Q2 2022: Rekordomsättning och fortsatt stark lönsamhet

Delårsrapport januari-juni 2022

Andra kvartalet 2022 (Q2 2021)

 • Orderingången minskade med 91 procent till 4 MSEK (41) jämfört mot samma period föregående år. Orderingången påverkades negativt av nedskrivning av tidigare order
 • Omsättningen ökade med 33 procent till 163 MSEK (123)
 • Rörelseresultatet uppgick till 45 MSEK (-3) vilket motsvarar 28 procent (-2) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 45 MSEK (12)
 • Resultat efter skatt uppgick till 35 MSEK (-5)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,58 SEK (-0,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 58 MSEK (-39)

Händelser under andra kvartalet 2022

 • Den 29 juni meddelade Permascand en nedskrivning av en order vilket innebar ett minskat orderstockvärde med cirka 63 MSEK. Ordern, som inkom 2018, kommer inte att levereras. Leveransen var beräknad till andra kvartalet 2023, vilket innebär att omsättningen för innevarande kalenderår inte påverkas.

VD har ordet

I årets andra kvartal har vi återigen uppnått rekordförsäljning samtidigt som kundaktiviteterna var höga. Vi drar fortsatt fördel av effektiviteten och skalbarheten i vår produktion som resulterade i en bruttomarginal om 38 procent under kvartalet.

Värdet på inkomna ordrar uppgick till 67 MSEK i kvartalet vilket är en ökning med 63 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Efter en nedskrivning av ordervärde i kvartalet uppgick orderingången netto till 4 MSEK. Aktivitetsnivån bland våra kunder är generellt hög inom alla våra affärssegment. Vi kan samtidigt konstatera att det i kvartalet har funnits en viss passivitet bland flera kunder när det kommer till att lägga nya ordrar.

Omsättningen uppgick till 163 MSEK, en ökning med 33 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och cirka 17 procent starkare än det tidigare rekordkvartalet, Q1 2022. Återigen drivs den starka omsättningen primärt av försäljning inom affärssegmentet Water Treatment där vi fortsatt att leverera på vår starka orderbok. Även om de andra segmenten stod för en mindre del av försäljningen i kvartalet har utvecklingen varit gynnsam och försäljningen enligt vår förväntan. 

Bruttoresultatet i kvartalet uppgick till 62 MSEK, en ökning från 31 MSEK i motsvarande period förra året. Vi följer vår tillväxtplan och lyckas leverera god lönsamhet tack vare vår effektiva och skalbara produktion.

I stora delar av våra projekt skapar vårt starka buffertlager med material och råvaror en flexibilitet och stabilitet där volatila priser på material och råvaror samt oförutsägbara leverantörskedjor annars kan medföra osäkerhet.

I slutet av kvartalet beslutade vi oss för att skriva ned delar av en order vilket innebar ett minskat orderstockvärde med cirka 63 MSEK. En omläggning där vår kund fick ett projekt nedlagt, föranledde att ordern, som inkom redan 2018, inte kommer att levereras. Som tidigare kommunicerats var leveransen tidigare beräknad till andra kvartalet 2023, vilket innebär att omsättningen för innevarande kalenderår är opåverkad. I övrigt är orderboken fortsatt stabil och övriga ordrar kommer att levereras enligt förväntan.

Electrification & Renewables
Här är aktivitetsnivån fortsatt hög och vår bedömning är att flera aktörer inom grön vätgas snabbar på sina processer och tidigarelägger sina planer för att nå kommersialisering. 
Vårt samarbetsavtal med Verdagy driver på utvecklingen där vi tillsammans utvecklar en ny elektrokemisk cell för produktion av grön vätgas. Precis som flera andra partners skyndar Verdagy på sina satsningar vilket visar sig i form av intensifierad aktivitetsnivå där nästa steg är att växla upp demonstrations-anläggningarna till att i allt högre grad spegla den produktionskapacitet som krävs i en kommersiell miljö. När våra samarbetspartners sedan får kommersiella ordar från sina kunder står vi redo att göra vår del, och leverera komponenterna som gör dessa projekt möjliga.

