Q4 2022: God orderingång och lönsam tillväxt påvisar styrkan i Permascands affär

Bokslutskommuniké 2022

Fjärde kvartalet 2022 (Q4 2021)

 • Orderingången ökade med 43 procent till 107 MSEK (74) jämfört mot samma period föregående år
 • Omsättningen ökade med 13 procent till 147 MSEK (130)
 • Rörelseresultatet uppgick till 18 MSEK (30) vilket motsvarar 12 procent (23) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (32)
 • Resultat efter skatt uppgick till 15 MSEK (21)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,25 SEK (0,35)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 MSEK (33)

Jan-dec 2022 (Jan-dec 2021)

 • Orderingången ökade med 35 procent och uppgick till 508 MSEK (377). Med hänsyn till nedskrivning av en tidigare order uppgick orderingång netto till 445 MSEK.
 • Omsättningen ökade med 41 procent till 569 MSEK (405)
 • Rörelseresultatet uppgick till 105 MSEK (38) vilket motsvarar 18 procent (9) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 95 MSEK (60)
 • Resultat efter skatt uppgick till 81 MSEK (20)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,37 SEK per aktie (0,37)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 113 MSEK (11)

 Händelser under det fjärde kvartalet 2022

 • Den 15 december meddelade Permascand att man skrivit ramavtal för att leverera serviceunderhåll samt ombeläggning av elektrokemiska celler till en stor kund. Värdet av avtalet uppskattas till mellan 30–45 miljoner kronor (SEK) per år under avtalstiden på två år.

VD har ordet

I fjärde kvartalet 2022 framgår tydligt styrkan i Permascands affär där lönsam tillväxt och god orderingång är ett resultat av en bred och växande efterfrågan av bolagets produkter och lösningar i kombination med effektiv och flexibel produktionskapacitet.
 
2022 summerar till ett rekordår där vi ökar omsättningen med 40 procent jämfört med helåret 2021. Samtidigt har vi tagit viktiga strategiska steg på vår tillväxtresa, bland annat genom intressanta samarbetsavtal och spännande kundprojekt.

Orderingången för det fjärde kvartalet uppgick till 107 MSEK. Det är en ökning med 43 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Orderläggningen har främst skett inom Electrification & Renewables samt Industrial Solutions.

Omsättningen uppgick till 147 MSEK under kvartalet, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen i kvartalet, drivs främst av Industrial Solutions där vi har lyckats leverera på den starka orderingången i slutet av 2021 och början av 2022. Under kvartalet har nya mönster inom våra affärssegment utkristalliserat sig då minskad försäljning och orderingång inom Water Treatment kompenseras av ett starkt kvartal inom Industrial Solutions, samt av att Electrification & Renewables har tagit fart. Det är ett styrketecken att vi med effektiv, flexibel och skalbar produktion kan bemöta minskad efterfrågan inom ett segment genom att ställa om och tillgodose ökad efterfrågan inom andra segment.

Bruttoresultatet under kvartalet uppgick till 45 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal om 31 procent. Det är glädjande att åter rapportera en starkare lönsamhet – efter att lägre kapacitetsutnyttjande och operativa störningar tillfälligt tyngt lönsamheten i det tredje kvartalet.

Electrification & Renewables
Electrification & Renewables uppvisar ett av sina starkaste kvartal i bolagets historia med god omsättning och stark orderingång som resultat av den höga aktivitetsnivån i tidigare kvartal. Vi går in i 2023 med en stark orderbok, fortsatt tilltagande efterfrågan och goda framtidsutsikter inom segmentet.

Vår satsning på teknologi- och innovationscenter för att utveckla och vara ledande inom vätgasområdet har tagit stora steg under kvartalet och fortsätter att utvecklas enligt plan. Forskningscentret och anläggningen där vi inför en ny beläggningsmetod beräknas vara färdigställt till sommaren. Som en del av samma strategiska plan sjösätter vi under våren ett forskningssamarbete tillsammans med Umeå universitet och Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) med fokus på att framställa grön vätgas utan eller med minskad användning av ädelmetaller, med sänkt produktionskostnad och minskad miljöpåverkan som mål. Vi fortsätter att investera i organisationen och i vår anläggning för att säkra vår ledande position och effektivisera våra processer och arbetsmetoder. Det är naturligt att det har viss påverkan på vår lönsamhet på kort sikt men på så vis är vi redo för kommersiella ordrar inom vätgas, där den första beräknas komma under året. Samarbetet med RES har stärkts under året efter att vi i april undertecknade en avsiktsförklaring om samutveckling av kommersiellt forskningscentrum i en ny produktionsanläggning i Alby, Ånge kommun. Samarbetet stärker våra utsikter om att bygga upp en kundportfölj i Sverige och i Norden – ett välkommet tillskott till den bas av internationella kunder vi har idag.

