Ledande inom hållbar litiumelektrolysteknologi: NESI och Permascand förnyar sitt partnerskap

Permascand AB (Ljungaverk, Sverige) och NORAM Electrolysis Systems Inc. (Vancouver, Kanada) är glada att tillkännage förnyelsen av sitt tioåriga partnerskap, vilket har resulterat i samskapandet av NORSCAND®-cellerna, kärnan i NORSCAND®-elektrolyssystemet. NESI och Permascand har nyligen kommit överens om att ingå ett nytt leverans- och utvecklingsavtal som gör det möjligt att fokusera på långsiktig leverans av elektrolysceller till litiumindustrin över hela världen.

NORSCAND®-cellerna är ett flexibelt kommersiellt skalbart membranelektrolyssystem som är idealiskt för saltsplittrande membranelektrolysprocesser som litiumkloridelektrolys och litiumsulfatelektrolys för att producera batterikvalitets litiumhydroxid. NORSCAND®-teknologin har funnit betydande tillämpning inom den växande marknaden för litiumjonbatterier, då användningen av membranelektrolys möjliggör en mer hållbar och effektiv process för att producera och återvinna litiumhydroxid för både batterimaterialproduktion och batteriåtervinning. NORSCAND®-elektrolysören har med kommersiella elektroder i utökade kontinuerliga storskaliga anläggningsoperationer för produktion av litiumhydroxid från både litiumklorid och litiumsulfat visat framgång.

"NESIs långvariga partnerskap med Permascand har varit och kommer att fortsätta vara en hörnsten i våra affärserbjudanden inom elektrolysteknologi. Vi ser fram emot att fortsätta vårt partnerskap och att nu fokusera på full kommersialisering av teknologin,” säger Jeremy Moulson, VD på NESI.

"Vi är stolta över att förnya vårt tioåriga partnerskap med NORAM Electrolysis Systems Inc. Vårt uppdrag på Permascand är att leda den gröna teknikövergången genom att tillhandahålla innovativa, högpresterande elektrokemiska lösningar," säger Peter Lundström, CEO på Permascand.

“NORSCAND®-plattformen är den mest avancerade och beprövade elektrolysteknologin för att producera litiumhydroxid av kvalitet för batterier. Tillsammans med våra partners kommer vi att fortsätta driva innovation och bidra till en mer hållbar framtid inom litiumindustrin,” tillägger Nicolas Laroche, Chief Strategy Officer på Permascand.

Om NESI
NORAM Electrolysis Systems Inc. (NESI) är ett privatägt elektrolysteknikföretag baserat i Vancouver, BC, Kanada. NESI fokuserar på kommersiell implementering av litiumelektrolys för olika litiumsaltsfoder (sulfat, klorid eller karbonat). NESI är ett helägt dotterbolag till NORAM Industrial Holdings Inc. och en del av NORAM Group of Companies. NESI har en omfattande elektrolysdemoanläggning belägen vid sitt FoU-anläggning i Vancouver, Kanada. För mer information, vänligen besök: www.nesi.tech
 

Electrochemistry Enabling the Green Transition-konferens

Ljungaverk, Sverige | 18-20 juni 2024

Ljungaverk, Sverige – Permascand är stolta över att tillkännage den första Electrochemistry Enabling the Green Transition-konferensen, som kommer att hållas i Ljungaverks Folkets Hus FORUM (Folkets Husvägen 1) och livesändas via Permascands YouTube-kanal från 18 till 20 juni 2024. Detta unika evenemang kommer att samla ledande experter från akademi och industri för att dela sina kunskaper och innovationer inom elektrokemi.

Konferenshöjdpunkter:
18 juni: LEAn & Electrowinning
Första dagen fokuserar på LEAn Consortium och electrowinning.

19 juni: Grön Vätgas & Invigning
Dag två kommer att fördjupa sig i den gröna vätgassektorn och fira invigningen av Permascands Technology & Innovation Centre:

 • Insikter från industriledare.
 • Invigningsceremoni ledd av Permascands VD Peter Lundström.
 • Mingel och guidade turer av det nya Technology & Innovation Centre och utvalda delar av industritillverkningen.

