Electrochemistry Enabling the Green Transition-konferens

Ljungaverk, Sverige | 18-20 juni 2024

Ljungaverk, Sverige – Permascand är stolta över att tillkännage den första Electrochemistry Enabling the Green Transition-konferensen, som kommer att hållas i Ljungaverks Folkets Hus FORUM (Folkets Husvägen 1) och livesändas via Permascands YouTube-kanal från 18 till 20 juni 2024. Detta unika evenemang kommer att samla ledande experter från akademi och industri för att dela sina kunskaper och innovationer inom elektrokemi.

Konferenshöjdpunkter:
18 juni: LEAn & Electrowinning
Första dagen fokuserar på LEAn Consortium och electrowinning.

19 juni: Grön Vätgas & Invigning
Dag två kommer att fördjupa sig i den gröna vätgassektorn och fira invigningen av Permascands Technology & Innovation Centre:

  • Insikter från industriledare.
  • Invigningsceremoni ledd av Permascands VD Peter Lundström.
  • Mingel och guidade turer av det nya Technology & Innovation Centre och utvalda delar av industritillverkningen.

20 juni: Litium, Kraftöverföring & Industriella Applikationer
Sista dagen kommer att innehålla diskussioner om litium, kraftöverföring och industriella applikationer.

Eventdetaljer:

  • Plats: Ljungaverks Folkets Hus FORUM, Folkets husvägen 1, Ljungaverk, Sverige
  • Datum: 18-20 juni 2024
  • Registrering: Gratis, men platserna är begränsade. Registrera dig nu för att säkra din plats! Sista dag för registrering är 9 juni.
  • Kontakt: För frågor angående evenemanget, vänligen kontakta Permascand på event@permascand.com.

Välkommen att delta: Missa inte denna unika möjlighet att nätverka med experter inom elektrokemi, dela idéer och lära dig om de senaste framstegen. Delta i ”Electrochemistry Enabling the Green Transition Conference” i Ljungaverk och var delaktig i vår tids gröna teknologi.

Permascand är en teknikdriven tillverkare av världsledande elektrokemiska lösningar baserade på egenutvecklade katalytiska beläggningar för applikationer inom grön teknik. Med över 50 års erfarenhet har Permascand varit engagerade i att driva hållbar innovation.

Registrera dig gratis idag
För mer information och registrering, besök Permascands event-sida.

Altor PC påkallar tvångsinlösen och Permascand ansöker om avnotering

Altor PC AB (”Altor PC”), ett bolag som kontrolleras av Altor Fund VI (No. 1) AB och Altor Fund VI (No. 2) AB (”Altor Fund VI”)[1], förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Permascand Top Holding AB (”Permascand” eller ”Bolaget”) ovillkorat den 5 februari 2024. Altor PC kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Permascand och har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget. Mot bakgrund av detta, och på begäran från Altor PC, har styrelsen för Permascand beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market.

Den 19 december 2023 offentliggjorde Altor PC ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Permascand om att överlåta samtliga aktier i Permascand till Altor PC för ett vederlag om 17 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Den 5 februari 2024 förklarade Altor PC Erbjudandet ovillkorat och att Erbjudandet fullföljs. Efter Erbjudandet kontrollerar Altor PC cirka 95 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Altor PC har förlängt acceptfristen ytterligare till den 16 februari 2024 för att ge återstående aktieägare en möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Mot bakgrund av ovanstående har Altor PC hos styrelsen för Permascand påkallat tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva resterande aktier i Permascand. Till följd av detta kommer styrelsen för Permascand publicera en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens industri samt skicka ut brev till berörda aktieägare, i enlighet med 22 kap. 7 och 28 §§ aktiebolagslagen, med en anmodan till aktieägare att skriftligen anmäla till Permascand om aktieägare önskar föra sin egen talan och uppge sin skiljeman.

Har inte samtliga i aktieboken införda aktieägare inom angiven tid i kungörelsen uppgivit en gemensam skiljeman, kommer styrelsen för Permascand att hos Bolagsverket begära förordnande av god man med uppgift att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och att bevaka de frånvarande aktieägarnas rätt i tvisten. Den fullständiga kungörelsen förväntas publiceras i Post och Inrikes Tidningar och Dagens industri den 20 februari 2024.

Med anledning av ovanstående, och på begäran från Altor PC, har styrelsen för Permascand beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market. Sista dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market kommer att meddelas så snart Bolaget erhållit besked därom från Nasdaq.

[1] Förvaltad av Altor Fund Manager AB.

Uttalande från styrelsen för Permascand Top Holding AB med anledning av Altor PC AB[1]:s offentliga uppköpserbjudande

Styrelsen för Permascand Top Holding AB (”Permascand” eller ”Bolaget”) har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Permascand att acceptera Altor PC AB:s offentliga uppköpserbjudande.