Industrial Solutions
Den gröna omställningen driver på den växande efterfrågan inom Industrial Solutions i snabbare takt än vad vi tidigare hade väntat oss. Här har vi både vunnit nya kunder samtidigt som efterfrågan växer hos befintliga kunder. Ett lyckat framsteg var det tvååriga ramavtal för serviceunderhåll samt ombeläggning av elektrokemiska celler som vi slöt med en stor befintlig kund. Avtalet beräknas vara värt 30 – 45 MSEK per år med option om förlängning i ytterligare två år.
 
Water Treatment
Vi har i kvartalet upplevt en inbromsning inom Water Treatment. Beställningsmönstret inom sjöfarten har förändrats då orderläggning idag sker oftare, med kortare varsel och i mindre storlek än tidigare år – då kunder ofta lade order på årsbasis. Detta, kombinerat med en mer konkurrensutsatt marknad med ökad prispress föranleder vissa utmaningar som vi bemöter med nästa generation vattenreningscell, för att på bästa sätt möta slutskedet i installationscykeln som väntas nå sin topp under 2024.
 
Framtidsutsikter
Givet en hög aktivitetsnivå förväntar vi oss en fortsatt god orderingång inom Industrial Solutions och en ökning inom Electrification & Renewables. Således väntar vi oss att dessa segment kommer kompensera för inbromsad tillväxt inom Water Treatment för barlastvatten, innan segmentets eftermarknadsaffär väntas nå intäkter av betydelse efter 2026. Vi ser även ett tilltagande intresse inom industrivattenrening om än på fortsatt låga nivåer. Den totala marknaden inom barlastvattenrening beräknas vara av samma storlek som tidigare – och vår marknadsandel oförändrad. Vår bedömning är att orderläggningen av kvarvarande installationer kommer att ske med kortare intervall inpå installation jämfört med tidigare. Produktionen för Electrification & Renewables sker generellt i mindre serier än så länge jämfört med inom Water Treatment vilket inledningsvis kräver större produktionsanpassningar med lägre effektivitet som följd. Detta kan på kort sikt komma att sänka lönsamheten innan större ordrar inkommer och produktion kan ske i större serier och därmed med starkare lönsamhet.

Vi lämnar ett år med rekordstor omsättning, god lönsamhet och flera viktiga strategiska framgångar bakom oss. Vi går in i 2023 med tillförsikt tack vare den höga aktivitetsnivån med flera kundförfrågningar samt en stark orderbok som är mer jämnt fördelad mellan våra affärssegment. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla våra kunder, leverantörer, samarbetspartners, och inte minst våra fantastiska medarbetare för deras imponerande arbete som gör att Permascand fortsätter att utvecklas och möjliggör den gröna globala omställningen.

Peter Lundström, VD

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 9 februari kl 10.30 (CET). Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till presentationen: https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q4-2022

För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:
SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300 , Pin code: 0469191#

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Q4 2021: Fortsatt stark lönsamhet trots störningar i försörjningskedjan

Bokslutskommuniké 2021

Fjärde kvartalet 2021 (Kv 4 2020)

 • Orderingången minskade med 10 procent och uppgick till 74 MSEK (82)
 • Omsättningen ökade med 10 procent till 130 MSEK (118)
 • Rörelseresultatet uppgick till 30 MSEK (22) vilket motsvarar 23 procent (19) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 32 MSEK (27)
 • Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (13)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,35 SEK (0,26)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 33 MSEK (32)

Jan-dec 2021 (Jan-dec 2020)

 • Orderingången minskade med 20 procent och uppgick till 377 MSEK (470)
 • Omsättningen minskade med 3 procent till 405 MSEK (415)
 • Rörelseresultatet uppgick till 38 MSEK (60) vilket motsvarar 9 procent (15) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 60 MSEK (65)
 • Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (33)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,37 SEK per aktie (0,65)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 11 MSEK (53)

Händelser under fjärde kvartalet 2021

 • Den 15 oktober 2021 meddelade Permascand att bolaget tecknat ett ramavtal med en av de största aktörerna globalt inom kloralkali- och diafragmateknologi. Värdet av avtalet uppskattas till mellan 30–50 miljoner kronor (SEK) per år under avtalstiden på tre år.