20 juni: Litium, Kraftöverföring & Industriella Applikationer
Sista dagen kommer att innehålla diskussioner om litium, kraftöverföring och industriella applikationer.

Eventdetaljer:

 • Plats: Ljungaverks Folkets Hus FORUM, Folkets husvägen 1, Ljungaverk, Sverige
 • Datum: 18-20 juni 2024
 • Registrering: Gratis, men platserna är begränsade. Registrera dig nu för att säkra din plats! Sista dag för registrering är 9 juni.
 • Kontakt: För frågor angående evenemanget, vänligen kontakta Permascand på event@permascand.com.

Välkommen att delta: Missa inte denna unika möjlighet att nätverka med experter inom elektrokemi, dela idéer och lära dig om de senaste framstegen. Delta i ”Electrochemistry Enabling the Green Transition Conference” i Ljungaverk och var delaktig i vår tids gröna teknologi.

Permascand är en teknikdriven tillverkare av världsledande elektrokemiska lösningar baserade på egenutvecklade katalytiska beläggningar för applikationer inom grön teknik. Med över 50 års erfarenhet har Permascand varit engagerade i att driva hållbar innovation.

Registrera dig gratis idag
För mer information och registrering, besök Permascands event-sida.

Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2023

Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 har publicerats.

Permascands årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för 2023 finns tillgänglig på bolagets hemsida https://permascand.com/sv/investerare/.

Permascands ansökan om avnotering har godkänts

Permascand Top Holding AB (”Permascand” eller ”Bolaget”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market.

Nasdaq Stockholm har idag godkänt ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel i Permascands aktier är den 29 februari 2024.

Q4: Ett händelserikt år med fokus på framtiden

Fjärde kvartalet 2023 (Q4 2022)

 • Orderingången uppgick till 117 MSEK (107) vilket motsvarar en ökning med 9 procent jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 36 procent till 94 MSEK (147)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 MSEK (18)
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till -2 MSEK (14)
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 MSEK (15)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (0,25)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27 MSEK (-5)

Jan-dec 2023 (Jan-dec 2022)

 • Orderingången ökade med 3 procent till 456 MSEK (445) jämfört med föregående år
 • Omsättningen minskade med 21 procent till 451 MSEK (569)
 • Rörelseresultatet uppgick till 23 MSEK (105) vilket motsvarar 5 procent (18) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 29 MSEK (95)
 • Resultat efter skatt uppgick till 13 MSEK (81)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,22 SEK (1,37)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 MSEK (113)

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet 2023

 • Den 19 december presenterade Altor ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Permascand. Styrelsen för Permascand meddelade sin rekommendation till aktieägarna att acceptera erbjudandet.

VD har ordet

Under 2023 uppnådde vi stark tillväxt inom Electrification & Renewables och Industrial Solutions samtidigt som Water Treatment bromsade in kraftigt. Under året har vi även stärkt vår pipeline av vätgasprojekt, och står väl positionerade för storskalig produktion av komponenter för produktion av grön vätgas i kommersiell skala.

För det fjärde kvartalet uppgick orderingången till 117 MSEK och är främst hänförligt till eftermarknadstjänster inom Industrial Solutions. Det är ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Efter en bra start på perioden upplevde vi att orderläggningen bromsade in något mot slutet av kvartalet, främst inom Electrification & Renewables till följd av att de stora investeringsbesluten för vätgasprojekt har skjutits på framtiden.

Omsättningen för kvartalet uppgick till 94 MSEK. Det är en minskning med 36 procent jämfört med föregående år. Den lägre omsättningen är hänförligt till minskad försäljning inom Water Treatment, samt en följd av den svaga orderingången i inledningen av året.

Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 29 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal om 31 procent. Bruttomarginalen i kvartalet är linje med föregående år, och väntas öka i takt med att vi uppnår större försäljningsvolymer och därmed bättre kapacitetsutnyttjande.

