Permascands ansökan om avnotering har godkänts

Permascand Top Holding AB (”Permascand” eller ”Bolaget”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market.

Nasdaq Stockholm har idag godkänt ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel i Permascands aktier är den 29 februari 2024.

Q4: Ett händelserikt år med fokus på framtiden

Fjärde kvartalet 2023 (Q4 2022)

 • Orderingången uppgick till 117 MSEK (107) vilket motsvarar en ökning med 9 procent jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 36 procent till 94 MSEK (147)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 MSEK (18)
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till -2 MSEK (14)
 • Resultat efter skatt uppgick till -9 MSEK (15)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (0,25)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27 MSEK (-5)

Jan-dec 2023 (Jan-dec 2022)

 • Orderingången ökade med 3 procent till 456 MSEK (445) jämfört med föregående år
 • Omsättningen minskade med 21 procent till 451 MSEK (569)
 • Rörelseresultatet uppgick till 23 MSEK (105) vilket motsvarar 5 procent (18) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 29 MSEK (95)
 • Resultat efter skatt uppgick till 13 MSEK (81)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,22 SEK (1,37)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 MSEK (113)

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet 2023

 • Den 19 december presenterade Altor ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Permascand. Styrelsen för Permascand meddelade sin rekommendation till aktieägarna att acceptera erbjudandet.

VD har ordet

Under 2023 uppnådde vi stark tillväxt inom Electrification & Renewables och Industrial Solutions samtidigt som Water Treatment bromsade in kraftigt. Under året har vi även stärkt vår pipeline av vätgasprojekt, och står väl positionerade för storskalig produktion av komponenter för produktion av grön vätgas i kommersiell skala.

För det fjärde kvartalet uppgick orderingången till 117 MSEK och är främst hänförligt till eftermarknadstjänster inom Industrial Solutions. Det är ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Efter en bra start på perioden upplevde vi att orderläggningen bromsade in något mot slutet av kvartalet, främst inom Electrification & Renewables till följd av att de stora investeringsbesluten för vätgasprojekt har skjutits på framtiden.

Omsättningen för kvartalet uppgick till 94 MSEK. Det är en minskning med 36 procent jämfört med föregående år. Den lägre omsättningen är hänförligt till minskad försäljning inom Water Treatment, samt en följd av den svaga orderingången i inledningen av året.

Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 29 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal om 31 procent. Bruttomarginalen i kvartalet är linje med föregående år, och väntas öka i takt med att vi uppnår större försäljningsvolymer och därmed bättre kapacitetsutnyttjande.

Våra utvecklingsprojekt inom elektrodutveckling och tillverkningsteknik för att stärka Permascand för framtiden har fortlöpt enligt plan. Vårt innovationscenter som invigs i juni – är en central del i vår förmåga att fortsätta, och accelerera vår teknikutveckling. Denna utveckling är nödvändig för att producera och leverera än mer högeffektiva produkter, i stor skala.

Electrification & Renewables
Inom Electrification & Renewables var försäljningen 25 MSEK i kvartalet vilket är i linje med motsvarande period föregående år. Även om vi i kvartalet mottog en kommersiell order inom vätgas om 17 MSEK samt en utvecklingsorder om 3 MSEK, flyttade flera vätgaskunder fram sina investeringsbeslut, där ökade kapitalkostnader, försenad infrastruktur samt otydliga investeringsstöd och subventioner, nämns som de starkaste orsakerna. Samtidigt som vi ser att antalet annonserade vätgasprojekt i världen fortsätter att öka, flyttas alltså tidslinjen för förverkligandet av dem fram i tiden. Vi ser en tydlig trend med ökande efterfrågan på de högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk elektrolys som Permascand levererar. Dessa elektroder med hög prestanda och lång livslängd är en nödvändighet för att våra kunders kostnadskalkyler för såväl investering som drift ska gå ihop. Här är vi rätt positionerade när marknaden tar fart. Inom segmentet upplever vi ökat intresse inom electrowinning och elöverföring. Även dessa områden är centrala för den gröna omställningen.

