31) vilket motsvarar 8 procent (22) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (31)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6 MSEK (24)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,40)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -37 MSEK (22)

Händelser under det första kvartalet 2023

 • Den 14 mars meddelade Permascand att bolaget utsett Nariman Askarieh till tillförordnad global marknads- och försäljningsdirektör (CCO).

VD har ordet

I kvartalet har vi lagt fokus på att stärka vår operativa förmåga för framtiden. Förändringen i vår intäktsmix blir allt tydligare drivet av en fortsatt stark utveckling inom Industrial Solutions och fortsatt tillväxt inom Electrification & Renewables. Trenden är positiv, men våra växande segment når inte ännu nivåer som kompenserar för att Water Treatment presterar på en lägre nivå än historiskt. Även om vi har haft fortsatt hög aktivitetsnivå och intensiva kunddialoger så karaktäriseras kvartalet av en turbulent omvärld där kunderna är avvaktande i sina investeringsbeslut.

Vi gjort flera operativa framsteg och vi fortsätter investera för tillväxt. Det handlar bland annat om fortsatt automatisering av delar i produktionen för elektroder och elektrokemiska celler, ny beläggningsteknologi samt fortsatt färdigställandet av vårt teknologi- och innovationscenter för att stärka vår ställning inom vätgasområdet. Dessa satsningar inom produkt och produktionsutveckling, kombinerat med den spetskompetens vi har rekryterat under året, kommer vara viktiga för att säkra en ledande position och öka effektiviteten i våra processer och arbetsmetoder inför framtiden. Investeringarna bidrog till att vi utökat personalstyrkan med 10% främst inom försäljning och forskning och utveckling, och ledde till att relaterade kostnader ökade med 9 MSEK jämfört med motsvarande period i fjol.

Vi kan konstatera att flera kunder varit avvaktande med att lägga ordrar med hänvisning till världsmarknadsläget och således skjutit sin orderläggning på framtiden. Orderingången för det första kvartalet uppgick till 31 MSEK, främst hänförlig till Electrification & Renewables, segmentet med stor potential.

Omsättningen uppgick till 111 MSEK, vilket är en minskning med 20 procent från motsvarande kvartal föregående år. Primärt är detta en effekt av förändrad intäktsmix där Industrial Solutions och Electrification & Renewables fortsätter att växa, men inte tillräckligt för att ännu kompenserar för den svaga marknadsutvecklingen inom Water Treatment som beror på lageruppbyggnad hos kund.

Bruttoresultatet under kvartalet uppgick till 32 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal om 29 procent. Vi har under kvartalet haft en produktionsmix bestående av mindre produktionsserier och greenfield-ordrar, som sålts med lägre lönsamhet än vid normal eftermarknadsaffär. Vi upplever även en fortsatt prispress inom vattenrening. Vår flexibla och skalbara produktion säkerställer positiva marginaler även vid lägre produktionsvolymer.

Electrification & Renewables
Både orderingång och intäkter ökar i kvartalet jämfört med motsvarande period förra året, om än från låga nivåer. Aktivitetsnivån är fortsatt hög och vi gör kontinuerliga framsteg inom ramen för de utvecklings- och samarbetsavtal vi har ingått inom segmentet. Segmentet präglas av intensiv affärsutveckling och partnerskap med nya kunder – i synnerhet inom grön vätgas och litiumåtervinning. Inom ramen för vårt teknologi- och innovationscenter för grön vätgas fyller vi på med personal och utrustning samt ingår fler internationella samarbeten med universitet, forskningsinstitut, kunder och partners. Centret beräknas vara färdigställt under 2023.

Industrial Solutions 
Industrial Solutions fortsätter att utvecklas starkt och i kvartalet uppnår vi nästintill rekordstora intäkter där vi levererar på den goda orderingången från tidigare kvartal, främst i form av leverans av greenfield-order. Vi upplever fortsatt växande intresse från både nya och befintliga kunder, drivet av den gröna omställningen, men känner kortsiktigt av världsmarknadsläget.

Water Treatment
Som tidigare kommunicerat upplever vi en svagare och mer volatil marknad inom Water Treatment, drivet av lageruppbyggnad hos kund. I kvartalet har vi haft utmaningar med att tillvarata stordriftsfördelar i vår produktion, till följd av mindre produktionsserier och produktion av nya produkter. Tillsammans med prispress på marknaden tynger det vår bruttomarginal i kvartalet. Arbetet med att stärka vårt erbjudande inom industrivattenrening fortskrider, vilket är ett område där vi ser potential för tillväxt och eftermarknadsaffärer.

