Permascand erhåller två ordrar om totalt 130 MSEK från ett av världens största råvaruhandelsbolag

Permascand har erhållit två ordrar från en ett av världens största råvaruhandelsbolag avseende eftermarknadstjänster inom electrowinning, inom segmentet Electrification & Renewables. Ordervärdet uppgår till totalt cirka 130 miljoner kronor och kommer att inkluderas som orderingång i det tredje kvartalet 2023. Ordrarna väntas levereras under 2024.

”Dessa ordrar är ännu ett kvitto på att vårt kundorienterade fokus bär frukt. Det är glädjande att fortsätta detta väletablerade samarbete inom vårt tillväxtsegment Electrification & Renewables där våra verksamhetskritiska lösningar möjliggör utvinning av metaller som är centrala för den gröna energiomställningen, samt gör processen mer hållbar”, säger Peter Lundström, VD på Permascand.

Affärssamarbetet är väletablerat och Permascand har historiskt levererat eftermarknadstjänster till kundens anläggningar. Kunden är ett av världens största globala diversifierade naturresursföretag och en stor producent och marknadsförare av mer än 60 råvaror som förbättrar det dagliga livet.

Q2 2023: Leveransintensivt kvartal med förändrad intäktsmix mot våra framtida tillväxtområden

Andra kvartalet 2023 (Q2 2022)

 • Orderingången ökade till 154 MSEK (4) jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen ökade med 3 procent till 167 MSEK (163)
 • Rörelseresultatet uppgick till 17 MSEK (45) vilket motsvarar 10 procent (28) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 17 MSEK (45)
 • Resultat efter skatt uppgick till 12 MSEK (35)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (0,58)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -40 MSEK (58)

Jan-jun 2023 (Q2 2022)

 • Orderingången minskade med 5 procent till 185 MSEK (195) jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 8 procent till 279 MSEK (303)
 • Rörelseresultatet uppgick till 25 MSEK (76) vilket motsvarar 9 procent (25) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 25 MSEK (76)
 • Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (58)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,31 SEK (0,37)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -77 MSEK (80)

Händelser under andra kvartalet 2023

 • Den 12 maj meddelade Permascand att bolaget stärker sin närvaro i Nordamerika genom att teckna ett samarbets- och leveransavtal med Chemetry. Permascand investerar även som tillväxtpartner i företaget.

VD har ordet

Årets andra kvartal har kännetecknats av en fortsatt förändrad intäktsmix där segmenten Electrification & Renewables och Industrial Solutions växer och lyckas kompensera för en minskad försäljning inom Water Treatment.

Omsättningen i kvartalet uppgick till 167 MSEK, vilket är en ökning med 3 procent från jämförbar period föregående år. Omsättningen drivs av stark tillväxt såväl inom Industrial Solutions som inom Electrification & Renewables. Det är en bedrift att vi trots vår förändrade intäktsmix, där försäljningen inom Water Treatment minskat kraftigt, lyckas uppnå nytt omsättningsrekord för ett enskilt kvartal.

Orderingången i kvartalet uppgick till 154 MSEK och drivs huvudsakligen av vårt framtidsben Electrification & Renewables och vår stabila industriaffär Industrial Solutions. En av höjdpunkterna i kvartalet är ordern inom Electrification & Renewables där bolaget skall leverera celler för nybyggnation till en anläggning för litiumutvinning med beräknad leverans 2025. Kundaktiviteten fortsätter att vara hög men vi upplever fortsatt att kunderna varit avvaktande i sin orderläggning med hänvisning till den osäkerhet världsmarknadsläget medför.

Bruttoresultatet i kvartalet uppgick till 45 MSEK. Det motsvarar en bruttomarginal om 27 procent, vilket är lägre än de 38 procent som uppnåddes i motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen blir lägre till följd av förändrad produktmix där vi i kvartalet har mindre tillverkningsserier inom Electrification & Renewables, och en prispressad vattenreningsaffär.