Detta uttalande görs av styrelsen[2] för Permascand i enlighet med punkt II.19 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”).

Bakgrund
Altor PC AB (”Altor PC”), ett bolag som kontrolleras av Altor Fund VI (No. 1) AB och Altor Fund VI (No. 2) AB (”Altor Fund VI”)[3], har idag, den 19 december 2023, lämnat ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Permascand att överlåta samtliga sina aktier i Bolaget till Altor (”Erbjudandet”). Altor PC erbjuder ett kontant vederlag om 17 kronor per aktie i Permascand, vilket motsvarar ett värde på samtliga aktier i Bolaget om 1 008 miljoner kronor[4].

Erbjudandet innebär en premie om:

• 58 procent jämfört med stängningskursen om 10,75 kronor på Nasdaq First North Premier Growth Market den 18 december 2023, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;

• 94 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 8,78 kronor på Nasdaq First North Premier Growth Market under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Acceptperioden för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 19 december 2023 och avslutas omkring den 19 januari 2024, med förbehåll för eventuella förlängningar. Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av sedvanliga villkor, bland annat att Altor PC blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Altor PC har förbehållit sig rätten att, helt eller delvis, frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor.

Styrelsen har, efter skriftlig begäran från Altor PC, tillåtit Altor att, på uppdrag av Altor PC, genomföra en begränsad bekräftande så kallad due diligence-undersökning avseende Bolaget i samband med förberedelserna för Erbjudandet och Altor har i samband därmed också träffat Bolagets företagsledning. Altor har inte erhållit någon insiderinformation från Permascand i samband med due diligence-undersökningen.

Ett antal aktieägare[5] i Bolaget, däribland styrelseledamoten Ingar Jensen genom Ulven Invest AB, med ett sammanlagt innehav om cirka 68 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har ingått oåterkalleliga åtaganden att acceptera Erbjudandet. Mot bakgrund av att Ingar Jensen har åtagit sig att acceptera Erbjudandet har han inte deltagit, och kommer inte att delta, i styrelsens handläggning av eller beslut i frågor relaterade till Erbjudandet.

För vidare information gällande Erbjudandet, se det pressmeddelande som Altor PC offentliggjorde idag och den erbjudandehandling avseende Erbjudandet som kommer att publiceras innan acceptperioden inleds.

Styrelsen har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Som ett led i styrelsens utvärdering av Erbjudandet har styrelsen även anlitat Grant Thornton Sweden AB (”Grant Thornton”) för avgivande av ett värderingsutlåtande avseende Erbjudandet (så kallad ”fairness opinion”). Av Grant Thorntons värderingsutlåtande, vilket är bilagt detta pressmeddelande, framgår att Grant Thornton anser att Erbjudandet är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv, baserat på de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet. För värderingsutlåtandet erhåller Grant Thornton ett fast arvode oberoende av budvederlagets storlek, anslutningsgraden i Erbjudandet, liksom om Erbjudandet fullföljs eller ej.

Styrelsens utvärdering av Erbjudandet

Styrelsens uppfattning om Erbjudandet baseras på en bedömning av ett antal faktorer som styrelsen har ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande finansiella ställning, rådande marknadsförhållanden, den förväntade framtida utvecklingen av Bolaget och därtill relaterade möjligheter och risker.

Vidare har styrelsen utvärderat Erbjudandet med hjälp av metoder som normalt används vid bedömningar av offentliga uppköpserbjudandet avseende noterade bolag, inklusive Permascands värdering i förhållande till jämförbara noterade bolag och jämförbara transaktioner, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden, aktieanalytikers och aktiemarknadens förväntningar kring utvecklingen av Permascands aktiekurs samt Permascands långsiktiga värde baserat på förväntade framtida kassaflöden. Vid sin utvärdering av Erbjudandet har styrelsen beaktat värderingsutlåtandet utfärdat av Grant Thornton enligt vilket Erbjudandet är skäligt för Permascands aktieägare ur ett finansiellt perspektiv, baserat på de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet.

Med hänsyn taget till ovanstående anser styrelsen att Erbjudandet är attraktivt för aktieägarna. Mot denna bakgrund rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna i Permascand att acceptera Erbjudandet.

Påverkan på Permascand och dess organisation

Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen, baserat på vad Altor PC uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Bolaget, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Altor PC:s strategiska planer för Permascand och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Bolaget bedriver sin verksamhet. Altor PC har i budpressmeddelandet angett följande:

Altor har följt Permascand noga under det senaste året och är djupt imponerad av Permascands utveckling och det arbete som ledningsgruppen och de anställda har utfört hittills. Altor ser Permascand som en sann pionjär inom elektrokemi och anser att Bolagets långa erfarenhet, forsknings- och utvecklingsförmåga och erfarenhet inom elektrodtillverkning är unik.