Framtidsutsikter
Det är förhållandevis svårt att förutse hur omvärlden påverkar kundernas investeringsvilja framgent, men vi kan konstatera att vi har ett starkare kvartal framför oss. Det känns tryggt att vi i Industrial Solutions har en stabil och lönsam affär, och ett lovande framtidsområde i form av Electrification & Renewables som vi investerar i med eget kassaflöde. Vi har löpande konstruktiva kunddialoger och förväntar oss att de investeringsbeslut som skjutits på framtiden kommer att leda till orderingång framöver. Vidare upplever vi fortsatt hög kundaktivitet, och ser tilltagande efterfrågan inom både Electrification & Renewables och Industrial Solutions som framgent väntas leda till en orderläggning som kompenserar för inbromsningen inom Water Treatment, där installationscykeln inom barlastvattenrening nått sin topp. Bland dessa ordar ingår den första ordern i kommersiell skala inom vätgas, som väntas inkomma innan året är slut.
Vi är trygga i att kundernas investeringsvilja återkommer och ser inga skäl att revidera vår syn på vår fortsatta tillväxtresa. Permascand är väl positionerade i den gröna globala omställningen tack vare vår teknik. Med fortsatta investeringar för framtiden och de operativa framsteg vi gjort i kvartalet har vi goda förutsättningar för långsiktig, hållbar och lönsam tillväxt.

Peter Lundström, VD Permascand

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 10 maj kl 10.30. Presentationen kommer hållas på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q1-2023

Registrering
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200746

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Q4 2022: God orderingång och lönsam tillväxt påvisar styrkan i Permascands affär

Bokslutskommuniké 2022

Fjärde kvartalet 2022 (Q4 2021)

 • Orderingången ökade med 43 procent till 107 MSEK (74) jämfört mot samma period föregående år
 • Omsättningen ökade med 13 procent till 147 MSEK (130)
 • Rörelseresultatet uppgick till 18 MSEK (30) vilket motsvarar 12 procent (23) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (32)
 • Resultat efter skatt uppgick till 15 MSEK (21)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,25 SEK (0,35)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 MSEK (33)

Jan-dec 2022 (Jan-dec 2021)

 • Orderingången ökade med 35 procent och uppgick till 508 MSEK (377). Med hänsyn till nedskrivning av en tidigare order uppgick orderingång netto till 445 MSEK.
 • Omsättningen ökade med 41 procent till 569 MSEK (405)
 • Rörelseresultatet uppgick till 105 MSEK (38) vilket motsvarar 18 procent (9) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 95 MSEK (60)
 • Resultat efter skatt uppgick till 81 MSEK (20)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,37 SEK per aktie (0,37)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 113 MSEK (11)

 Händelser under det fjärde kvartalet 2022

 • Den 15 december meddelade Permascand att man skrivit ramavtal för att leverera serviceunderhåll samt ombeläggning av elektrokemiska celler till en stor kund. Värdet av avtalet uppskattas till mellan 30–45 miljoner kronor (SEK) per år under avtalstiden på två år.

VD har ordet

I fjärde kvartalet 2022 framgår tydligt styrkan i Permascands affär där lönsam tillväxt och god orderingång är ett resultat av en bred och växande efterfrågan av bolagets produkter och lösningar i kombination med effektiv och flexibel produktionskapacitet.
 
2022 summerar till ett rekordår där vi ökar omsättningen med 40 procent jämfört med helåret 2021. Samtidigt har vi tagit viktiga strategiska steg på vår tillväxtresa, bland annat genom intressanta samarbetsavtal och spännande kundprojekt.

Orderingången för det fjärde kvartalet uppgick till 107 MSEK. Det är en ökning med 43 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Orderläggningen har främst skett inom Electrification & Renewables samt Industrial Solutions.

Omsättningen uppgick till 147 MSEK under kvartalet, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen i kvartalet, drivs främst av Industrial Solutions där vi har lyckats leverera på den starka orderingången i slutet av 2021 och början av 2022. Under kvartalet har nya mönster inom våra affärssegment utkristalliserat sig då minskad försäljning och orderingång inom Water Treatment kompenseras av ett starkt kvartal inom Industrial Solutions, samt av att Electrification & Renewables har tagit fart. Det är ett styrketecken att vi med effektiv, flexibel och skalbar produktion kan bemöta minskad efterfrågan inom ett segment genom att ställa om och tillgodose ökad efterfrågan inom andra segment.

Bruttoresultatet under kvartalet uppgick till 45 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal om 31 procent. Det är glädjande att åter rapportera en starkare lönsamhet – efter att lägre kapacitetsutnyttjande och operativa störningar tillfälligt tyngt lönsamheten i det tredje kvartalet.

