Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. På en bolagsstämma utövar aktieägarna sina rösträttigheter i centrala frågor, såsom antagande av resultaträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD, val av styrelseledamöter och revisorer samt arvode till styrelse och revisorer.

Förutom årsstämman kan extra bolagsstämmor kallas samman. Enligt bolagsordningen och aktiebolagslagen ska kallelsen till årsstämman och kallelsen till en extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före mötet. Kallelse till övriga extra bolagsstämmor ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före mötet. Kallelse till bolagsstämmor ska ske genom offentliggörande per post och inrikes tidningar samt genom att kallelsen läggs upp på bolagets webbplats. Vid kallelsen ska en annonsering göras i Dagens Industri där det meddelas att kallelsen har utfärdats.

 

Rätt att delta i bolagsstämmor

Alla aktieägare som är direktregistrerade i aktieboken som förs av Euroclear sex arbetsdagar före bolagsstämman och som har meddelat bolaget om sin avsikt att delta i bolagsstämman senast enligt den angivna datumet i kallelsen till bolagsstämman, har rätt att delta i bolagsstämman och rösta i enlighet med antalet aktier de innehar. Registrering av röstning som begärs av en aktieägare i sådan tid att registreringen görs av berörd förvaltare senast två arbetsdagar efter avstämningsdagen tas också med i beredningen av aktieboken. Aktieägare kan normalt registrera sig för bolagsstämmor på flera olika sätt, som anges i kallelse till mötet.

 

Rätt att föreslå ärenden på bolagsstämman

En aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman ska skicka en skriftlig begäran om detta till styrelsen. Normalt måste begäran vara mottagen av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman. En begäran kan skickas med vanlig post till följande adress:

Permascand Top Holding AB
Att: Styrelsen
Folkets Husvägen 50
SE-841 99 Ljungaverk
Sweden