Permascands tre segment befinner sig i tre skilda faser. Industrial Solutions är en utpräglad stabil eftermarknadsaffär med god visibilitet och lönsamhet. Water Treatment-affären har under perioden 2018-2022 genomgått en kraftig tillväxtfas med nyinstallationer. Totalt har vi levererat cirka 5 500 celler innan installationerna minskade från första kvartalet 2023 och vi förväntar oss att eftermarknadsaffären kommer nå betydande nivåer efter 2026 med ombeläggning av system installerade innan 2018. Efter 2026 förväntas därmed två av tre segment befinna sig i stabila eftermarknadsfaser. Permascands kommande tillväxtmotor är Electrification & Renewables där vi har som ambition att nå 5GW kapacitet för tillverkning av grön vätgas 2030.

Electrification & Renewables
Segmentet uppvisar ett av sina starkaste kvartal någonsin avseende omsättning samtidigt som vi upplever hög aktivitetsnivå och allt intensivare kunddialoger inom segmentets samtliga delar, electrowinning, elöverföring och vätgas. Den mottagna electrowinning-ordern inom litiumutvinning är en framgång i linje med vårt strategiska fokus att vinna affärer inom nybyggnation. Ombeläggningscykeln beräknas vara två till fem år, vilket öppnar för en attraktiv och återkommande eftermarknadsaffär.

Inom området för grön vätgas framgår det tydligt att våra kunders investeringsbeslut till stor del styrs av världsmarknadsläget och finansieringsmöjligheter. Tack vare de senaste årens investeringar i vår produktionskapacitet står vi redo att göra vår del – att leverera på orderbok av komponenter för produktion av grön vätgas i kommersiell skala. Vi har idag över tio aktiva kunder med order, försäljning samt pågående utveckling och kvalitetskontroller. Samtidigt har vi ytterligare ett tiotal kunder med pågående dialog och utbyte av information.

Industrial Solutions
Affärsområdet Industrial Solutions drivs av en stabil och lönsam eftermarknadsaffär och har potential för tillväxt genom nybyggnationer och kapacitetsökningar. I kvartalet är det vårt draglok. I maj kunde vi meddela att vi tecknat ett samarbets- och leveransavtal med Kalifornienbaserade Chemetry, vilket stärker bolagets närvaro i Nordamerika. Samarbetet avser kommersialisering av en mer effektiv och hållbar processteknik för råvarukemikalier. Utvecklingen går enligt plan där demonstrationsanläggningen hos Braskem väntas vara i fullt bruk under första halvåret 2024.

Water Treatment
Inom vattenrening levererar vi på vår befintliga orderbok. Vi bedömer att den inte kommer att växa nämnvärt förrän efter 2026, då segmentets eftermarknadsaffär väntas generera ökade intäkter. Vi arbetar vidare med vårt erbjudande inom området för rening av vatten inom industri och offentlig vattenförsörjning. Det är ett område där vi fortsatt ser tillväxtpotential, och möjlighet för vår teknologi att utvecklas inom ett nytt användningsområde.

Framtidsutsikter
Det är i det korta perspektivet fortsatt låg visibilitet över hur marknaden och kundernas orderläggning kommer att utvecklas i närtid. Det är tydligt att världsmarknadsläget leder till att våra kunder, och våra kunders kunder, är återhållsamma och avvaktande i sina investeringsbeslut, vilket väntas pågå in i andra halvan av året. Givet mönster för kundernas orderläggning och leverans bedömer vi att omsättningen för helåret 2023 kommer vara lägre än 2022. På grund av marknadsmiljön väntar vi oss en oförändrad nivå på vår bruttomarginal i kommande kvartal.

Den underliggande långsiktiga efterfrågan hos våra kunder är emellertid fortsatt stark. Exempelvis leder kundernas uppskjutna investeringar i nya och befintliga anläggningar till att de får ökade driftskostnader, till följd av sämre prestanda och högre energiförbrukning, vilket skapar ett uppdämt behov som framgent måste tillgodoses. Fortsättningsvis väntar vi oss att Electrification & Renewables och Industrial Solutions kommer att växa och i ännu högre grad kompensera för den minskade försäljningen inom Water Treatment. Vi ser goda chanser till att den första ordern i kommersiell skala inom vätgas inkommer innan året är slut. Det är ett område som väntas ta fart under 2024 innan det stora genombrottet beräknas ske 2025.

Permascand har en stark position på marknaden där vår teknik och våra lösningar lever upp till kundernas förväntningar vad gäller kvalitet och prestanda. Sammantaget ser vi positivt på de långsiktiga marknadsutsikterna drivet av den globala gröna omställningen.

