IPO on Nasdaq First North

Den 18 maj 2021 offentliggjorde Permascand sin avsikt att genomföra ett erbjudande av Bolagets aktier och notera aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market

”Under de senaste åren har vi framgångsrikt utvecklat vår teknologiplattform och anpassat vårt produktutbud för att kapitalisera på snabbväxande marknader som drivs av megatrender inom hållbarhet. Vi ser att efterfrågan på våra produkter ökar, vilket även speglas i omsättningen som sedan 2015 har mer än fördubblats från omkring 200 MSEK till cirka 415 MSEK 2020. Permascand har stora möjligheter för fortsatt tillväxt, inte minst inom teknik för storskalig produktion av grön vätgas som står inför en exponentiell tillväxt drivet av elektrifieringen och ökad efterfrågan på klimatmässigt hållbar energi. Nu ser vi fram emot nästa steg i vår utveckling som noterat bolag, då vi ska fortsätta leverera lönsam tillväxt och skapa klimatvinster för våra kunder och samhällen”.

Peter Lundström, VD Permascand

Erbjudandet i sammandrag

28

Maj

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige och institutionella investerare
28 maj – 3 juni 2021

4

Juni

Första dag för handel
4 juni 2021

8

Juni

Likviddag
8 juni 2021

Pris per aktie: 34 SEK

Erbjudandet innefattar både befintliga och nyemitterade aktier. Erbjudandet förväntas tillföra Permascand cirka 300 MSEK före avdrag för kvarstående kostnader.

Länsförsäkringar Fondförvaltning, RAM ONE AB för fonderna RAM ONE och RAM Equity Long Short och SEB Investment Management är Cornerstone-investerare och har åtagit sig att teckna aktier om totalt 275 MSEK

Head Office: Ljungaverk

Folkets Husvägen 50
840 10 Ljungaverk
Sweden

Göteborg

Drakegatan 6
412 50 Göteborg
Sweden

Vancouver

1500 W Georgia St #1300
Vancouver, BC V6G 2Z6
Canada

Disclaimer

Informationen på denna del av webbplatsen avser ett erbjudande till allmänheten att teckna aktier i Permascand Top Holding AB (”Bolaget”) i samband med notering av Permascand Top Holding AB:s aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.

Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Aktierna i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inte något ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka ”Bekräftas” bekräftar och intygar du att: