Bokslutskommuniké 2021

Fjärde kvartalet 2021 (Kv 4 2020)

 • Orderingången minskade med 10 procent och uppgick till 74 MSEK (82)
 • Omsättningen ökade med 10 procent till 130 MSEK (118)
 • Rörelseresultatet uppgick till 30 MSEK (22) vilket motsvarar 23 procent (19) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 32 MSEK (27)
 • Resultat efter skatt uppgick till 21 MSEK (13)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,35 SEK (0,26)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 33 MSEK (32)

Jan-dec 2021 (Jan-dec 2020)

 • Orderingången minskade med 20 procent och uppgick till 377 MSEK (470)
 • Omsättningen minskade med 3 procent till 405 MSEK (415)
 • Rörelseresultatet uppgick till 38 MSEK (60) vilket motsvarar 9 procent (15) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 60 MSEK (65)
 • Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (33)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,37 SEK per aktie (0,65)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 11 MSEK (53)

Händelser under fjärde kvartalet 2021

 • Den 15 oktober 2021 meddelade Permascand att bolaget tecknat ett ramavtal med en av de största aktörerna globalt inom kloralkali- och diafragmateknologi. Värdet av avtalet uppskattas till mellan 30–50 miljoner kronor (SEK) per år under avtalstiden på tre år.

VD har ordet: Fortsatt stark lönsamhet trots störningar i försörjningskedjan

Det fjärde kvartalet 2021 vittnar om att vi är på rätt väg i vår fortsatta tillväxtresa, där vi kommer fortsätta leverera lönsam tillväxt genom att kapitalisera på snabbt växande marknader som drivs av megatrender inom hållbarhet och miljö.

Under kvartalet har vi fortsatt påverkats främst av en volatil försörjningskedja som påverkat kundernas beslutsprocesser på kort sikt. Vi har således upplevt att våra kunder har avvaktat med att lägga ordrar. Vi visar likväl starka siffror totalt sett i kvartalet. Försäljningen ökade med 10 procent till 130 MSEK och vi uppnår återigen ett starkt bruttoresultat om 47 MSEK vilket motsvarar en bruttomarginal om 36 procent och är ett kvitto på att de investeringar vi gjort i automation har gett oss förbättrade produktionsprocesser. Vi levererar ett justerat rörelseresultat om 32 MSEK under kvartalet, jämfört med 27 MSEK samma period föregående år. Detta trots en större kostnadskostym till följd av de satsningar vi gör för framtida tillväxt.

Vi upplever en historiskt hög aktivitetsnivå med många kundförfrågningar inom alla våra tre affärssegment. Den höga aktivitetsnivån är en förutsättning för stark kommersiell orderingång och försäljning i framtiden som föranleds av mindre projektordrar. För att maximera prestanda och hållbarhet är Permascands lösningar i hög grad anpassade för slutkunden och tas fram genom dialog, testning och anpassning. Det råder inga tvivel om att den underliggande efterfrågan i marknaden är fortsatt hög givet det stora intresset från kunder som vill inleda diskussioner och samarbetsavtal.

Inom grön vätgas – ett delsegment under Electrification & Renewables – har vi stora ambitioner. Vår största innovationssatsning med uppförandet av ett fullskaligt teknologi- och innovationscenter och investeringar i bolagets forskningsteam fortskred enligt planerna under kvartalet. Det finns goda möjligheter inom marknaden för grön vätgas producerad genom elektrolys, en marknad som Permascand levererat elektroder för elektrolys till i över 20 år.

Inom Industrial Solutions är aktivitetsnivån fortsatt god och många intressanta dialoger pågår. Det tyder på en stark underliggande efterfrågan som drivs av den ökade medvetenheten om de klimatvinster som genereras vid användandet av dimensionsstabila anoder. Vi har även arbetat intensivt med en ny typ av högeffektiv beläggningsteknologi som planeras driftsättas under andra kvartalet 2022. Den högre effektiviteten leder till lägre kostnader och en mer hållbar produktion.

Water Treatment är relativt oförändrat under kvartalet. Pandemin har haft en fortsatt kortsiktigt dämpande effekt på sjöfarten och tillväxten inom området. Behovet av system som effektivt kan rena barlastvatten kvarstår och vi bedömer att marknadsförutsättningarna bortom pandemin är oförändrade.

Genom ett flexibelt arbetssätt har vi lyckats väl med att anpassa vår operationella verksamhet till den rådande situationen. I kombination med förbättringar inom automation och robotisering kommer vi fortsätta öka vår effektivitet i de olika delarna av verksamheten så att vi står redo när marknadsläget återgår till det normala. Vi ser fram emot fortsättningen på 2022 där vi står väl positionerade för att ta ytterligare marknadsandelar och stärka vår lönsamhet för att öka försprånget till våra konkurrenter.

Peter Lundström, VD

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 10 februari kl 10.30 (CET). Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/permascand-top-holding-q4-2021

Telefonnummer till konferensen:
SE: +46 8 5055 8368
UK: +44 3333 009 031
US: +1 631 913 1422 (Pin: 27301922#)

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/