Delårsrapport januari-september 2021

Tredje kvartalet 2021 (Kv 3 2020)

 • Orderingången minskade med 11 procent och uppgick till 203 MSEK (228)
 • Omsättningen minskade med 32 procent till 76 MSEK (111)
 • Rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (21) vilket motsvarar 18 procent (19) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (21)
 • Resultat efter skatt uppgick till 10 MSEK (13)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,18 SEK (0,26)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 32 MSEK (-16)

Jan-sep 2021 (Jan-sep 2020)

 • Orderingången minskade med 22 procent och uppgick till 302 MSEK (389)
 • Omsättningen minskade med 8 procent till 274 MSEK (297)
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (38) vilket motsvarar 3 procent (13) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 28 MSEK (38)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0 MSEK (20)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 SEK per aktie (0,39)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -21 MSEK (21)

Händelser under tredje kvartalet 2021

 • Den 2 juli 2021 meddelade Permascand att den övertilldelningsoption som huvudägaren ställde ut i samband med bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market delvis nyttjades. I samband med detta avslutades stabiliseringsperioden.
 • Permascand tog under kvartalet nästa steg med kunden Verdagy och tecknade ett samarbetsavtal. Avtalet är en fortsättning på avsiktsförklaringen som tecknades mellan bolagen i juni 2021 och kommer att påskynda kommersialiseringen av den elektrokemiska cell som är byggstenen i Verdagys teknik för vattenelektrolys (VWE-processen) inom grön vätgas.
 • Den 30 september meddelade Permascand att bolaget erhållit en order om cirka 17,5 miljoner euro från bolagets största kund för leverans av elektrokemiska celler till BWTS-system med start under 2022.

VD har ordet: Stabil grund lagd för stark tillväxt under 2022

Det tredje kvartalet 2021 har präglats av god aktivitetsnivå med många kundförfrågningar inom samtliga segment. Den lägre försäljningen i kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år är kopplat till en lägre orderingång tidigare under året till följd av Covid-19, främst inom Water Treatment. Den lägre orderingången är ett resultat av pandemins effekter, högre priser på råvaror, material samt störningar i leveranskedjan med längre ledtider som följd. Den något lugnare försäljningsutvecklingen har dock haft den positiva effekten att vi har kunnat arbeta med att effektivera produktionsprocesser och vi är nu ännu mer förberedda för framtida tillväxt. Vi ser att de investeringar och strategiska satsningar vi hittills gjort genererat effektivare processer och arbetsmetoder. Detta har haft en positiv påverkan på bruttoresultatet som under kvartalet uppgick till 27 MSEK motsvarande en marginal om 35 procent – den högsta bruttomarginalen någonsin för Permascand.

Permascand erbjuder kundanpassade lösningar vilket är avgörande för att maximera prestanda och beständighet. Vi lägger i genomsnitt fyra till fem år på att i dialog med kunden ta fram, testa och anpassa våra produkter innan kunden lägger en slutorder. Under kvartalet har det fortsatt varit hög aktivitet i detta arbete. Vi får allt fler förfrågningar från potentiella kunder som vill initiera samarbeten och utvärderingsprocesser tillsammans med oss, vilket talar för en stark underliggande efterfrågan. Trots att den underliggande efterfrågan fortsätter växa så har vi under kvartalet fortsatt påverkats av de negativa effekter som pandemin medfört. Dels gäller det materialförsörjning som är en stor utmaning och har genererat längre ledtider än normalt – vilket vi motverkat på ett bra sätt genom befintligt lager – dels högre priser på råvaror och material. Följden är att kunder är mer avvaktande i sina beslutsprocesser och mer försiktiga i sina val av projekt, vilket vi ser i form av tillfälligt minskad omsättning, då en del av de leveranser vi räknat med har förskjutits framåt i tiden.

Under det tredje kvartalet har vi tecknat en stor och viktig order inom Water Treatment, vilket talar för att marknaden inom segmentet är på god väg att ta fart igen. Dessutom har vi sett en stadig positiv utveckling inom våra affärssegment Industrial Solutions och Electrification & Renewables.

Industrial Solutions har en kontinuerligt stabil efterfrågan som genererar intressanta projekt. Vi ser även en expanderande marknad med nya Greenfields-projekt på gång. Det genererar försäljning nu och öppnar för nya eftermarknadsmöjligheter. Det ramavtal som tecknades under kvartalet med en av de globalt ledande aktörerna inom klor- och natriumhydroxidmarknaden har gett oss en strategiskt viktig positionering för vår tillväxt på den nordamerikanska marknaden.

Inom Electrification & Renewables finns ett stort intresse för utveckling av celler och produktionsmetoder där Permascand kan ta en stark position inom fortsatta utvecklingen av de elektrokemiska cellerna som är en viktig del av tekniken. Under kvartalet tog vi även nästa steg i vårt framgångsrika samarbete med Verdagy. Prototyper är nu skapade och nästa steg är att producera testceller för provkörning och slutligen kommersialisering i en ännu större testanläggning.

Operationellt påminner det tredje kvartalet om de föregående kvartalen som också varit fyllda av nya samarbeten och kundprojekt. Vi fortsätter arbeta långsiktigt och har redan sett att det lönat sig trots att tillväxtfasen varit långsammare. Vi har mycket starka resurser inom forskning och utveckling och våra satsningar på ett fullskaligt teknologi- och innovationscenter inom grön vätgas fortskrider enligt plan. Det kommer att stärka vår position och potential att leverera innovativa, konkurrenskraftiga, elektrokemiska lösningar och tillverkningslösningar till denna snabbväxande marknad globalt.

För att summera har det tredje kvartalet varit stabilt med god aktivitetsnivå och operationella framsteg trots ett utmanande marknadsläge. Vid utgången av det tredje kvartalet var efterfrågeläget positivt. Vi går in i det sista kvartalet för året med en historiskt stark orderbok och förväntar oss att efterfrågan gradvis kommer öka. Vi har nu en stark grund för att accelerera i takt med marknaden för den globala gröna energiomställningen.

Peter Lundström, VD

Länk till rapport
Delårsrapporten finns bifogad detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/