Peter Lundström, VD Permascand

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 10.30. Presentationen kommer hållas på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q2-2023

Registrering
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200910

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Q1 2023: Operativa framsteg i en avvaktande marknad

Delårsrapport januari-mars 2023

Första kvartalet 2023 (Q1 2022)

 • Orderingången minskade med 84 procent till 31 MSEK (191) jämfört mot samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 20 procent till 111 MSEK (139)
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (31) vilket motsvarar 8 procent (22) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (31)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6 MSEK (24)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,40)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -37 MSEK (22)

Händelser under det första kvartalet 2023

 • Den 14 mars meddelade Permascand att bolaget utsett Nariman Askarieh till tillförordnad global marknads- och försäljningsdirektör (CCO).

VD har ordet

I kvartalet har vi lagt fokus på att stärka vår operativa förmåga för framtiden. Förändringen i vår intäktsmix blir allt tydligare drivet av en fortsatt stark utveckling inom Industrial Solutions och fortsatt tillväxt inom Electrification & Renewables. Trenden är positiv, men våra växande segment når inte ännu nivåer som kompenserar för att Water Treatment presterar på en lägre nivå än historiskt. Även om vi har haft fortsatt hög aktivitetsnivå och intensiva kunddialoger så karaktäriseras kvartalet av en turbulent omvärld där kunderna är avvaktande i sina investeringsbeslut.

Vi gjort flera operativa framsteg och vi fortsätter investera för tillväxt. Det handlar bland annat om fortsatt automatisering av delar i produktionen för elektroder och elektrokemiska celler, ny beläggningsteknologi samt fortsatt färdigställandet av vårt teknologi- och innovationscenter för att stärka vår ställning inom vätgasområdet. Dessa satsningar inom produkt och produktionsutveckling, kombinerat med den spetskompetens vi har rekryterat under året, kommer vara viktiga för att säkra en ledande position och öka effektiviteten i våra processer och arbetsmetoder inför framtiden. Investeringarna bidrog till att vi utökat personalstyrkan med 10% främst inom försäljning och forskning och utveckling, och ledde till att relaterade kostnader ökade med 9 MSEK jämfört med motsvarande period i fjol.

Vi kan konstatera att flera kunder varit avvaktande med att lägga ordrar med hänvisning till världsmarknadsläget och således skjutit sin orderläggning på framtiden. Orderingången för det första kvartalet uppgick till 31 MSEK, främst hänförlig till Electrification & Renewables, segmentet med stor potential.

Omsättningen uppgick till 111 MSEK, vilket är en minskning med 20 procent från motsvarande kvartal föregående år. Primärt är detta en effekt av förändrad intäktsmix där Industrial Solutions och Electrification & Renewables fortsätter att växa, men inte tillräckligt för att ännu kompenserar för den svaga marknadsutvecklingen inom Water Treatment som beror på lageruppbyggnad hos kund.

Bruttoresultatet under kvartalet uppgick till 32 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal om 29 procent. Vi har under kvartalet haft en produktionsmix bestående av mindre produktionsserier och greenfield-ordrar, som sålts med lägre lönsamhet än vid normal eftermarknadsaffär. Vi upplever även en fortsatt prispress inom vattenrening. Vår flexibla och skalbara produktion säkerställer positiva marginaler även vid lägre produktionsvolymer.

Electrification & Renewables
Både orderingång och intäkter ökar i kvartalet jämfört med motsvarande period förra året, om än från låga nivåer. Aktivitetsnivån är fortsatt hög och vi gör kontinuerliga framsteg inom ramen för de utvecklings- och samarbetsavtal vi har ingått inom segmentet. Segmentet präglas av intensiv affärsutveckling och partnerskap med nya kunder – i synnerhet inom grön vätgas och litiumåtervinning. Inom ramen för vårt teknologi- och innovationscenter för grön vätgas fyller vi på med personal och utrustning samt ingår fler internationella samarbeten med universitet, forskningsinstitut, kunder och partners. Centret beräknas vara färdigställt under 2023.

Industrial Solutions 
Industrial Solutions fortsätter att utvecklas starkt och i kvartalet uppnår vi nästintill rekordstora intäkter där vi levererar på den goda orderingången från tidigare kvartal, främst i form av leverans av greenfield-order. Vi upplever fortsatt växande intresse från både nya och befintliga kunder, drivet av den gröna omställningen, men känner kortsiktigt av världsmarknadsläget.

