Vi är hängivna en hållbar och ansvarsfull verksamhet

Vår ambition sträcker sig över att göra rätt i samhället runt våra kunder. Våra resurser arbetar för att främja en mer hållbar framtid och för att utveckla innovativ teknik som driver ekonomisk tillväxt och socialt värde, samtidigt som vi minskar vår användning av naturresurser och energi.

Vi är engagerade i ansvarsfull, hållbar verksamhet när det gäller miljö, social och styrning (ESG – Environmental, Social and Governance). Permascand har också åtagit sig att uppfylla principerna i FN:s Global Compact och de FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar (UNPRI – United Nations Principles for Responsible Investment).

Affärsmässigt tror vi på att upprätthålla höga ESG-standarder. Vidare är vi övertygade om att ansvarsfullt ledarskap inom dessa områden har stor potential att driva tillväxt och främja utveckling i de länder och samhällen där vi är verksamma. Våra anställda och ledning är skyldiga att känna till och följa alla aspekter av våra ESG-policyer. VD ansvarar för att företagets ESG-policyer respekteras i hela företaget.

Minskad miljöpåverkan

Vi medger och är medvetna om att vår verksamhet har olika grader av miljöpåverkan, genom tillämpning av innovativa teknologier och tekniker, försöker vi aktivt minska det fotavtrycket så mycket som möjligt.

Exempelvis genom att förbättra energieffektiviteten vid våra egna och våra kunders installationer, minska avfallet och främja en effektiv resursanvändning.

Läs mer i vår Hållbarhetsredovisning 2022.

 

Främja socialt ansvar

Vi respekterar alla internationellt erkända människorättsavtal, och strävar efter att tillhandahålla goda arbetsvillkor för alla anställda. Utvärderingar ska göras regelbundet för att säkerställa att brister identifieras och åtgärdas.

Permascand gör ingen skillnad mellan kön, sexuell läggning, ålder, ras, hudfärg, etnisk bakgrund, religion, fackföreningsmedlemskap eller fysisk förmåga. Och måste också se till att vi inte använder – direkt eller indirekt – tvångsarbete, illegalt barnarbete eller olagligt migrerad arbetskraft.

Bolagsstyrning

Permascand har antikorruption och visselblåsnings-policyer på plats, som alla anställda måste respektera. Företaget är skyldigt att korrekt rapportera all relevant finansiell information och affärsresultat.

Permascand och dess anställda måste alltid uppträda etiskt och ärligt i alla affärsrelationer och transaktioner, och i företagets bästa intresse.