VD har ordet: Fortsatt stark lönsamhet trots störningar i försörjningskedjan

Det fjärde kvartalet 2021 vittnar om att vi är på rätt väg i vår fortsatta tillväxtresa, där vi kommer fortsätta leverera lönsam tillväxt genom att kapitalisera på snabbt växande marknader som drivs av megatrender inom hållbarhet och miljö.

Under kvartalet har vi fortsatt påverkats främst av en volatil försörjningskedja som påverkat kundernas beslutsprocesser på kort sikt. Vi har således upplevt att våra kunder har avvaktat med att lägga ordrar. Vi visar likväl starka siffror totalt sett i kvartalet. Försäljningen ökade med 10 procent till 130 MSEK och vi uppnår återigen ett starkt bruttoresultat om 47 MSEK vilket motsvarar en bruttomarginal om 36 procent och är ett kvitto på att de investeringar vi gjort i automation har gett oss förbättrade produktionsprocesser. Vi levererar ett justerat rörelseresultat om 32 MSEK under kvartalet, jämfört med 27 MSEK samma period föregående år. Detta trots en större kostnadskostym till följd av de satsningar vi gör för framtida tillväxt.

Vi upplever en historiskt hög aktivitetsnivå med många kundförfrågningar inom alla våra tre affärssegment. Den höga aktivitetsnivån är en förutsättning för stark kommersiell orderingång och försäljning i framtiden som föranleds av mindre projektordrar. För att maximera prestanda och hållbarhet är Permascands lösningar i hög grad anpassade för slutkunden och tas fram genom dialog, testning och anpassning. Det råder inga tvivel om att den underliggande efterfrågan i marknaden är fortsatt hög givet det stora intresset från kunder som vill inleda diskussioner och samarbetsavtal.

Inom grön vätgas – ett delsegment under Electrification & Renewables – har vi stora ambitioner. Vår största innovationssatsning med uppförandet av ett fullskaligt teknologi- och innovationscenter och investeringar i bolagets forskningsteam fortskred enligt planerna under kvartalet. Det finns goda möjligheter inom marknaden för grön vätgas producerad genom elektrolys, en marknad som Permascand levererat elektroder för elektrolys till i över 20 år.

Inom Industrial Solutions är aktivitetsnivån fortsatt god och många intressanta dialoger pågår. Det tyder på en stark underliggande efterfrågan som drivs av den ökade medvetenheten om de klimatvinster som genereras vid användandet av dimensionsstabila anoder. Vi har även arbetat intensivt med en ny typ av högeffektiv beläggningsteknologi som planeras driftsättas under andra kvartalet 2022. Den högre effektiviteten leder till lägre kostnader och en mer hållbar produktion.

Water Treatment är relativt oförändrat under kvartalet. Pandemin har haft en fortsatt kortsiktigt dämpande effekt på sjöfarten och tillväxten inom området. Behovet av system som effektivt kan rena barlastvatten kvarstår och vi bedömer att marknadsförutsättningarna bortom pandemin är oförändrade.

Genom ett flexibelt arbetssätt har vi lyckats väl med att anpassa vår operationella verksamhet till den rådande situationen. I kombination med förbättringar inom automation och robotisering kommer vi fortsätta öka vår effektivitet i de olika delarna av verksamheten så att vi står redo när marknadsläget återgår till det normala. Vi ser fram emot fortsättningen på 2022 där vi står väl positionerade för att ta ytterligare marknadsandelar och stärka vår lönsamhet för att öka försprånget till våra konkurrenter.

Peter Lundström, VD

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 10 februari kl 10.30 (CET). Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/permascand-top-holding-q4-2021

Telefonnummer till konferensen:
SE: +46 8 5055 8368
UK: +44 3333 009 031
US: +1 631 913 1422 (Pin: 27301922#)

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/