Industrial Solutions
Inom Industrial Solutions uppgick försäljningen till 67 MSEK vilket även inom detta segment innebar en försäljning i linje med motsvarande period föregående år. Vi ser fortsatt stadig tillväxt för vår lönsamma eftermarknadsaffär, bland annat tack vare att vi lyckats öka våra marknadsandelar på den nordamerikanska marknaden. Parallellt pågår förhandlingar om nya projekt för nyinstallationer, så kallade greenfield-projekt.

Water Treatment
Inom Water Treatment är den betydande minskningen av orderingång och intäkter drivet av en minskad marknad globalt kopplad till installationscykeln och kundens lageruppbyggnad. Med undantag för mindre kompletterande ordrar, levererar vi från befintlig orderbok, och den väntas inte växa förrän efter 2026 när eftermarknadsaffärerna inom segmentet förväntas nå mer betydande volymer.

Framtidsutsikter
Orderboken uppgick vid årsskiftet till 373 MSEK där cirka 80 procent har planerad leverans under 2024 och där andra halvan av året förväntas bli starkare med ökande försäljning. Vad gäller orderingång har 2024 börjat lika avvaktande som 2023 slutade. Senareläggning av vätgasprojekten runt om i världen gör att vi inte väntar oss några ordrar av kommersiell skala inom vätgas förrän tidigast under andra halvan av 2024. Sannolikt handlar det då inledningsvis om mindre ordrar.

För de närmaste åren står vi väl rustade med god produktionskapacitet för stark tillväxt när produktionsvolymerna kommer. I takt med den globala gröna omställningen är vår långsiktiga ambition att expandera tillsammans med våra kunder och följa deras planer på etablering runt om i världen för att förse den med högeffektiva elektroder i stor skala för grön vätgasframställan. Det kommer kräva att vi kan möta kundernas behov av lokal tillverkning och support, samt efterföljande eftermarknadstjänster, oavsett var i världen kunderna befinner sig.

I december utfärdade Permascands styrelse sin rekommendation till aktieägarna att acceptera Altors offentliga uppköpserbjudande. Altor meddelade 5 februari att erbjudandet har accepterats av aktieägare som representerande totalt motsvarande cirka 95 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Permascand. Ledningens fokus ligger alltjämt på att utveckla verksamheten och på att stärka bolaget för långsiktig, hållbar och lönsam tillväxt samt att spela en viktig roll i den gröna energiomställningen.

Peter Lundström, VD Permascand

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Altor PC påkallar tvångsinlösen och Permascand ansöker om avnotering

Altor PC AB (”Altor PC”), ett bolag som kontrolleras av Altor Fund VI (No. 1) AB och Altor Fund VI (No. 2) AB (”Altor Fund VI”)[1], förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Permascand Top Holding AB (”Permascand” eller ”Bolaget”) ovillkorat den 5 februari 2024. Altor PC kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Permascand och har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget. Mot bakgrund av detta, och på begäran från Altor PC, har styrelsen för Permascand beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market.

Den 19 december 2023 offentliggjorde Altor PC ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Permascand om att överlåta samtliga aktier i Permascand till Altor PC för ett vederlag om 17 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Den 5 februari 2024 förklarade Altor PC Erbjudandet ovillkorat och att Erbjudandet fullföljs. Efter Erbjudandet kontrollerar Altor PC cirka 95 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Altor PC har förlängt acceptfristen ytterligare till den 16 februari 2024 för att ge återstående aktieägare en möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Mot bakgrund av ovanstående har Altor PC hos styrelsen för Permascand påkallat tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva resterande aktier i Permascand. Till följd av detta kommer styrelsen för Permascand publicera en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens industri samt skicka ut brev till berörda aktieägare, i enlighet med 22 kap. 7 och 28 §§ aktiebolagslagen, med en anmodan till aktieägare att skriftligen anmäla till Permascand om aktieägare önskar föra sin egen talan och uppge sin skiljeman.