Med tanke på de betydande kapitalinvesteringar som krävs för att öka tillverkningskapaciteten, särskilt i förhållande till slutmarknaden för förnybar energi, är Altor starkt övertygat att Bolaget bör drivas i privat regi. Altor delar Bolagets och ledningens vision om att utveckla Permascand till att bli en global ledare inom tillverkning och leverans av elektroder inom den snabbväxande gröna vätgasindustrin, och identifierar potential inom flera områden, inklusive:

• ytterligare stärka Permascands position i Europa och globalt som en ledande elektrodtillverkare;

• utnyttja Permascands fördelaktiga marknadsposition för att erhålla en betydande marknadsandel inom grön vätgas som leverantör av högeffektiva elektroder inom alkalisk vattenelektrolys-segmentet;

• utöka den befintliga kapaciteten för att öka Permascands globala marknadsandel inom flera slutmarknader;

• förstärka forsknings- och utvecklingsavdelningen för att upprätthålla och stärka Permascands långsiktiga konkurrensfördelar; samt

• allokera investeringar för employer branding-initiativ och utöka talangpoolen för att attrahera topptalanger på global nivå.

Baserat på dessa avsikter och Altors egenskaper som investerare anser Altor PC att Altor skulle vara en lämplig partner för Permascand för nästa tillväxtfas.

Altor värderar Permascands organisation högt och förväntar sig att Erbjudandet kommer att stödja tillväxt och skapa långsiktiga positiva effekter för anställda, kunder och andra intressenter som påverkas av Permascands verksamhet. Altor PC har inte fattat några beslut som förväntas medföra att Erbjudandet får någon inverkan på Permascands organisation, ledningsgrupper eller anställda, inklusive deras anställningsvillkor, eller på lokaliseringen av Permascands verksamhet.

Styrelsen utgår från att detta är en korrekt beskrivning och har i relevanta hänseenden ingen anledning att ha en annan uppfattning.

Detta uttalande ska i alla avseenden regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Ljungaverk den 19 december 2023

Permascand Top Holding AB

Styrelsen

_____

[1] Under namnändring från Goldcup 34285 AB.
[2] Styrelseledamoten Ingar Jensen har genom Ulven Invest AB åtagit sig gentemot Altor PC att acceptera Erbjudandet. Beaktat avtalsförhållandet mellan Altor PC och Ulven Invest AB och Takeover-reglerna har Ingar Jensen inte deltagit, och kommer inte att delta, i styrelsens handläggning av eller beslut i frågor relaterade till Erbjudandet.
[3] Förvaltas av Altor Fund Manager (tillsammans med Altor Fund VI, ”Altor”).
[4] Baserat på ett totalt antal aktier om 59 313 529.
[5] Aktieägare i Bolaget avser Norvestor VI L.P., Ingar Jensen genom Ulven Invest AB, Fredrik Herlitz genom 5J Holding AB, och Peter Lundström.

Inbjudan till presentation av Permascands delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Permascand kommer att offentliggöra sin delårsrapport för tredje kvartalet 2023 den 9 november 2023 kl. 07:45 (CET). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma dag kl. 10.30 (CET).

Presentationen kommer hållas av VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-sändningen.

Datum och tid
Den 9 november 2023 kl. 10.30 (CET)

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q3-report-2023

Registrering
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003308

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Permascand tecknar avsiktsförklaring med en ledande leverantör av grön vätgas-teknologi

Permascand har tecknat en avsiktsförklaring med en ledande leverantör av grön vätgas-teknologi och systemintegration gällande tillverkning av högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk elektrolys. Avtalet stärker bolagets pipeline av projekt inom grön vätgas.

Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg i att utveckla ett långsiktigt samarbete vars syfte är att uppnå vår partners globala ambitioner genom att tillhandahålla kostnadseffektiva produkter, som har hög prestanda, lång livslängd och som möjliggör cirkularitet – vilka alla är viktiga faktorer för att reducera kostnadsnivån för grön vätgas. Den första projektinstallationen planeras att ske under 2025.

”Permascand är en pionjär inom avancerad alkalisk vattenelektrolys, med mer än 20 års erfarenhet av kommersiell försäljning av högpresterande elektroder. Avsiktsförklaringen är en viktig milstolpe, och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete för att stötta vår samarbetspartners globala ambition att leverera grön vätgas-teknologi”, säger Peter Lundström, VD på Permascand.

“Det pågår ett globalt skifte till avancerad alkalisk elektrolys och vi flyttar kontinuerligt fram gränserna i vår värdekedja och i vår produktportfölj i strävan mot att nå kundernas mål avseende kostnadsnivå för grön vätgas", säger Nicolas Laroche, Chief Strategy Officer på Permascand.

Permascand är nu aktiv partner i över 24 projekt för leverans av högpresterande elektroder som används i alkalisk elektrolys-teknik för att minska kostnadsnivåerna för grön vätgas.