Fjärde kvartalet 2023 (Q4 2022)

 • Orderingången uppgick till 117 MSEK (107) vilket motsvarar en ökning med 9 procent jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 36 procent till 94 MSEK (147)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 MSEK (18)
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till -2 MSEK (14)
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 MSEK (15)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (0,25)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27 MSEK (-5)

Jan-dec 2023 (Jan-dec 2022)

 • Orderingången ökade med 3 procent till 456 MSEK (445) jämfört med föregående år
 • Omsättningen minskade med 21 procent till 451 MSEK (569)
 • Rörelseresultatet uppgick till 23 MSEK (105) vilket motsvarar 5 procent (18) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 29 MSEK (95)
 • Resultat efter skatt uppgick till 13 MSEK (81)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,22 SEK (1,37)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 MSEK (113)

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet 2023

 • Den 19 december presenterade Altor ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Permascand. Styrelsen för Permascand meddelade sin rekommendation till aktieägarna att acceptera erbjudandet.

VD har ordet

Under 2023 uppnådde vi stark tillväxt inom Electrification & Renewables och Industrial Solutions samtidigt som Water Treatment bromsade in kraftigt. Under året har vi även stärkt vår pipeline av vätgasprojekt, och står väl positionerade för storskalig produktion av komponenter för produktion av grön vätgas i kommersiell skala.

För det fjärde kvartalet uppgick orderingången till 117 MSEK och är främst hänförligt till eftermarknadstjänster inom Industrial Solutions. Det är ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Efter en bra start på perioden upplevde vi att orderläggningen bromsade in något mot slutet av kvartalet, främst inom Electrification & Renewables till följd av att de stora investeringsbesluten för vätgasprojekt har skjutits på framtiden.

Omsättningen för kvartalet uppgick till 94 MSEK. Det är en minskning med 36 procent jämfört med föregående år. Den lägre omsättningen är hänförligt till minskad försäljning inom Water Treatment, samt en följd av den svaga orderingången i inledningen av året.

Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 29 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal om 31 procent. Bruttomarginalen i kvartalet är linje med föregående år, och väntas öka i takt med att vi uppnår större försäljningsvolymer och därmed bättre kapacitetsutnyttjande.

Våra utvecklingsprojekt inom elektrodutveckling och tillverkningsteknik för att stärka Permascand för framtiden har fortlöpt enligt plan. Vårt innovationscenter som invigs i juni – är en central del i vår förmåga att fortsätta, och accelerera vår teknikutveckling. Denna utveckling är nödvändig för att producera och leverera än mer högeffektiva produkter, i stor skala.

Electrification & Renewables
Inom Electrification & Renewables var försäljningen 25 MSEK i kvartalet vilket är i linje med motsvarande period föregående år. Även om vi i kvartalet mottog en kommersiell order inom vätgas om 17 MSEK samt en utvecklingsorder om 3 MSEK, flyttade flera vätgaskunder fram sina investeringsbeslut, där ökade kapitalkostnader, försenad infrastruktur samt otydliga investeringsstöd och subventioner, nämns som de starkaste orsakerna. Samtidigt som vi ser att antalet annonserade vätgasprojekt i världen fortsätter att öka, flyttas alltså tidslinjen för förverkligandet av dem fram i tiden. Vi ser en tydlig trend med ökande efterfrågan på de högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk elektrolys som Permascand levererar. Dessa elektroder med hög prestanda och lång livslängd är en nödvändighet för att våra kunders kostnadskalkyler för såväl investering som drift ska gå ihop. Här är vi rätt positionerade när marknaden tar fart. Inom segmentet upplever vi ökat intresse inom electrowinning och elöverföring. Även dessa områden är centrala för den gröna omställningen.

Industrial Solutions
Inom Industrial Solutions uppgick försäljningen till 67 MSEK vilket även inom detta segment innebar en försäljning i linje med motsvarande period föregående år. Vi ser fortsatt stadig tillväxt för vår lönsamma eftermarknadsaffär, bland annat tack vare att vi lyckats öka våra marknadsandelar på den nordamerikanska marknaden. Parallellt pågår förhandlingar om nya projekt för nyinstallationer, så kallade greenfield-projekt.

Water Treatment
Inom Water Treatment är den betydande minskningen av orderingång och intäkter drivet av en minskad marknad globalt kopplad till installationscykeln och kundens lageruppbyggnad. Med undantag för mindre kompletterande ordrar, levererar vi från befintlig orderbok, och den väntas inte växa förrän efter 2026 när eftermarknadsaffärerna inom segmentet förväntas nå mer betydande volymer.

Framtidsutsikter
Orderboken uppgick vid årsskiftet till 373 MSEK där cirka 80 procent har planerad leverans under 2024 och där andra halvan av året förväntas bli starkare med ökande försäljning. Vad gäller orderingång har 2024 börjat lika avvaktande som 2023 slutade. Senareläggning av vätgasprojekten runt om i världen gör att vi inte väntar oss några ordrar av kommersiell skala inom vätgas förrän tidigast under andra halvan av 2024. Sannolikt handlar det då inledningsvis om mindre ordrar.

För de närmaste åren står vi väl rustade med god produktionskapacitet för stark tillväxt när produktionsvolymerna kommer. I takt med den globala gröna omställningen är vår långsiktiga ambition att expandera tillsammans med våra kunder och följa deras planer på etablering runt om i världen för att förse den med högeffektiva elektroder i stor skala för grön vätgasframställan. Det kommer kräva att vi kan möta kundernas behov av lokal tillverkning och support, samt efterföljande eftermarknadstjänster, oavsett var i världen kunderna befinner sig.

I december utfärdade Permascands styrelse sin rekommendation till aktieägarna att acceptera Altors offentliga uppköpserbjudande. Altor meddelade 5 februari att erbjudandet har accepterats av aktieägare som representerande totalt motsvarande cirka 95 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Permascand. Ledningens fokus ligger alltjämt på att utveckla verksamheten och på att stärka bolaget för långsiktig, hållbar och lönsam tillväxt samt att spela en viktig roll i den gröna energiomställningen.

Peter Lundström, VD Permascand

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/