Välj en sida

Inbjudan till presentation av Permascands delårsrapport för andra kvartalet 2022

Permascand kommer att offentliggöra sin delårsrapport för andra kvartalet 2022 den 18 augusti 2022 kl. 07:45 (CEST). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma dag kl. 11.00 (CEST).

Presentationen kommer hållas av VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-sändningen. Ingen förregistrering krävs.

Datum och tid
Den 18 augusti 2022 kl. 11.00 (CEST)

Länk till webcast
https://tv.streamfabriken.com/permascand-top-holding-q2-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:

SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300, Pin code: 2717689#

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Permascand reviderar orderstockvärde

Permascand har idag beslutat att skriva ned en order som tidigare rapporterats som en del av bolagets orderstockvärde inom affärssegmentet Electrification & Renewables. Orderstockvärdet skrivs ned med cirka 65 miljoner kronor då bolaget efter dialog med kund bedömer att delar av en order inte längre kommer att realiseras inom överskådlig tid. Skälet är att kunden beslutat sig för att reducera ordern till följd av interna prioriteringar och ändrat geografiskt fokus. Leveransen av ordern var tidigare beräknad till andra kvartalet 2023 vilket innebär att omsättning för innevarande kalenderår inte kommer att påverkas negativt.

Detta medför även att Permascand betalar tillbaka cirka 20 miljoner kronor av den förskottsbetalning som mottogs i samband med att ordern inkom 2018. Återbetalningen om 20 miljoner kronor påverkar bolagets kassaflöde negativt under fjärde kvartalet 2022.

Permascands delårsrapport för andra kvartalet kommer att släppas den 18 augusti 2022, som tidigare meddelats.

Kommuniké från årsstämma i Permascand Top Holding AB

Vid årsstämman i Permascand Top Holding AB, org.nr 559227-6124 (”bolaget”), den 10 maj 2022, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, beslutades i enlighet med nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.permascand.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet
Det beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter och att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Arvode till styrelse och revisor
Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

  • 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, och
  • 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 till övriga ledamöter av ersättningsutskottet samt 110 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet ska och 30 000 kronor till övriga ledamöter av revisionsutskottet.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Det beslutades om omval av Per Lindberg, Marie Grönborg, Mario Houde, Ingar Jensen och Johan Karlsson samt nyval av Anna Alexandersson och Karl Bergman till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per-Ola Baalerud och Pernilla Lundin avböjde omval. Per Lindberg omvaldes till styrelseordförande.

Det beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Helena Nilsson som huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande
Det beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter
Det beslutades inte i enlighet med Norvestors förslag att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter. Förslaget biträddes av 85,48 procent av representerade röster på årsstämman, vilket innebär att erforderlig majoritet om nio tiondelar inte uppnåddes.

Inbjudan till presentation av Permascands delårsrapport för första kvartalet 2022

Permascand kommer att offentliggöra sin delårsrapport för första kvartalet 2022 den 10 maj 2022 kl. 07:45 (CEST). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma dag kl. 10.00 (CEST).

Presentationen kommer hållas av VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-sändningen. Ingen förregistrering krävs.

Datum och tid
Den 10 maj 2022 kl. 10.00 (CEST)

Länk till webcast
https://tv.streamfabriken.com/permascand-top-holding-q1-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:

SE: +46 8 5055 8366
UK: +44 333 300 9031
US: +1 64 6722 4903

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Permascand tecknar avsiktsförklaring med RES för samutveckling av kommersiellt forskningscentrum i produktionsanläggning för grön vätgas

Permascand Top Holding AB, en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar, meddelade idag att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) med RES – en oberoende utvecklare av förnybar energi och energilagring – för samutvecklingen av ett kommersiellt forskningscentrum i en ny produktionsanläggning för grön vätgas vilken RES driver utvecklingen och etableringen av i Alby, Ånge kommun.

Syftet med avsiktsförklaringen är att fortsätta förhandlingarna för etablering och investering i ett kommersiellt forskningscentrum för testning och utveckling av Permascands produkter i en verklig produktionsmiljö vilket möjliggör väsentliga och viktiga resultat för projektet.
 
Peter Lundström, VD på Permascand kommenterar: “Det är en mycket positiv och intressant början av samarbetet att vi gemensamt kan bidra till ett utvecklingsprojekt av det här slaget. Det ligger i linje med Permascands tillväxtplan och uppbyggnaden av ett fullskaligt teknologicentrum för att ta fram ny teknik för grön vätgas på marknaden, vilket är en del av vår strävan mot ökad hållbarhet globalt. Att projektet dessutom har en lokal anknytning gör det extra roligt”.
 
RES driver utvecklingen och etableringen av produktionsanläggning för grön vätgas i Alby på det av kommunen utpekade området som detaljplaneras för etablering av elintensiv industri. Målet är inställt på att i ett första skede, till årsskiftet 2024/2025, kunna tillhandahålla grön vätgas till den lokala industrin. Med en ny nätanslutning kommer anläggningen successivt att byggas ut i större skala till årsskiftet 2026/2027.
 
Matilda Afzelius, VD på RES, kommenterar: “Det här projektet är oerhört betydelsefullt. Vi går i bräschen här och bidrar till en snabb omställning till förnybar energi. Med det här samarbetet har vi möjlighet att göra såväl lokal nytta som global. En hållbar framtid kommer att dra fördel fler gränsöverskridande och innovativa utvecklingar och samarbeten likt detta.”
 
Sigrid Nord, projektledare på RES, kommenterar: ”Vi är mycket glada över denna samverkansmöjlighet tillsammans med Permascand i vårt arbete att möjliggöra att ta testmiljön in i en verklig produktionsanläggning för att på ett säkert och hållbart sätt kunna producera konkurrenskraftig grön vätgas. Vi ser även att den här typen av gröna energisystem blir avgörande för att möjliggöra energiomställningen inom industrin och att samarbeten likt detta innebär stora fördelar”.
 
De närmare villkoren för samarbetet kommer att regleras i ett eventuellt kommande och bindande avtal.
 
Om RES Renewable Norden AB
RES är världens största oberoende aktör inom förnybar energi aktiva inom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring samt transmission och distribution. I nästan 40 år har RES befunnit sig i branschens framkant och levererat mer än 22GW förnybara energiprojekt globalt och stödjer en operativ tillgångsportfölj på över 7,5GW för en stor kundbas världen över. Med förståelse för de unika behoven hos företagskunder har RES säkrat över 1,5GW i energiköpsavtal (PPA) som möjliggör tillgång till energi till lägsta kostnad. RES sysselsätter mer än 2 000 personer och är verksamma i 10 länder. I Skandinavien har RES kontor i Göteborg, Östersund och Oslo. För mer information, besök www.res-group.com.