Altor PC AB (”Altor PC”), ett bolag som kontrolleras av Altor Fund VI (No. 1) AB och Altor Fund VI (No. 2) AB (”Altor Fund VI”)[1], förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Permascand Top Holding AB (”Permascand” eller ”Bolaget”) ovillkorat den 5 februari 2024. Altor PC kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Permascand och har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget. Mot bakgrund av detta, och på begäran från Altor PC, har styrelsen för Permascand beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market.

Den 19 december 2023 offentliggjorde Altor PC ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Permascand om att överlåta samtliga aktier i Permascand till Altor PC för ett vederlag om 17 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Den 5 februari 2024 förklarade Altor PC Erbjudandet ovillkorat och att Erbjudandet fullföljs. Efter Erbjudandet kontrollerar Altor PC cirka 95 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Altor PC har förlängt acceptfristen ytterligare till den 16 februari 2024 för att ge återstående aktieägare en möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Mot bakgrund av ovanstående har Altor PC hos styrelsen för Permascand påkallat tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva resterande aktier i Permascand. Till följd av detta kommer styrelsen för Permascand publicera en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens industri samt skicka ut brev till berörda aktieägare, i enlighet med 22 kap. 7 och 28 §§ aktiebolagslagen, med en anmodan till aktieägare att skriftligen anmäla till Permascand om aktieägare önskar föra sin egen talan och uppge sin skiljeman.

Har inte samtliga i aktieboken införda aktieägare inom angiven tid i kungörelsen uppgivit en gemensam skiljeman, kommer styrelsen för Permascand att hos Bolagsverket begära förordnande av god man med uppgift att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och att bevaka de frånvarande aktieägarnas rätt i tvisten. Den fullständiga kungörelsen förväntas publiceras i Post och Inrikes Tidningar och Dagens industri den 20 februari 2024.

Med anledning av ovanstående, och på begäran från Altor PC, har styrelsen för Permascand beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market. Sista dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market kommer att meddelas så snart Bolaget erhållit besked därom från Nasdaq.

[1] Förvaltad av Altor Fund Manager AB.