Permascand ansluter till Hydrogen Europe

Permascand går in som medlem i Hydrogen Europe, en ledande organisation inom vätgasområdet. Medlemskapet kommer att förstärka Permascands närvaro i det europeiska ekosystemet för grön vätgas, vilket stödjer bolagets strategi att ingå nya partnerskap, samarbeten och affärsavtal.

Hydrogen Europe representerar europeiska företag och intressenter som engagerar sig för att gå mot en mer cirkulär och hållbar ekonomi. Organisationen företräder vätgasindustrin med visionen att driva på mot global koldioxidneutralitet genom att påskynda den europeiska vätgasindustrin.
 
”Vi ser fram emot att vara en del av Hydrogen Europe och att bidra till leveranskedjan för vätgas samt att skala upp vätgasindustrin. Det är en väsentlig förutsättning för koldioxidneutrala energikällor och avgörande för att minska utsläpp och begränsa den globala uppvärmningen. Genom att gemensamt hantera viktiga teknologiska och regulatoriska frågor kan vi få större inflytande”, säger Peter Lundström, Permascands VD.
 
För mer information om Hydrogen Europe, se: https://hydrogeneurope.eu/

Inbjudan till presentation av Permascands delårsrapport för andra kvartalet 2023

Permascand kommer att offentliggöra sin delårsrapport för andra kvartalet 2023 den 16 augusti 2023 kl. 07:45 (CEST). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma dag kl. 10.30 (CEST).

Presentationen kommer hållas av VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-sändningen.

Datum och tid
Den 16 augusti 2023 kl. 10.30 (CEST)

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q2-2023

Registrering
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200910

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Permascand stärker sin närvaro i Nordamerika genom att teckna ett samarbets- och leveransavtal med Chemetry och investerar samtidigt som tillväxtpartner i företaget

Permascand har tecknat ett samarbets- och leveransavtal med Chemetry, ett företag som fokuserar på att utveckla energisnålare teknik inom industrikemikalier och som är baserat i Moss Landing, Kalifornien. Som en del av avtalet har Permascand även förvärvat aktier i Chemetry. Avtalet är i linje med Permascands strategi att ytterligare växa inom segmentet Industrial Solutions på den nordamerikanska marknaden genom partnerskap inom teknologi- och affärsutveckling.

Samarbets- och leveransavtalet och den tillhörande investeringen är nästa steg efter det framgångsrika samarbetet mellan Permascand och Chemetry inom kommersialisering av elektrokemiska celler för Chemetrys eShuttle® EDC-teknik. eShuttle®-plattformen kombinerar elektrokemi och katalys för att möjliggöra mer hållbar processteknik för råvarukemikalier.

"Genom detta samarbets- och leveransavtal och den tillhörande investeringen i Chemetry tar Permascand nästa steg i den strategiska planen för att stärka vår närvaro på den nordamerikanska marknaden. Vi tror att detta gör oss mer konkurrenskraftiga när det gäller att ta marknadsandelar genom att vinna nya projekt och relaterade eftermarknadstjänster framöver. Dessutom ger det oss möjlighet att bidra med vår expertis för att stödja utvecklingen av ny toppmodern teknik för de elektrokemiska marknaderna, vilket kommer att hjälpa våra kunder att sänka sin energiförbrukning och uppfylla framtidens miljökrav", säger Peter Lundström, vd på Permascand.

"Det strategiska samarbetet med Permascand tillför en viktig partner till Chemetrys team och är nästa steg för Chemetry i kommersialiseringen av den första tillämpningen av eShuttle®-plattformen för produktion av etylendiklorid (EDC), en viktig kemikalie i tillverkningen av PVC-plast. Detta samarbete ger oss möjlighet att leverera vår elektrolysteknik till industrin och att tillhandahålla teknikstöd och expertis i alla aspekter av vår verksamhet, säger Ron Birkhoff, vd på Chemetry.

Köpeskillingen för de förvärvade Chemetry-aktierna uppgår till cirka 10,2 miljoner kronor.

Om Chemetry
Chemetry är ett kemiteknikföretag, baserat i Kalifornien, som fokuserar på att utveckla innovativa och hållbara processer för produktion av viktiga kemikalier. Chemetrys egenutvecklade teknikplattform, eShuttle®, erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella produktion, bland annat lägre energiförbrukning, lägre koldioxidutsläpp och lägre produktionskostnader. För mer information, besök www.chemetrycorp.com.

Kommuniké från årsstämma i Permascand Top Holding AB

Vid årsstämman i Permascand Top Holding AB, org.nr 559227-6124 (”bolaget”), den 9 maj 2023 i Ljungaverk beslutades i enlighet med nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.permascand.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet
Det beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) stämmovalda styrelseledamöter och att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Arvode till styrelse och revisor
Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

  • 570 000 kronor till styrelsens ordförande och 235 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, och
  • 115 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 till övriga ledamöter av revisionsutskottet samt 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till övriga ledamöter av ersättningsutskottet.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Det beslutades om omval av Per Lindberg, Anna Alexandersson, Karl Bergman, Marie Grönborg, Mario Houde, Ingar Jensen och Johan Karlsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per Lindberg omvaldes till styrelseordförande.

Det beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Helena Nilsson som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som, jämfört med tidigare gällande riktlinjer, innebär att rörlig kontantersättning för verkställande direktören ska vara pensionsgrundande.

Beslut om emissionsbemyndigande
Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Inbjudan till presentation av Permascands delårsrapport för första kvartalet 2023

Permascand kommer att offentliggöra sin delårsrapport för första kvartalet 2023 den 10 maj 2023 kl. 07:45 (CEST). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma dag kl. 10.30 (CEST).

Presentationen kommer hållas av VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-sändningen.

Datum och tid
Den 10 maj 2023 kl. 10.30 (CEST)

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q1-2023

Registrering
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200746

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com