Water Treatment
Som tidigare kommunicerat upplever vi en svagare och mer volatil marknad inom Water Treatment, drivet av lageruppbyggnad hos kund. I kvartalet har vi haft utmaningar med att tillvarata stordriftsfördelar i vår produktion, till följd av mindre produktionsserier och produktion av nya produkter. Tillsammans med prispress på marknaden tynger det vår bruttomarginal i kvartalet. Arbetet med att stärka vårt erbjudande inom industrivattenrening fortskrider, vilket är ett område där vi ser potential för tillväxt och eftermarknadsaffärer.

Framtidsutsikter
Det är förhållandevis svårt att förutse hur omvärlden påverkar kundernas investeringsvilja framgent, men vi kan konstatera att vi har ett starkare kvartal framför oss. Det känns tryggt att vi i Industrial Solutions har en stabil och lönsam affär, och ett lovande framtidsområde i form av Electrification & Renewables som vi investerar i med eget kassaflöde. Vi har löpande konstruktiva kunddialoger och förväntar oss att de investeringsbeslut som skjutits på framtiden kommer att leda till orderingång framöver. Vidare upplever vi fortsatt hög kundaktivitet, och ser tilltagande efterfrågan inom både Electrification & Renewables och Industrial Solutions som framgent väntas leda till en orderläggning som kompenserar för inbromsningen inom Water Treatment, där installationscykeln inom barlastvattenrening nått sin topp. Bland dessa ordar ingår den första ordern i kommersiell skala inom vätgas, som väntas inkomma innan året är slut.
Vi är trygga i att kundernas investeringsvilja återkommer och ser inga skäl att revidera vår syn på vår fortsatta tillväxtresa. Permascand är väl positionerade i den gröna globala omställningen tack vare vår teknik. Med fortsatta investeringar för framtiden och de operativa framsteg vi gjort i kvartalet har vi goda förutsättningar för långsiktig, hållbar och lönsam tillväxt.

Peter Lundström, VD Permascand

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 10 maj kl 10.30. Presentationen kommer hållas på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q1-2023

Registrering
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200746

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Kommuniké från årsstämma i Permascand Top Holding AB

Vid årsstämman i Permascand Top Holding AB, org.nr 559227-6124 (”bolaget”), den 9 maj 2023 i Ljungaverk beslutades i enlighet med nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.permascand.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet
Det beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) stämmovalda styrelseledamöter och att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Arvode till styrelse och revisor
Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

 • 570 000 kronor till styrelsens ordförande och 235 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, och
 • 115 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 till övriga ledamöter av revisionsutskottet samt 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till övriga ledamöter av ersättningsutskottet.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Det beslutades om omval av Per Lindberg, Anna Alexandersson, Karl Bergman, Marie Grönborg, Mario Houde, Ingar Jensen och Johan Karlsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per Lindberg omvaldes till styrelseordförande.

Det beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Helena Nilsson som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som, jämfört med tidigare gällande riktlinjer, innebär att rörlig kontantersättning för verkställande direktören ska vara pensionsgrundande.

Beslut om emissionsbemyndigande
Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Uppdatering om rådande marknadssituation för Permascand under årets första kvartal

Permascand kommunicerade i samband med Bokslutskommunikén 9 februari 2023 att bolaget väntar sig vikande intäkter inom Water Treatment. Denna situation har förstärkts ytterligare och bolaget upplever en betydligt svagare och avtagande efterfrågan än väntat, och bedömer att installationscykeln inom barlastvattenrening har nått sin topp.
 
Första kvartalet 2023 karaktäriseras av en turbulent omvärld där kunderna inom alla segment är avvaktande i sina investeringsbeslut, vilket påverkat bolaget negativt med en lägre orderingång än förväntat.
 
Permascand upplever fortsatt ett starkt intresse från marknaden inom segmenten Electrification & Renewables och Industrial Solutions. Dessa segment står för en allt större del av Permascands intäktsmix och efterfrågan från kunderna är god. Dock kompenserar inte dessa intäkter för bortfallet av intäkter inom segmentet Water Treatment.
 
Permascands delårsrapport för januari-mars publiceras som planerat 10 maj 2023.