Q3 2023: Starkare orderingång och förbättrad bruttomarginal

Tredje kvartalet 2023 (Q3 2022)

 • Orderingången ökade till 154 MSEK (143) jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 35 procent till 78 MSEK (120)
 • Rörelseresultatet uppgick till 7 MSEK (11) vilket motsvarar 10 procent (9) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 5 MSEK (6)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 MSEK (8)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 SEK (0,13)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43 MSEK (39)

Jan-sep 2023 (Jan-sep 2022)

 • Orderingång uppgick till 340 MSEK (338) jämfört med samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 16 procent till 357 MSEK (422)
 • Rörelseresultatet uppgick till 33 MSEK (87) vilket motsvarar 10 procent (13) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 31 MSEK (82)
 • Resultat efter skatt uppgick till 23 MSEK (66)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,38 SEK (1,12)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -34 MSEK (119)

Händelser under det tredje kvartalet 2023

 • Den 18 september meddelade Permascand att bolaget erhållit två ordrar från ett av världens största råvaruhandelsbolag avseende eftermarknadstjänster inom electrowinning
 • Den 12 september meddelades att Permascand går in som medlem i Hydrogen Europe, en ledande organisation inom vätgasområdet. Medlemskapet kommer att förstärka Permascands närvaro i det europeiska ekosystemet för grön vätgas.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Permascand kommunicerade 25 oktober att bolaget tecknat en avsiktsförklaring med en ledande leverantör av grön vätgas-teknologi avseende högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk elektrolys.
 • Permascand tillkännagav 2 november en order om 17 MSEK på avancerade elektroder för vätgasproduktion

VD har ordet

Årets tredje kvartal har kännetecknats av starkare orderingång samt framsteg inom vårt segment Electrification & Renewables som fortsätter växa starkt och där vi flyttat fram positionerna inom vårt vätgaserbjudande.

Orderingången för kvartalet uppgick till 154 MSEK, som huvudsakligen består av två ordrar inom Electrification & Renewables som vi tillkännagav i september. Ordrarna avser eftermarknads-tjänster inom electrowinning och bekräftar att vårt kundfokus leder till starka och långsiktiga kundrelationer. Ordrarna kommer att levereras jämnt fördelat under 2024.

Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 78 MSEK. Det är en minskning med 35 procent från föregående år, vilket främst är hänförligt till den kraftig minskade försäljningen inom Water Treatment i linje med våra prognoser. Omsättningen drevs av leveranser inom såväl Electrification & Renewables, som Industrial Solutions som båda växer jämfört med motsvarande period förra året.

Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 26 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal om 33 procent (22). Huvudanledningen till den stärkta bruttomarginalen är kvartalets produktmix, inom Industrial Solutions eftermarknadsaffärer. Vi kan även konstatera att vi har ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 43 MSEK i kvartalet, till följd av minskade kundfordringar och förskottsbetalningar från kunder i samband med ny orderläggning.

För att ligga i framkant och stärka vårt erbjudande, fortsätter Permascand att satsa på forskning och utveckling. Att utveckla marknadens mest effektiva och högkvalitativa produkter, där energieffektivitet, ökad livslängd och stabilitet är våra fokusområden. Dessa faktorer efterfrågas alltmer, är centrala i Permascands kärnteknologierbjudande och är nödvändiga komponenter för att bidra till att reducera kostnaderna för att producera grön vätgas.

Electrification & Renewables
Inom Electrification & Renewables, växte försäljningen med 77 procent till 23 MSEK. Försäljningen består främst av utvecklingsprojekt med ambitionen att över tid påbörja serietillverkning med förbättrade marginaler som följd. Vi lämnar kvartalet med en stark orderbok, samtidigt som aktivitetsnivån är fortsatt intensiv inom alla områden, vätgas, electrowinning, och elöverföring. Inom grön vätgas har vi en nytecknad avsiktsförklaring med en ledande leverantör av grön vätgas-teknologi där Permascands produkt och produktionserbjudande är centralt för att nå framtida ambitionsnivåer. Efter kvartalets slut har vi vunnit en kommersiell order inom vätgas om 17 MSEK från en icke namngiven kund. Det handlar om högeffektiva elektroder för avancerad alkalisk vattenelektrolys med planerad leverans under 2024. Vi ser ökade volymer av elektroder som ett första tecken på att vätgasprojekt börjar nå kommersialiseringsfas.

Industrial Solutions
Industrial Solutions stod för merparten av omsättningen som ökade med 20 procent till 49 MSEK. I kvartalet bestod försäljning huvudsakligen av eftermarknadstjänster, efter att vi under första halvan av året även levererat ordrar till större projekt för nyinstallationer, så kallade greenfield-projekt. Bruttomarginalen utvecklades positivt av denna större andel eftermarknadsaffärer. Orderingången varierar precis som försäljningen mellan kvartalen. Efter kvartalets slut har en större eftermarknadsorder bokats om 52 MSEK för leverans 2024.

Water Treatment
Inom Water Treatment beror den kraftigt minskade nivån på orderingång och intäkter på en minskad global marknad kopplat till installationscykeln och lageruppbyggnad hos kund. Vi levererar nu från vår befintliga orderbok, som inte väntas växa substantiellt förrän efter 2026 då eftermarknadsaffärerna inom segmentet beräknas nå meningsfulla volymer.

Framtidsutsikter
Orderingångsmässigt har fjärde kvartalet börjat bra med en kommersiell order inom vätgas samt eftermarknadsaffärer inom Industrial Solutions, vilka stärker Permascands orderbok för 2024 och framåt.

I linje med tidigare bedömningar väntas omsättningen för helåret 2023 vara lägre än föregående år, till följd av den minskade försäljning inom Water Treatment. Kortsiktigt kommer försäljningsutvecklingen att påverkas negativt av den vikande försäljningen inom Water Treatment, men över tid väntas den kompenseras fullt ut av Industrial Solutions och Electrification & Renewables.

Vi upplever en fortsatt hög aktivitetsnivå och långt framskridna dialoger med många av våra kunder vilket gör att vi ser goda utsikter för orderingång kommande månader – bland annat i form av större kommersiella ordrar inom vätgas där vi har långtgående diskussioner med flera aktörer, samt i form av eftermarknadstjänster inom Industrial Solutions.

Vi går in i årets sista kvartal med ännu ett lönsamt kvartal med positiva kassaflöden i ryggen. Med en förstärkt orderbok och kommersiella framsteg inom vätgas, samtidigt som Industrial Solutions fortsätter att växa stabilt över tid, ser vi med tillförsikt på avslutningen av året och de närmaste kvartalen framåt.

Peter Lundström, VD Permascand

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 10.30. Presentationen kommer hållas på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q3-report-2023

Registrering
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003308

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Q3 2022: Nytt omsättningsrekord på årsbasis samtidigt som orderingången tar fart igen

Delårsrapport januari-september 2022
Tredje kvartalet 2022 (Q3 2021)

 • Orderingången minskade med 30 procent till 143 MSEK (203) jämfört mot samma period föregående år
 • Omsättningen ökade med 57 procent till 120 MSEK (76)
 • Rörelseresultatet uppgick till 11 MSEK (14) vilket motsvarar 11 procent (18) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 6 MSEK (14)
 • Resultat efter skatt uppgick till 8 MSEK (10)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,13 SEK (0,18)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 39 MSEK (32)

Händelser under det tredje kvartalet 2022
Den 23 september meddelade Permascand att partnerskapet med Verdagy gällande utveckling av en ny elektrokemisk cell för produktion av grön vätgas har nått en viktig milstolpe i form av framgångsrika pilottester av teknologins hållbarhet och skalbarhet.

VD har ordet

Även i tredje kvartalet uppnår vi en stark omsättning där vi levererar på vår starka orderbok. Det är tillfredställande att se att vi redan efter tre kvartal uppnått större omsättning 2022 än under hela 2021. Det är ett av många kvitton på att vi fortsätter att leverera enligt vår tillväxtambition.

Orderingången för kvartalet uppgick till 143 MSEK. Trots att orderingången var lägre än motsvarande kvartal ifjol är den en av de starkaste vi uppvisat i ett kvartal, och under perioden januari-september var orderingång större än motsvarande period förra året. Det är glädjande att orderingången tagit fart igen efter en lägre nivå i andra kvartalet. Ett viktigt skäl till det är fallande världsmarknadspriser på material och råvaror. Motsvarande kvartal föregående år var ett exceptionellt kvartal där orderingången för ett helt år från en var våra största kunder koncentrerades till ett och samma kvartal.

Omsättningen uppgick till 120 MSEK under kvartalet, en ökning med 57 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen är främst drivet av försäljning inom Water Treatment där vi lyckas leverera på vår orderbok, primärt från den starka orderingången i Q3 2021 och löpande under 2022. Vi har även haft en god utveckling inom Industrial Solutions samtidigt som omsättningen inom Electrification & Renewables ligger i linje med motsvarande kvartal föregående år.

Den senaste tidens oro på världsmarknaden har medfört en förskjutning av marknadsdynamiken på så sätt att tiden mellan orderingång och leverans blivit kortare. I samband med detta lägger våra kunder nu fler mindre ordrar snarare än färre stora, vilket ibland kan medföra variationer som ger missvisande jämförelsetal på kvartalsbasis. Permascands utveckling ska ses i längre cykler. Där är det tydligt att vi uppvisar en positiv utveckling över tid.

