Avnotering och tvångsinlösen

Bakgrund

Permascands huvudägare Altor, som efter ett offentligt uppköpserbjudande kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Permascand, har påkallat tvångsinlösen och samtidigt begärt att aktierna i Permascand ska avnoteras från Nasdaq First North Growth Market. Permascands styrelse beslutade den 14 februari 2024 att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market och Nasdaq First North Growth Market beviljade den 19 februari 2024 Permascands ansökan. Sista handelsdagen i aktien på Nasdaq First North Growth Market var den 29 februari 2024.

Tvångsinlösen är en process varigenom en majoritetsaktieägare, som innehar minst 90 procent av aktierna i ett bolag, har rätt att tvångsvis köpa samtliga minoritetsaktieägares aktier i bolaget.

Efter att skiljedomen om tvångsinlösen har vunnit laga kraft kommer majoritetsaktieägaren att instruera Euroclear att verkställa tvångsinlösen och betala lösenbeloppet. Detta kan ta omkring 12-18 månader från majoritetsaktieägarens påkallande av tvångsinlösen.

Frågor och svar – avnotering och tvångsinlösen

 

1. Avnotering

1.1 Vad innebär avnoteringen för bolaget och mig som aktieägare?

Permascands huvudägare Altor, som efter ett offentligt uppköpserbjudande kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Permascand, har påkallat tvångsinlösen och samtidigt begärt att aktierna i Permascand ska avnoteras från Nasdaq First North Growth Market. Permascands styrelse beslutade den 14 februari 2024 att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market och Nasdaq First North Growth Market beviljade den 19 februari 2024 Permascands ansökan. Sista handelsdagen i aktien på Nasdaq First North Growth Market var den 29 februari 2024.

Efter att aktierna avnoterades lyder bolaget inte längre under de regler, inklusive krav på informationsgivning till marknaden, som gäller för ett bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market och aktierna i bolaget kan inte längre handlas på Nasdaq First North Growth Market.

 

1.2 Varför ska Permascand avnoteras?

Permascands huvudägare Altor, som efter ett offentligt uppköpserbjudande kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Permascand, har påkallat tvångsinlösen och samtidigt begärt att aktierna i Permascand ska avnoteras från Nasdaq First North Growth Market. Permascands styrelse beslutade den 14 februari 2024 att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market och Nasdaq First North Growth Market beviljade den 19 februari 2024 Permascands ansökan.

 

1.3 Behöver jag, som aktieägare, göra något?

Nej, som aktieägare behöver du inte göra någonting med anledning av avnoteringen om du inte är föremål för särskilda krav utöver de som gäller för aktieägare i allmänhet. Kontakta din bank och/eller ditt legala ombud om du är osäker på hur avnoteringen kommer att påverka dig.

 

1.4 Vad händer med mina aktier?

Du är fortsatt ägare till dina aktier efter avnoteringen. Aktierna kan däremot inte handlas på Nasdaq First North Growth Market. Notera dock att Permascands huvudägare, Altor, påkallat tvångsinlösen av dina aktier. En tvångsinlösenprocess avslutas i vanliga fall avslutas inom 12-18 månader från en majoritetsaktieägares påkallande av tvångsinlösen (se vidare nedan).

 

2. Tvångsinlösen

2.1 Vad innebär tvångsinlösen för bolaget och mig som aktieägare?

Tvångsinlösen är en process varigenom en majoritetsaktieägare, som innehar minst 90 procent av aktierna i ett bolag, har rätt att tvångsvis köpa samtliga minoritetsaktieägares aktier i bolaget enligt aktiebolagslagen (2005:551). Huruvida en sådan rätt föreligger, såväl som vilket pris majoritetsaktieägaren ska betala för minoritetsaktieägarnas aktier, fastställs genom skiljeförfarande.

 

2.2 När kommer tvångsinlösen att ske?

En tvångsinlösenprocess avslutas i vanliga fall inom 12-18 månader från en majoritetsaktieägares påkallande av tvångsinlösen, men kan pågå en kortare eller längre tid.

 

2.3 Jag vill inte bli tvångsinlöst. Kan jag få fortsätta äga aktier?

Nej, majoritetsaktieägaren förvärvar genom tvångsinlösenprocessen samtliga aktier i bolaget. När tvångsinlösenprocessen har slutförts kommer du alltså att få dina aktier tvångsvis inlösta av majoritetsaktieägaren.

 

2.4 När kommer jag att få betalt?

Efter att skiljedomen om tvångsinlösen har vunnit laga kraft kommer majoritetsaktieägaren att instruera Euroclear att verkställa tvångsinlösen och betala lösenbeloppet. Detta kan, som angivits ovan, ta omkring 12-18 månader från majoritetsaktieägarens påkallande av tvångsinlösen. Om majoritetsaktieägaren yrkar på, och beviljas, ett så kallat förhandstillträde till aktierna, kan betalning av det belopp som majoritetsaktieägaren har medgett komma att ske tidigare än så.

 

2.5 Hur mycket kommer jag att få betalt?

Priset vid tvångsinlösen kommer att avgöras genom skiljeförfarandet. Utgångspunkten är att minoritetsaktieägare ska erhålla ersättning motsvarande priset i Altors offentliga uppköpserbjudande, men skiljemännen kan besluta att ett annat pris ska gälla om det finns särskilda skäl som motiverar det.

 

2.6 Behöver jag, som aktieägare, göra något?

Nej, du som aktieägare behöver inte göra någonting i samband med tvångsinlösenprocessen. Om du önskar föra din egen talan eller uppge en gemensam skiljeman enligt aktiebolagslagen, ska detta göras senast två veckor från dagen för kungörelse om att tvångsinlösen har påkallats. I annat fall kommer Bolagsverket att utse en god man som har att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och bevaka frånvarande minoritetsaktieägares rätt i tvisten.

 

2.7 Kan jag sälja mina aktier före tvångsinlösen för att undvika att hamna i tvångsinlösenprocessen?

För eventuella försäljningar bör du kontakta din bank.

 

2.8 Jag vill företräda mig själv i tvångsinlösenprocessen. Hur går jag tillväga?

Om en aktieägare önskar föra sin egen talan ska detta skriftligen anmälas till Permascand senast två veckor från dagen för kungörelse om att tvångsinlösen har påkallats. Anmälan ska sändas med post till Permascand Top Holding AB, Att. Styrelsen, Folkets Husvägen 50, 840 10 Ljungaverk, Sverige.

 

2.9 Var får jag mer information om status i tvångsinlösenprocessen, och hur kan jag försäkra mig om att mina aktier blir inlösta?

Bolagsverket kommer att utse en god man som har att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och bevaka frånvarande minoritetsaktieägares rätt i tvisten. När en god man har utsetts kan minoritetsaktieägare kontakta den gode mannen vid eventuella frågor om tvångsinlösenprocessen. Efter att skiljedomen om tvångsinlösen har vunnit laga kraft kommer majoritetsaktieägaren att instruera Euroclear att verkställa tvångsinlösen och betala lösenbeloppet. Detta kan, som angivits ovan, ta omkring 12-18 månader från majoritetsaktieägarens påkallande av tvångsinlösen. För övriga frågor bör du kontakta din bank och/eller ditt legala ombud.