Har inte samtliga i aktieboken införda aktieägare inom angiven tid i kungörelsen uppgivit en gemensam skiljeman, kommer styrelsen för Permascand att hos Bolagsverket begära förordnande av god man med uppgift att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och att bevaka de frånvarande aktieägarnas rätt i tvisten. Den fullständiga kungörelsen förväntas publiceras i Post och Inrikes Tidningar och Dagens industri den 20 februari 2024.

Med anledning av ovanstående, och på begäran från Altor PC, har styrelsen för Permascand beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market. Sista dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market kommer att meddelas så snart Bolaget erhållit besked därom från Nasdaq.

[1] Förvaltad av Altor Fund Manager AB.

Uttalande från styrelsen för Permascand Top Holding AB med anledning av Altor PC AB[1]:s offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för Permascand Top Holding AB (”Permascand” eller ”Bolaget”) har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Permascand att acceptera Altor PC AB:s offentliga uppköpserbjudande.

Detta uttalande görs av styrelsen[2] för Permascand i enlighet med punkt II.19 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”).

Bakgrund
Altor PC AB (”Altor PC”), ett bolag som kontrolleras av Altor Fund VI (No. 1) AB och Altor Fund VI (No. 2) AB (”Altor Fund VI”)[3], har idag, den 19 december 2023, lämnat ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Permascand att överlåta samtliga sina aktier i Bolaget till Altor (”Erbjudandet”). Altor PC erbjuder ett kontant vederlag om 17 kronor per aktie i Permascand, vilket motsvarar ett värde på samtliga aktier i Bolaget om 1 008 miljoner kronor[4].

Erbjudandet innebär en premie om:

• 58 procent jämfört med stängningskursen om 10,75 kronor på Nasdaq First North Premier Growth Market den 18 december 2023, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;

• 94 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 8,78 kronor på Nasdaq First North Premier Growth Market under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Acceptperioden för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 19 december 2023 och avslutas omkring den 19 januari 2024, med förbehåll för eventuella förlängningar. Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av sedvanliga villkor, bland annat att Altor PC blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Altor PC har förbehållit sig rätten att, helt eller delvis, frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor.

Styrelsen har, efter skriftlig begäran från Altor PC, tillåtit Altor att, på uppdrag av Altor PC, genomföra en begränsad bekräftande så kallad due diligence-undersökning avseende Bolaget i samband med förberedelserna för Erbjudandet och Altor har i samband därmed också träffat Bolagets företagsledning. Altor har inte erhållit någon insiderinformation från Permascand i samband med due diligence-undersökningen.

Ett antal aktieägare[5] i Bolaget, däribland styrelseledamoten Ingar Jensen genom Ulven Invest AB, med ett sammanlagt innehav om cirka 68 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har ingått oåterkalleliga åtaganden att acceptera Erbjudandet. Mot bakgrund av att Ingar Jensen har åtagit sig att acceptera Erbjudandet har han inte deltagit, och kommer inte att delta, i styrelsens handläggning av eller beslut i frågor relaterade till Erbjudandet.

För vidare information gällande Erbjudandet, se det pressmeddelande som Altor PC offentliggjorde idag och den erbjudandehandling avseende Erbjudandet som kommer att publiceras innan acceptperioden inleds.

Styrelsen har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Som ett led i styrelsens utvärdering av Erbjudandet har styrelsen även anlitat Grant Thornton Sweden AB (”Grant Thornton”) för avgivande av ett värderingsutlåtande avseende Erbjudandet (så kallad ”fairness opinion”). Av Grant Thorntons värderingsutlåtande, vilket är bilagt detta pressmeddelande, framgår att Grant Thornton anser att Erbjudandet är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv, baserat på de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet. För värderingsutlåtandet erhåller Grant Thornton ett fast arvode oberoende av budvederlagets storlek, anslutningsgraden i Erbjudandet, liksom om Erbjudandet fullföljs eller ej.