Bruttoresultatet under kvartalet uppgick till 26 MSEK. Förändring av kapacitetsutnyttjande har tillfälligt påverkat resultatet och rapporterad bruttomarginal negativt. Bruttomarginal i kvartalet påverkades även negativt av en ökad prispress inom Water Treatment.

Vi har vidare under kvartalet stött på en del operativa utmaningar som stört vår normalt effektiva drift och produktion. Det handlar om fördröjda leveranser av reservdelar till maskiner, sjukfrånvaro hos anställda och störningar i strömförsörjningen från ett felande ställverk. Ökade kostnader från störningarna har i viss mån återspeglats i den något lägre lönsamheten under kvartalet. Trots dessa utmaningar levererar vi goda siffror och lönsam tillväxt och vi ser kontinuerligt över våra processer för att ytterligare stärka vår försörjningskedja samt skapa större stabilitet och motståndskraft mot långa ledtider och volatila priser.

Electrification & Renewables
Aktivitetsnivån här är fortsatt hög och nya milstolpar uppnås kontinuerligt. En av dem är samarbetet med Verdagy där vi tillsammans framgångsrikt utvecklat en ny elektrokemisk cell för produktion av grön vätgas. Under kvartalet kunde vi meddela om framgångsrika pilottester som validerat teknologins hållbarhet och skalbarhet, vilket är en förutsättning för att ta nästa steg och nå kommersiell skala. Vi ser fram emot den första kommersiella ordern inom vätgas som väntas komma under 2023. Inom området kraftöverföring ser vi ett ökat intresse för vår expertis kring korrosionsskydd kopplat till investeringar inom grön elförsörjning.
 
Industrial Solutions 
I linje med tidigare bedömningar har aktivitetsnivån och efterfrågan fortsatt varit hög inom Industrial Solutions med stark orderingång och omsättning i kvartalet som följd. Vi har en stark orderbok inom segmentet och flera framtida nybyggnadsprojekt som utvärderas.
 
Water Treatment
Vi uppnår återigen god orderingång och stark omsättning i Water Treatment under kvartalet, samtidigt som vi påbörjat flera nya kundprojekt. Vi har alltjämt en stark position på marknaden tillsammans med våra kunder för att fortsätta kapitalisera på de installationer som sjöfarten måste göra för att möta lagkraven. Det är även glädjande att vi under kvartalet levererade vår första order inom vattenrening för industri.
 
Framtidsutsikter
Vi upplever en fortsatt hög aktivitetsnivå bland våra kunder, och vi har stora förväntningar på att pågående projekt ska leda till orderläggning mot slutet av året och efter årsskiftet. I linje med föregående år väntar vi oss starkare orderingång under fjärde kvartalet för leverans under nästa år och vi befinner oss i slutskedet av förhandlingar i flera kundprojekt. Med ett rejält omsättningsrekord på årsbasis, goda orderböcker och starka finanser fortsätter vi utvecklas på vår lönsamma tillväxtresa där vi uppnår våra finansiella mål.

Peter Lundström, VD Permascand

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 11 november kl 10.30. Presentationen kommer hållas på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q3-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:
SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: 1-412-317-6300, Pin code: 9111060#

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Q3 2021: Stabil grund lagd för stark tillväxt under 2022

Delårsrapport januari-september 2021

Tredje kvartalet 2021 (Kv 3 2020)

 • Orderingången minskade med 11 procent och uppgick till 203 MSEK (228)
 • Omsättningen minskade med 32 procent till 76 MSEK (111)
 • Rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (21) vilket motsvarar 18 procent (19) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (21)
 • Resultat efter skatt uppgick till 10 MSEK (13)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,18 SEK (0,26)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 32 MSEK (-16)

Jan-sep 2021 (Jan-sep 2020)

 • Orderingången minskade med 22 procent och uppgick till 302 MSEK (389)
 • Omsättningen minskade med 8 procent till 274 MSEK (297)
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (38) vilket motsvarar 3 procent (13) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 28 MSEK (38)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0 MSEK (20)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 SEK per aktie (0,39)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -21 MSEK (21)

Händelser under tredje kvartalet 2021

 • Den 2 juli 2021 meddelade Permascand att den övertilldelningsoption som huvudägaren ställde ut i samband med bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market delvis nyttjades. I samband med detta avslutades stabiliseringsperioden.
 • Permascand tog under kvartalet nästa steg med kunden Verdagy och tecknade ett samarbetsavtal. Avtalet är en fortsättning på avsiktsförklaringen som tecknades mellan bolagen i juni 2021 och kommer att påskynda kommersialiseringen av den elektrokemiska cell som är byggstenen i Verdagys teknik för vattenelektrolys (VWE-processen) inom grön vätgas.
 • Den 30 september meddelade Permascand att bolaget erhållit en order om cirka 17,5 miljoner euro från bolagets största kund för leverans av elektrokemiska celler till BWTS-system med start under 2022.

