Tredje kvartalet 2023 (Q3 2022)

 • Orderingången ökade till 154 MSEK (143) jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 35 procent till 78 MSEK (120)
 • Rörelseresultatet uppgick till 7 MSEK (11) vilket motsvarar 10 procent (9) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 5 MSEK (6)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 MSEK (8)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 SEK (0,13)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43 MSEK (39)

Jan-sep 2023 (Jan-sep 2022)

 • Orderingång uppgick till 340 MSEK (338) jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 16 procent till 357 MSEK (422)
 • Rörelseresultatet uppgick till 33 MSEK (87) vilket motsvarar 10 procent (13) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 31 MSEK (82)
 • Resultat efter skatt uppgick till 23 MSEK (66)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,38 SEK (1,12)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -34 MSEK (119)

Händelser under det tredje kvartalet 2023

 • Den 18 september meddelade Permascand att bolaget erhållit två ordrar från ett av världens största råvaruhandelsbolag avseende eftermarknadstjänster inom electrowinning
 • Den 12 september meddelades att Permascand går in som medlem i Hydrogen Europe, en ledande organisation inom vätgasområdet. Medlemskapet kommer att förstärka Permascands närvaro i det europeiska ekosystemet för grön vätgas.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Permascand kommunicerade 25 oktober att bolaget tecknat en avsiktsförklaring med en ledande leverantör av grön vätgas-teknologi avseende högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk elektrolys.
 • Permascand tillkännagav 2 november en order om 17 MSEK på avancerade elektroder för vätgasproduktion

VD har ordet

Årets tredje kvartal har kännetecknats av starkare orderingång samt framsteg inom vårt segment Electrification & Renewables som fortsätter växa starkt och där vi flyttat fram positionerna inom vårt vätgaserbjudande.

Orderingången för kvartalet uppgick till 154 MSEK, som huvudsakligen består av två ordrar inom Electrification & Renewables som vi tillkännagav i september. Ordrarna avser eftermarknads-tjänster inom electrowinning och bekräftar att vårt kundfokus leder till starka och långsiktiga kundrelationer. Ordrarna kommer att levereras jämnt fördelat under 2024.

Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 78 MSEK. Det är en minskning med 35 procent från föregående år, vilket främst är hänförligt till den kraftig minskade försäljningen inom Water Treatment i linje med våra prognoser. Omsättningen drevs av leveranser inom såväl Electrification & Renewables, som Industrial Solutions som båda växer jämfört med motsvarande period förra året.

Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 26 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal om 33 procent (22). Huvudanledningen till den stärkta bruttomarginalen är kvartalets produktmix, inom Industrial Solutions eftermarknadsaffärer. Vi kan även konstatera att vi har ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 43 MSEK i kvartalet, till följd av minskade kundfordringar och förskottsbetalningar från kunder i samband med ny orderläggning.

För att ligga i framkant och stärka vårt erbjudande, fortsätter Permascand att satsa på forskning och utveckling. Att utveckla marknadens mest effektiva och högkvalitativa produkter, där energieffektivitet, ökad livslängd och stabilitet är våra fokusområden. Dessa faktorer efterfrågas alltmer, är centrala i Permascands kärnteknologierbjudande och är nödvändiga komponenter för att bidra till att reducera kostnaderna för att producera grön vätgas.

Electrification & Renewables
Inom Electrification & Renewables, växte försäljningen med 77 procent till 23 MSEK. Försäljningen består främst av utvecklingsprojekt med ambitionen att över tid påbörja serietillverkning med förbättrade marginaler som följd. Vi lämnar kvartalet med en stark orderbok, samtidigt som aktivitetsnivån är fortsatt intensiv inom alla områden, vätgas, electrowinning, och elöverföring. Inom grön vätgas har vi en nytecknad avsiktsförklaring med en ledande leverantör av grön vätgas-teknologi där Permascands produkt och produktionserbjudande är centralt för att nå framtida ambitionsnivåer. Efter kvartalets slut har vi vunnit en kommersiell order inom vätgas om 17 MSEK från en icke namngiven kund. Det handlar om högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk vattenelektrolys med planerad leverans under 2024. Vi ser ökade volymer av elektroder som ett första tecken på att vätgasprojekt börjar nå kommersialiseringsfas.

Industrial Solutions
Industrial Solutions stod för merparten av omsättningen som ökade med 20 procent till 49 MSEK. I kvartalet bestod försäljning huvudsakligen av eftermarknadstjänster, efter att vi under första halvan av året även levererat ordrar till större projekt för nyinstallationer, så kallade greenfield-projekt. Bruttomarginalen utvecklades positivt av denna större andel eftermarknadsaffärer. Orderingången varierar precis som försäljningen mellan kvartalen. Efter kvartalets slut har en större eftermarknadsorder bokats om 52 MSEK för leverans 2024.

Water Treatment
Inom Water Treatment beror den kraftigt minskade nivån på orderingång och intäkter på en minskad global marknad kopplat till installationscykeln och lageruppbyggnad hos kund. Vi levererar nu från vår befintliga orderbok, som inte väntas växa substantiellt förrän efter 2026 då eftermarknadsaffärerna inom segmentet beräknas nå meningsfulla volymer.

Framtidsutsikter
Orderingångsmässigt har fjärde kvartalet börjat bra med en kommersiell order inom vätgas samt eftermarknadsaffärer inom Industrial Solutions, vilka stärker Permascands orderbok för 2024 och framåt.

I linje med tidigare bedömningar väntas omsättningen för helåret 2023 vara lägre än föregående år, till följd av den minskade försäljning inom Water Treatment. Kortsiktigt kommer försäljningsutvecklingen att påverkas negativt av den vikande försäljningen inom Water Treatment, men över tid väntas den kompenseras fullt ut av Industrial Solutions och Electrification & Renewables.

Vi upplever en fortsatt hög aktivitetsnivå och långt framskridna dialoger med många av våra kunder vilket gör att vi ser goda utsikter för orderingång kommande månader – bland annat i form av större kommersiella ordrar inom vätgas där vi har långtgående diskussioner med flera aktörer, samt i form av eftermarknadstjänster inom Industrial Solutions.

Vi går in i årets sista kvartal med ännu ett lönsamt kvartal med positiva kassaflöden i ryggen. Med en förstärkt orderbok och kommersiella framsteg inom vätgas, samtidigt som Industrial Solutions fortsätter att växa stabilt över tid, ser vi med tillförsikt på avslutningen av året och de närmaste kvartalen framåt.

Peter Lundström, VD Permascand

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 10.30. Presentationen kommer hållas på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q3-report-2023

Registrering
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003308

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/