Electrification & Renewables
Electrification & Renewables uppvisar ett av sina starkaste kvartal i bolagets historia med god omsättning och stark orderingång som resultat av den höga aktivitetsnivån i tidigare kvartal. Vi går in i 2023 med en stark orderbok, fortsatt tilltagande efterfrågan och goda framtidsutsikter inom segmentet.

Vår satsning på teknologi- och innovationscenter för att utveckla och vara ledande inom vätgasområdet har tagit stora steg under kvartalet och fortsätter att utvecklas enligt plan. Forskningscentret och anläggningen där vi inför en ny beläggningsmetod beräknas vara färdigställt till sommaren. Som en del av samma strategiska plan sjösätter vi under våren ett forskningssamarbete tillsammans med Umeå universitet och Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) med fokus på att framställa grön vätgas utan eller med minskad användning av ädelmetaller, med sänkt produktionskostnad och minskad miljöpåverkan som mål. Vi fortsätter att investera i organisationen och i vår anläggning för att säkra vår ledande position och effektivisera våra processer och arbetsmetoder. Det är naturligt att det har viss påverkan på vår lönsamhet på kort sikt men på så vis är vi redo för kommersiella ordrar inom vätgas, där den första beräknas komma under året. Samarbetet med RES har stärkts under året efter att vi i april undertecknade en avsiktsförklaring om samutveckling av kommersiellt forskningscentrum i en ny produktionsanläggning i Alby, Ånge kommun. Samarbetet stärker våra utsikter om att bygga upp en kundportfölj i Sverige och i Norden – ett välkommet tillskott till den bas av internationella kunder vi har idag.

Industrial Solutions
Den gröna omställningen driver på den växande efterfrågan inom Industrial Solutions i snabbare takt än vad vi tidigare hade väntat oss. Här har vi både vunnit nya kunder samtidigt som efterfrågan växer hos befintliga kunder. Ett lyckat framsteg var det tvååriga ramavtal för serviceunderhåll samt ombeläggning av elektrokemiska celler som vi slöt med en stor befintlig kund. Avtalet beräknas vara värt 30 – 45 MSEK per år med option om förlängning i ytterligare två år.
 
Water Treatment
Vi har i kvartalet upplevt en inbromsning inom Water Treatment. Beställningsmönstret inom sjöfarten har förändrats då orderläggning idag sker oftare, med kortare varsel och i mindre storlek än tidigare år – då kunder ofta lade order på årsbasis. Detta, kombinerat med en mer konkurrensutsatt marknad med ökad prispress föranleder vissa utmaningar som vi bemöter med nästa generation vattenreningscell, för att på bästa sätt möta slutskedet i installationscykeln som väntas nå sin topp under 2024.
 
Framtidsutsikter
Givet en hög aktivitetsnivå förväntar vi oss en fortsatt god orderingång inom Industrial Solutions och en ökning inom Electrification & Renewables. Således väntar vi oss att dessa segment kommer kompensera för inbromsad tillväxt inom Water Treatment för barlastvatten, innan segmentets eftermarknadsaffär väntas nå intäkter av betydelse efter 2026. Vi ser även ett tilltagande intresse inom industrivattenrening om än på fortsatt låga nivåer. Den totala marknaden inom barlastvattenrening beräknas vara av samma storlek som tidigare – och vår marknadsandel oförändrad. Vår bedömning är att orderläggningen av kvarvarande installationer kommer att ske med kortare intervall inpå installation jämfört med tidigare. Produktionen för Electrification & Renewables sker generellt i mindre serier än så länge jämfört med inom Water Treatment vilket inledningsvis kräver större produktionsanpassningar med lägre effektivitet som följd. Detta kan på kort sikt komma att sänka lönsamheten innan större ordrar inkommer och produktion kan ske i större serier och därmed med starkare lönsamhet.

Vi lämnar ett år med rekordstor omsättning, god lönsamhet och flera viktiga strategiska framgångar bakom oss. Vi går in i 2023 med tillförsikt tack vare den höga aktivitetsnivån med flera kundförfrågningar samt en stark orderbok som är mer jämnt fördelad mellan våra affärssegment. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla våra kunder, leverantörer, samarbetspartners, och inte minst våra fantastiska medarbetare för deras imponerande arbete som gör att Permascand fortsätter att utvecklas och möjliggör den gröna globala omställningen.

Peter Lundström, VD

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 9 februari kl 10.30 (CET). Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till presentationen: https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q4-2022

För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:
SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300 , Pin code: 0469191#

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/