VD har ordet: Stabil grund lagd för stark tillväxt under 2022

Det tredje kvartalet 2021 har präglats av god aktivitetsnivå med många kundförfrågningar inom samtliga segment. Den lägre försäljningen i kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år är kopplat till en lägre orderingång tidigare under året till följd av Covid-19, främst inom Water Treatment. Den lägre orderingången är ett resultat av pandemins effekter, högre priser på råvaror, material samt störningar i leveranskedjan med längre ledtider som följd. Den något lugnare försäljningsutvecklingen har dock haft den positiva effekten att vi har kunnat arbeta med att effektivera produktionsprocesser och vi är nu ännu mer förberedda för framtida tillväxt. Vi ser att de investeringar och strategiska satsningar vi hittills gjort genererat effektivare processer och arbetsmetoder. Detta har haft en positiv påverkan på bruttoresultatet som under kvartalet uppgick till 27 MSEK motsvarande en marginal om 35 procent – den högsta bruttomarginalen någonsin för Permascand.

Permascand erbjuder kundanpassade lösningar vilket är avgörande för att maximera prestanda och beständighet. Vi lägger i genomsnitt fyra till fem år på att i dialog med kunden ta fram, testa och anpassa våra produkter innan kunden lägger en slutorder. Under kvartalet har det fortsatt varit hög aktivitet i detta arbete. Vi får allt fler förfrågningar från potentiella kunder som vill initiera samarbeten och utvärderingsprocesser tillsammans med oss, vilket talar för en stark underliggande efterfrågan. Trots att den underliggande efterfrågan fortsätter växa så har vi under kvartalet fortsatt påverkats av de negativa effekter som pandemin medfört. Dels gäller det materialförsörjning som är en stor utmaning och har genererat längre ledtider än normalt – vilket vi motverkat på ett bra sätt genom befintligt lager – dels högre priser på råvaror och material. Följden är att kunder är mer avvaktande i sina beslutsprocesser och mer försiktiga i sina val av projekt, vilket vi ser i form av tillfälligt minskad omsättning, då en del av de leveranser vi räknat med har förskjutits framåt i tiden.

Under det tredje kvartalet har vi tecknat en stor och viktig order inom Water Treatment, vilket talar för att marknaden inom segmentet är på god väg att ta fart igen. Dessutom har vi sett en stadig positiv utveckling inom våra affärssegment Industrial Solutions och Electrification & Renewables.

Industrial Solutions har en kontinuerligt stabil efterfrågan som genererar intressanta projekt. Vi ser även en expanderande marknad med nya Greenfields-projekt på gång. Det genererar försäljning nu och öppnar för nya eftermarknadsmöjligheter. Det ramavtal som tecknades under kvartalet med en av de globalt ledande aktörerna inom klor- och natriumhydroxidmarknaden har gett oss en strategiskt viktig positionering för vår tillväxt på den nordamerikanska marknaden.

Inom Electrification & Renewables finns ett stort intresse för utveckling av celler och produktionsmetoder där Permascand kan ta en stark position inom fortsatta utvecklingen av de elektrokemiska cellerna som är en viktig del av tekniken. Under kvartalet tog vi även nästa steg i vårt framgångsrika samarbete med Verdagy. Prototyper är nu skapade och nästa steg är att producera testceller för provkörning och slutligen kommersialisering i en ännu större testanläggning.

Operationellt påminner det tredje kvartalet om de föregående kvartalen som också varit fyllda av nya samarbeten och kundprojekt. Vi fortsätter arbeta långsiktigt och har redan sett att det lönat sig trots att tillväxtfasen varit långsammare. Vi har mycket starka resurser inom forskning och utveckling och våra satsningar på ett fullskaligt teknologi- och innovationscenter inom grön vätgas fortskrider enligt plan. Det kommer att stärka vår position och potential att leverera innovativa, konkurrenskraftiga, elektrokemiska lösningar och tillverkningslösningar till denna snabbväxande marknad globalt.

För att summera har det tredje kvartalet varit stabilt med god aktivitetsnivå och operationella framsteg trots ett utmanande marknadsläge. Vid utgången av det tredje kvartalet var efterfrågeläget positivt. Vi går in i det sista kvartalet för året med en historiskt stark orderbok och förväntar oss att efterfrågan gradvis kommer öka. Vi har nu en stark grund för att accelerera i takt med marknaden för den globala gröna energiomställningen.

Peter Lundström, VD

Länk till rapport
Delårsrapporten finns bifogad detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/