Delårsrapport januari-mars 2023

Första kvartalet 2023 (Q1 2022)

  • Orderingången minskade med 84 procent till 31 MSEK (191) jämfört mot samma period föregående år
  • Omsättningen minskade med 20 procent till 111 MSEK (139)
  • Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (31) vilket motsvarar 8 procent (22) av intäkterna
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (31)
  • Resultat efter skatt uppgick till 6 MSEK (24)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,40)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -37 MSEK (22)

Händelser under det första kvartalet 2023

  • Den 14 mars meddelade Permascand att bolaget utsett Nariman Askarieh till tillförordnad global marknads- och försäljningsdirektör (CCO).

VD har ordet

I kvartalet har vi lagt fokus på att stärka vår operativa förmåga för framtiden. Förändringen i vår intäktsmix blir allt tydligare drivet av en fortsatt stark utveckling inom Industrial Solutions och fortsatt tillväxt inom Electrification & Renewables. Trenden är positiv, men våra växande segment når inte ännu nivåer som kompenserar för att Water Treatment presterar på en lägre nivå än historiskt. Även om vi har haft fortsatt hög aktivitetsnivå och intensiva kunddialoger så karaktäriseras kvartalet av en turbulent omvärld där kunderna är avvaktande i sina investeringsbeslut.

Vi gjort flera operativa framsteg och vi fortsätter investera för tillväxt. Det handlar bland annat om fortsatt automatisering av delar i produktionen för elektroder och elektrokemiska celler, ny beläggningsteknologi samt fortsatt färdigställandet av vårt teknologi- och innovationscenter för att stärka vår ställning inom vätgasområdet. Dessa satsningar inom produkt och produktionsutveckling, kombinerat med den spetskompetens vi har rekryterat under året, kommer vara viktiga för att säkra en ledande position och öka effektiviteten i våra processer och arbetsmetoder inför framtiden. Investeringarna bidrog till att vi utökat personalstyrkan med 10% främst inom försäljning och forskning och utveckling, och ledde till att relaterade kostnader ökade med 9 MSEK jämfört med motsvarande period i fjol.

Vi kan konstatera att flera kunder varit avvaktande med att lägga ordrar med hänvisning till världsmarknadsläget och således skjutit sin orderläggning på framtiden. Orderingången för det första kvartalet uppgick till 31 MSEK, främst hänförlig till Electrification & Renewables, segmentet med stor potential.

Omsättningen uppgick till 111 MSEK, vilket är en minskning med 20 procent från motsvarande kvartal föregående år. Primärt är detta en effekt av förändrad intäktsmix där Industrial Solutions och Electrification & Renewables fortsätter att växa, men inte tillräckligt för att ännu kompenserar för den svaga marknadsutvecklingen inom Water Treatment som beror på lageruppbyggnad hos kund.

Bruttoresultatet under kvartalet uppgick till 32 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal om 29 procent. Vi har under kvartalet haft en produktionsmix bestående av mindre produktionsserier och greenfield-ordrar, som sålts med lägre lönsamhet än vid normal eftermarknadsaffär. Vi upplever även en fortsatt prispress inom vattenrening. Vår flexibla och skalbara produktion säkerställer positiva marginaler även vid lägre produktionsvolymer.

Electrification & Renewables
Både orderingång och intäkter ökar i kvartalet jämfört med motsvarande period förra året, om än från låga nivåer. Aktivitetsnivån är fortsatt hög och vi gör kontinuerliga framsteg inom ramen för de utvecklings- och samarbetsavtal vi har ingått inom segmentet. Segmentet präglas av intensiv affärsutveckling och partnerskap med nya kunder – i synnerhet inom grön vätgas och litiumåtervinning. Inom ramen för vårt teknologi- och innovationscenter för grön vätgas fyller vi på med personal och utrustning samt ingår fler internationella samarbeten med universitet, forskningsinstitut, kunder och partners. Centret beräknas vara färdigställt under 2023.

Industrial Solutions 
Industrial Solutions fortsätter att utvecklas starkt och i kvartalet uppnår vi nästintill rekordstora intäkter där vi levererar på den goda orderingången från tidigare kvartal, främst i form av leverans av greenfield-order. Vi upplever fortsatt växande intresse från både nya och befintliga kunder, drivet av den gröna omställningen, men känner kortsiktigt av världsmarknadsläget.

Water Treatment
Som tidigare kommunicerat upplever vi en svagare och mer volatil marknad inom Water Treatment, drivet av lageruppbyggnad hos kund. I kvartalet har vi haft utmaningar med att tillvarata stordriftsfördelar i vår produktion, till följd av mindre produktionsserier och produktion av nya produkter. Tillsammans med prispress på marknaden tynger det vår bruttomarginal i kvartalet. Arbetet med att stärka vårt erbjudande inom industrivattenrening fortskrider, vilket är ett område där vi ser potential för tillväxt och eftermarknadsaffärer.

Framtidsutsikter
Det är förhållandevis svårt att förutse hur omvärlden påverkar kundernas investeringsvilja framgent, men vi kan konstatera att vi har ett starkare kvartal framför oss. Det känns tryggt att vi i Industrial Solutions har en stabil och lönsam affär, och ett lovande framtidsområde i form av Electrification & Renewables som vi investerar i med eget kassaflöde. Vi har löpande konstruktiva kunddialoger och förväntar oss att de investeringsbeslut som skjutits på framtiden kommer att leda till orderingång framöver. Vidare upplever vi fortsatt hög kundaktivitet, och ser tilltagande efterfrågan inom både Electrification & Renewables och Industrial Solutions som framgent väntas leda till en orderläggning som kompenserar för inbromsningen inom Water Treatment, där installationscykeln inom barlastvattenrening nått sin topp. Bland dessa ordar ingår den första ordern i kommersiell skala inom vätgas, som väntas inkomma innan året är slut.
Vi är trygga i att kundernas investeringsvilja återkommer och ser inga skäl att revidera vår syn på vår fortsatta tillväxtresa. Permascand är väl positionerade i den gröna globala omställningen tack vare vår teknik. Med fortsatta investeringar för framtiden och de operativa framsteg vi gjort i kvartalet har vi goda förutsättningar för långsiktig, hållbar och lönsam tillväxt.

Peter Lundström, VD Permascand

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 10 maj kl 10.30. Presentationen kommer hållas på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q1-2023

Registrering
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200746

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/