Styrelsens utvärdering av Erbjudandet

Styrelsens uppfattning om Erbjudandet baseras på en bedömning av ett antal faktorer som styrelsen har ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande finansiella ställning, rådande marknadsförhållanden, den förväntade framtida utvecklingen av Bolaget och därtill relaterade möjligheter och risker.

Vidare har styrelsen utvärderat Erbjudandet med hjälp av metoder som normalt används vid bedömningar av offentliga uppköpserbjudandet avseende noterade bolag, inklusive Permascands värdering i förhållande till jämförbara noterade bolag och jämförbara transaktioner, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden, aktieanalytikers och aktiemarknadens förväntningar kring utvecklingen av Permascands aktiekurs samt Permascands långsiktiga värde baserat på förväntade framtida kassaflöden. Vid sin utvärdering av Erbjudandet har styrelsen beaktat värderingsutlåtandet utfärdat av Grant Thornton enligt vilket Erbjudandet är skäligt för Permascands aktieägare ur ett finansiellt perspektiv, baserat på de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet.

Med hänsyn taget till ovanstående anser styrelsen att Erbjudandet är attraktivt för aktieägarna. Mot denna bakgrund rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna i Permascand att acceptera Erbjudandet.

Påverkan på Permascand och dess organisation

Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen, baserat på vad Altor PC uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Bolaget, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Altor PC:s strategiska planer för Permascand och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Bolaget bedriver sin verksamhet. Altor PC har i budpressmeddelandet angett följande:

Altor har följt Permascand noga under det senaste året och är djupt imponerad av Permascands utveckling och det arbete som ledningsgruppen och de anställda har utfört hittills. Altor ser Permascand som en sann pionjär inom elektrokemi och anser att Bolagets långa erfarenhet, forsknings- och utvecklingsförmåga och erfarenhet inom elektrodtillverkning är unik.

Med tanke på de betydande kapitalinvesteringar som krävs för att öka tillverkningskapaciteten, särskilt i förhållande till slutmarknaden för förnybar energi, är Altor starkt övertygat att Bolaget bör drivas i privat regi. Altor delar Bolagets och ledningens vision om att utveckla Permascand till att bli en global ledare inom tillverkning och leverans av elektroder inom den snabbväxande gröna vätgasindustrin, och identifierar potential inom flera områden, inklusive:

• ytterligare stärka Permascands position i Europa och globalt som en ledande elektrodtillverkare;

• utnyttja Permascands fördelaktiga marknadsposition för att erhålla en betydande marknadsandel inom grön vätgas som leverantör av högeffektiva elektroder inom alkalisk vattenelektrolys-segmentet;

• utöka den befintliga kapaciteten för att öka Permascands globala marknadsandel inom flera slutmarknader;

• förstärka forsknings- och utvecklingsavdelningen för att upprätthålla och stärka Permascands långsiktiga konkurrensfördelar; samt

• allokera investeringar för employer branding-initiativ och utöka talangpoolen för att attrahera topptalanger på global nivå.

Baserat på dessa avsikter och Altors egenskaper som investerare anser Altor PC att Altor skulle vara en lämplig partner för Permascand för nästa tillväxtfas.

Altor värderar Permascands organisation högt och förväntar sig att Erbjudandet kommer att stödja tillväxt och skapa långsiktiga positiva effekter för anställda, kunder och andra intressenter som påverkas av Permascands verksamhet. Altor PC har inte fattat några beslut som förväntas medföra att Erbjudandet får någon inverkan på Permascands organisation, ledningsgrupper eller anställda, inklusive deras anställningsvillkor, eller på lokaliseringen av Permascands verksamhet.

Styrelsen utgår från att detta är en korrekt beskrivning och har i relevanta hänseenden ingen anledning att ha en annan uppfattning.

