Andra kvartalet 2023 (Q2 2022)

 • Orderingången ökade till 154 MSEK (4) jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen ökade med 3 procent till 167 MSEK (163)
 • Rörelseresultatet uppgick till 17 MSEK (45) vilket motsvarar 10 procent (28) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 17 MSEK (45)
 • Resultat efter skatt uppgick till 12 MSEK (35)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (0,58)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -40 MSEK (58)

Jan-jun 2023 (Q2 2022)

 • Orderingången minskade med 5 procent till 185 MSEK (195) jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 8 procent till 279 MSEK (303)
 • Rörelseresultatet uppgick till 25 MSEK (76) vilket motsvarar 9 procent (25) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 25 MSEK (76)
 • Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (58)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,31 SEK (0,37)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -77 MSEK (80)

Händelser under andra kvartalet 2023

 • Den 12 maj meddelade Permascand att bolaget stärker sin närvaro i Nordamerika genom att teckna ett samarbets- och leveransavtal med Chemetry. Permascand investerar även som tillväxtpartner i företaget.

VD har ordet

Årets andra kvartal har kännetecknats av en fortsatt förändrad intäktsmix där segmenten Electrification & Renewables och Industrial Solutions växer och lyckas kompensera för en minskad försäljning inom Water Treatment.

Omsättningen i kvartalet uppgick till 167 MSEK, vilket är en ökning med 3 procent från jämförbar period föregående år. Omsättningen drivs av stark tillväxt såväl inom Industrial Solutions som inom Electrification & Renewables. Det är en bedrift att vi trots vår förändrade intäktsmix, där försäljningen inom Water Treatment minskat kraftigt, lyckas uppnå nytt omsättningsrekord för ett enskilt kvartal.

Orderingången i kvartalet uppgick till 154 MSEK och drivs huvudsakligen av vårt framtidsben Electrification & Renewables och vår stabila industriaffär Industrial Solutions. En av höjdpunkterna i kvartalet är ordern inom Electrification & Renewables där bolaget skall leverera celler för nybyggnation till en anläggning för litiumutvinning med beräknad leverans 2025. Kundaktiviteten fortsätter att vara hög men vi upplever fortsatt att kunderna varit avvaktande i sin orderläggning med hänvisning till den osäkerhet världsmarknadsläget medför.

Bruttoresultatet i kvartalet uppgick till 45 MSEK. Det motsvarar en bruttomarginal om 27 procent, vilket är lägre än de 38 procent som uppnåddes i motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen blir lägre till följd av förändrad produktmix där vi i kvartalet har mindre tillverkningsserier inom Electrification & Renewables, och en prispressad vattenreningsaffär.

Permascands tre segment befinner sig i tre skilda faser. Industrial Solutions är en utpräglad stabil eftermarknadsaffär med god visibilitet och lönsamhet. Water Treatment-affären har under perioden 2018-2022 genomgått en kraftig tillväxtfas med nyinstallationer. Totalt har vi levererat cirka 5 500 celler innan installationerna minskade från första kvartalet 2023 och vi förväntar oss att eftermarknadsaffären kommer nå betydande nivåer efter 2026 med ombeläggning av system installerade innan 2018. Efter 2026 förväntas därmed två av tre segment befinna sig i stabila eftermarknadsfaser. Permascands kommande tillväxtmotor är Electrification & Renewables där vi har som ambition att nå 5GW kapacitet för tillverkning av grön vätgas 2030.

Electrification & Renewables
Segmentet uppvisar ett av sina starkaste kvartal någonsin avseende omsättning samtidigt som vi upplever hög aktivitetsnivå och allt intensivare kunddialoger inom segmentets samtliga delar, electrowinning, elöverföring och vätgas. Den mottagna electrowinning-ordern inom litiumutvinning är en framgång i linje med vårt strategiska fokus att vinna affärer inom nybyggnation. Ombeläggningscykeln beräknas vara två till fem år, vilket öppnar för en attraktiv och återkommande eftermarknadsaffär.

Inom området för grön vätgas framgår det tydligt att våra kunders investeringsbeslut till stor del styrs av världsmarknadsläget och finansieringsmöjligheter. Tack vare de senaste årens investeringar i vår produktionskapacitet står vi redo att göra vår del – att leverera på orderbok av komponenter för produktion av grön vätgas i kommersiell skala. Vi har idag över tio aktiva kunder med order, försäljning samt pågående utveckling och kvalitetskontroller. Samtidigt har vi ytterligare ett tiotal kunder med pågående dialog och utbyte av information.

Industrial Solutions
Affärsområdet Industrial Solutions drivs av en stabil och lönsam eftermarknadsaffär och har potential för tillväxt genom nybyggnationer och kapacitetsökningar. I kvartalet är det vårt draglok. I maj kunde vi meddela att vi tecknat ett samarbets- och leveransavtal med Kalifornienbaserade Chemetry, vilket stärker bolagets närvaro i Nordamerika. Samarbetet avser kommersialisering av en mer effektiv och hållbar processteknik för råvarukemikalier. Utvecklingen går enligt plan där demonstrationsanläggningen hos Braskem väntas vara i fullt bruk under första halvåret 2024.

Water Treatment
Inom vattenrening levererar vi på vår befintliga orderbok. Vi bedömer att den inte kommer att växa nämnvärt förrän efter 2026, då segmentets eftermarknadsaffär väntas generera ökade intäkter. Vi arbetar vidare med vårt erbjudande inom området för rening av vatten inom industri och offentlig vattenförsörjning. Det är ett område där vi fortsatt ser tillväxtpotential, och möjlighet för vår teknologi att utvecklas inom ett nytt användningsområde.

Framtidsutsikter
Det är i det korta perspektivet fortsatt låg visibilitet över hur marknaden och kundernas orderläggning kommer att utvecklas i närtid. Det är tydligt att världsmarknadsläget leder till att våra kunder, och våra kunders kunder, är återhållsamma och avvaktande i sina investeringsbeslut, vilket väntas pågå in i andra halvan av året. Givet mönster för kundernas orderläggning och leverans bedömer vi att omsättningen för helåret 2023 kommer vara lägre än 2022. På grund av marknadsmiljön väntar vi oss en oförändrad nivå på vår bruttomarginal i kommande kvartal.

Den underliggande långsiktiga efterfrågan hos våra kunder är emellertid fortsatt stark. Exempelvis leder kundernas uppskjutna investeringar i nya och befintliga anläggningar till att de får ökade driftskostnader, till följd av sämre prestanda och högre energiförbrukning, vilket skapar ett uppdämt behov som framgent måste tillgodoses. Fortsättningsvis väntar vi oss att Electrification & Renewables och Industrial Solutions kommer att växa och i ännu högre grad kompensera för den minskade försäljningen inom Water Treatment. Vi ser goda chanser till att den första ordern i kommersiell skala inom vätgas inkommer innan året är slut. Det är ett område som väntas ta fart under 2024 innan det stora genombrottet beräknas ske 2025.

Permascand har en stark position på marknaden där vår teknik och våra lösningar lever upp till kundernas förväntningar vad gäller kvalitet och prestanda. Sammantaget ser vi positivt på de långsiktiga marknadsutsikterna drivet av den globala gröna omställningen.

Peter Lundström, VD Permascand

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 10.30. Presentationen kommer hållas på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q2-2023

Registrering
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200910

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/