Våra utvecklingsprojekt inom elektrodutveckling och tillverkningsteknik för att stärka Permascand för framtiden har fortlöpt enligt plan. Vårt innovationscenter som invigs i juni – är en central del i vår förmåga att fortsätta, och accelerera vår teknikutveckling. Denna utveckling är nödvändig för att producera och leverera än mer högeffektiva produkter, i stor skala.

Electrification & Renewables
Inom Electrification & Renewables var försäljningen 25 MSEK i kvartalet vilket är i linje med motsvarande period föregående år. Även om vi i kvartalet mottog en kommersiell order inom vätgas om 17 MSEK samt en utvecklingsorder om 3 MSEK, flyttade flera vätgaskunder fram sina investeringsbeslut, där ökade kapitalkostnader, försenad infrastruktur samt otydliga investeringsstöd och subventioner, nämns som de starkaste orsakerna. Samtidigt som vi ser att antalet annonserade vätgasprojekt i världen fortsätter att öka, flyttas alltså tidslinjen för förverkligandet av dem fram i tiden. Vi ser en tydlig trend med ökande efterfrågan på de högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk elektrolys som Permascand levererar. Dessa elektroder med hög prestanda och lång livslängd är en nödvändighet för att våra kunders kostnadskalkyler för såväl investering som drift ska gå ihop. Här är vi rätt positionerade när marknaden tar fart. Inom segmentet upplever vi ökat intresse inom electrowinning och elöverföring. Även dessa områden är centrala för den gröna omställningen.

Industrial Solutions
Inom Industrial Solutions uppgick försäljningen till 67 MSEK vilket även inom detta segment innebar en försäljning i linje med motsvarande period föregående år. Vi ser fortsatt stadig tillväxt för vår lönsamma eftermarknadsaffär, bland annat tack vare att vi lyckats öka våra marknadsandelar på den nordamerikanska marknaden. Parallellt pågår förhandlingar om nya projekt för nyinstallationer, så kallade greenfield-projekt.

Water Treatment
Inom Water Treatment är den betydande minskningen av orderingång och intäkter drivet av en minskad marknad globalt kopplad till installationscykeln och kundens lageruppbyggnad. Med undantag för mindre kompletterande ordrar, levererar vi från befintlig orderbok, och den väntas inte växa förrän efter 2026 när eftermarknadsaffärerna inom segmentet förväntas nå mer betydande volymer.

Framtidsutsikter
Orderboken uppgick vid årsskiftet till 373 MSEK där cirka 80 procent har planerad leverans under 2024 och där andra halvan av året förväntas bli starkare med ökande försäljning. Vad gäller orderingång har 2024 börjat lika avvaktande som 2023 slutade. Senareläggning av vätgasprojekten runt om i världen gör att vi inte väntar oss några ordrar av kommersiell skala inom vätgas förrän tidigast under andra halvan av 2024. Sannolikt handlar det då inledningsvis om mindre ordrar.

För de närmaste åren står vi väl rustade med god produktionskapacitet för stark tillväxt när produktionsvolymerna kommer. I takt med den globala gröna omställningen är vår långsiktiga ambition att expandera tillsammans med våra kunder och följa deras planer på etablering runt om i världen för att förse den med högeffektiva elektroder i stor skala för grön vätgasframställan. Det kommer kräva att vi kan möta kundernas behov av lokal tillverkning och support, samt efterföljande eftermarknadstjänster, oavsett var i världen kunderna befinner sig.

I december utfärdade Permascands styrelse sin rekommendation till aktieägarna att acceptera Altors offentliga uppköpserbjudande. Altor meddelade 5 februari att erbjudandet har accepterats av aktieägare som representerande totalt motsvarande cirka 95 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Permascand. Ledningens fokus ligger alltjämt på att utveckla verksamheten och på att stärka bolaget för långsiktig, hållbar och lönsam tillväxt samt att spela en viktig roll i den gröna energiomställningen.

Peter Lundström, VD Permascand

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/