Detta uttalande ska i alla avseenden regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Ljungaverk den 19 december 2023

Permascand Top Holding AB

Styrelsen

_____

[1] Under namnändring från Goldcup 34285 AB.
[2] Styrelseledamoten Ingar Jensen har genom Ulven Invest AB åtagit sig gentemot Altor PC att acceptera Erbjudandet. Beaktat avtalsförhållandet mellan Altor PC och Ulven Invest AB och Takeover-reglerna har Ingar Jensen inte deltagit, och kommer inte att delta, i styrelsens handläggning av eller beslut i frågor relaterade till Erbjudandet.
[3] Förvaltas av Altor Fund Manager (tillsammans med Altor Fund VI, ”Altor”).
[4] Baserat på ett totalt antal aktier om 59 313 529.
[5] Aktieägare i Bolaget avser Norvestor VI L.P., Ingar Jensen genom Ulven Invest AB, Fredrik Herlitz genom 5J Holding AB, och Peter Lundström.

Q3 2023: Starkare orderingång och förbättrad bruttomarginal

Tredje kvartalet 2023 (Q3 2022)

 • Orderingången ökade till 154 MSEK (143) jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 35 procent till 78 MSEK (120)
 • Rörelseresultatet uppgick till 7 MSEK (11) vilket motsvarar 10 procent (9) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 5 MSEK (6)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 MSEK (8)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 SEK (0,13)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43 MSEK (39)

Jan-sep 2023 (Jan-sep 2022)

 • Orderingång uppgick till 340 MSEK (338) jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 16 procent till 357 MSEK (422)
 • Rörelseresultatet uppgick till 33 MSEK (87) vilket motsvarar 10 procent (13) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 31 MSEK (82)
 • Resultat efter skatt uppgick till 23 MSEK (66)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,38 SEK (1,12)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -34 MSEK (119)

Händelser under det tredje kvartalet 2023

 • Den 18 september meddelade Permascand att bolaget erhållit två ordrar från ett av världens största råvaruhandelsbolag avseende eftermarknadstjänster inom electrowinning
 • Den 12 september meddelades att Permascand går in som medlem i Hydrogen Europe, en ledande organisation inom vätgasområdet. Medlemskapet kommer att förstärka Permascands närvaro i det europeiska ekosystemet för grön vätgas.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Permascand kommunicerade 25 oktober att bolaget tecknat en avsiktsförklaring med en ledande leverantör av grön vätgas-teknologi avseende högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk elektrolys.
 • Permascand tillkännagav 2 november en order om 17 MSEK på avancerade elektroder för vätgasproduktion

VD har ordet

Årets tredje kvartal har kännetecknats av starkare orderingång samt framsteg inom vårt segment Electrification & Renewables som fortsätter växa starkt och där vi flyttat fram positionerna inom vårt vätgaserbjudande.

Orderingången för kvartalet uppgick till 154 MSEK, som huvudsakligen består av två ordrar inom Electrification & Renewables som vi tillkännagav i september. Ordrarna avser eftermarknads-tjänster inom electrowinning och bekräftar att vårt kundfokus leder till starka och långsiktiga kundrelationer. Ordrarna kommer att levereras jämnt fördelat under 2024.

Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 78 MSEK. Det är en minskning med 35 procent från föregående år, vilket främst är hänförligt till den kraftig minskade försäljningen inom Water Treatment i linje med våra prognoser. Omsättningen drevs av leveranser inom såväl Electrification & Renewables, som Industrial Solutions som båda växer jämfört med motsvarande period förra året.

Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 26 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal om 33 procent (22). Huvudanledningen till den stärkta bruttomarginalen är kvartalets produktmix, inom Industrial Solutions eftermarknadsaffärer. Vi kan även konstatera att vi har ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 43 MSEK i kvartalet, till följd av minskade kundfordringar och förskottsbetalningar från kunder i samband med ny orderläggning.

För att ligga i framkant och stärka vårt erbjudande, fortsätter Permascand att satsa på forskning och utveckling. Att utveckla marknadens mest effektiva och högkvalitativa produkter, där energieffektivitet, ökad livslängd och stabilitet är våra fokusområden. Dessa faktorer efterfrågas alltmer, är centrala i Permascands kärnteknologierbjudande och är nödvändiga komponenter för att bidra till att reducera kostnaderna för att producera grön vätgas.

Electrification & Renewables
Inom Electrification & Renewables, växte försäljningen med 77 procent till 23 MSEK. Försäljningen består främst av utvecklingsprojekt med ambitionen att över tid påbörja serietillverkning med förbättrade marginaler som följd. Vi lämnar kvartalet med en stark orderbok, samtidigt som aktivitetsnivån är fortsatt intensiv inom alla områden, vätgas, electrowinning, och elöverföring. Inom grön vätgas har vi en nytecknad avsiktsförklaring med en ledande leverantör av grön vätgas-teknologi där Permascands produkt och produktionserbjudande är centralt för att nå framtida ambitionsnivåer. Efter kvartalets slut har vi vunnit en kommersiell order inom vätgas om 17 MSEK från en icke namngiven kund. Det handlar om högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk vattenelektrolys med planerad leverans under 2024. Vi ser ökade volymer av elektroder som ett första tecken på att vätgasprojekt börjar nå kommersialiseringsfas.

Industrial Solutions
Industrial Solutions stod för merparten av omsättningen som ökade med 20 procent till 49 MSEK. I kvartalet bestod försäljning huvudsakligen av eftermarknadstjänster, efter att vi under första halvan av året även levererat ordrar till större projekt för nyinstallationer, så kallade greenfield-projekt. Bruttomarginalen utvecklades positivt av denna större andel eftermarknadsaffärer. Orderingången varierar precis som försäljningen mellan kvartalen. Efter kvartalets slut har en större eftermarknadsorder bokats om 52 MSEK för leverans 2024.

Water Treatment
Inom Water Treatment beror den kraftigt minskade nivån på orderingång och intäkter på en minskad global marknad kopplat till installationscykeln och lageruppbyggnad hos kund. Vi levererar nu från vår befintliga orderbok, som inte väntas växa substantiellt förrän efter 2026 då eftermarknadsaffärerna inom segmentet beräknas nå meningsfulla volymer.

Framtidsutsikter
Orderingångsmässigt har fjärde kvartalet börjat bra med en kommersiell order inom vätgas samt eftermarknadsaffärer inom Industrial Solutions, vilka stärker Permascands orderbok för 2024 och framåt.

I linje med tidigare bedömningar väntas omsättningen för helåret 2023 vara lägre än föregående år, till följd av den minskade försäljning inom Water Treatment. Kortsiktigt kommer försäljningsutvecklingen att påverkas negativt av den vikande försäljningen inom Water Treatment, men över tid väntas den kompenseras fullt ut av Industrial Solutions och Electrification & Renewables.

Vi upplever en fortsatt hög aktivitetsnivå och långt framskridna dialoger med många av våra kunder vilket gör att vi ser goda utsikter för orderingång kommande månader – bland annat i form av större kommersiella ordrar inom vätgas där vi har långtgående diskussioner med flera aktörer, samt i form av eftermarknadstjänster inom Industrial Solutions.

Vi går in i årets sista kvartal med ännu ett lönsamt kvartal med positiva kassaflöden i ryggen. Med en förstärkt orderbok och kommersiella framsteg inom vätgas, samtidigt som Industrial Solutions fortsätter att växa stabilt över tid, ser vi med tillförsikt på avslutningen av året och de närmaste kvartalen framåt.

Peter Lundström, VD Permascand

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 10.30. Presentationen kommer hållas på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q3-report-2023

Registrering
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003308

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/