Industrial Solutions 
Vi upplever att kundaktiviteten fortsätter att vara hög även inom detta segment och förväntar oss att detta ska börja övergå i stora ordrar under hösten 2022. En av höjdpunkterna under kvartalet var en order om fortsatt utbyggnad av kapacitet, som vi väntar oss leverera innan året är slut. Utöver utbyggnaden är efterfrågan stark inom underhåll av industrianläggningar där Permascand löpande stöttar kunder med att maximera prestanda och effektivitet i sin produktion. I nuläget finns inga signaler om att efterfrågan kommer att avta inom segmentet.

Water Treatment
Försäljningen inom vattenreningen stod för merparten av bolagets omsättning i kvartalet. Vi uppnår en rekordnotering vad gäller försäljning under ett enskilt kvartal. Det tuffare globala marknadsläget märks av i form av att många fartygsägare nu återigen är påverkade av ökade kostnader och sjunkande fraktpriser, vilket sätter press på leverantörerna av reningsutrustning. Samtidigt intensifieras förhandlingarna kring volymer och priser, vilket indikerar att det finns en oro bland våra slutkunder. 
Vidare ser vi en öppning inom nya användningsområden där vi nu mottagit en första order inom segmentet för vattenrening inom industri samt offentlig vattenförsörjning, där våra elektrokemiska metoder är effektiva. Tilltagande regulatoriska krav och förväntningar inom hållbarhet gör att aktörer över hela världen i allt högre grad efterfrågar effektiva metoder för att rena vatten även inom dessa områden. Det innebär att vi kan erbjuda samma typ av teknologi som inom barlastvatten för ett nytt användningsområde – på en växande slutmarknad.

Framtidsutsikter
Vi lämnar första halvan av året med rekordstor försäljning och god intjäning bakom oss – samtidigt som vi ser kontinuerlig hög kundaktivitetsnivå för resten av 2022 som väntas resultera i nya ordrar. Vi kan dock konstatera att världsmarknadsläget har hårdnat under kvartalet med ökad försiktighet hos kunderna som följd. Således är det förhållandevis svårare att förutse hur marknaden kommer att se ut bortom årsskiftet. Däremot finns det inga tecken på att den globala gröna omställningen bromsar in, snarare tvärtom, och vi är övertygade om att de företag som kan göra omställningen möjlig kommer att gynnas. Permascand är ett av de företagen. Med starka finansiella resultat i ryggen och med flera spännande kundprojekt på aktivitetslistan ser vi fram emot en fortsatt stark utveckling av företaget under andra halvan av 2022.

Peter Lundström, VD

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 18 augusti kl 11.00. Presentationen kommer hållas på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast
https://tv.streamfabriken.com/permascand-top-holding-q2-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:
SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300, Pin code: 2717689#

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Q2: Fortsatt lönsam tillväxt under ett intensivt första halvår

Delårsrapport januari-juni 2021

Andra kvartalet 2021 (Kv 2 2020)

 • Orderingången minskade med 27 procent och uppgick till 41 MSEK (57)
 • Omsättningen ökade med 57 procent till 123 MSEK (78)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 MSEK (1) vilket motsvarar -2 procent (1) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 12 MSEK (1)
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 MSEK (-3)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,1 SEK (-0,06)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -39 MSEK (10)

Januari-juni 2021 (Januari-juni 2020)

 • Orderingången minskade med 39 procent och uppgick till 98 MSEK (161)
 • Omsättningen ökade med 7 procent till 198 MSEK (186)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 MSEK (17) vilket motsvarar -3 procent (9) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (17)
 • Resultat efter skatt uppgick till -11 MSEK (6)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,21 SEK per aktie (0,13)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -53 MSEK (37)

Händelser under andra kvartalet 2021

 • Den 1 april 2021 meddelade Permascand en omfattande innovationssatsning för att bedriva avancerad forskning och utveckling i syfte att möjliggöra storskalig och kostnadseffektiv produktion av grön vätgas för energilagring. Sammantaget planerar bolaget investeringar på omkring 300 miljoner kronor de kommande tre åren i ett fullskaligt teknologi- och innovationscenter och investeringar i bolagets forskningsteam.
 • Den 18 maj 2021 meddelade Permascand sin avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erbjudandet och prospektet publicerades den 27 maj 2021 och första dag för handel i Permascands aktier ägde rum den 4 juni 2021.
 • Den 15 juni 2021 meddelade Permascand att bolaget tecknat en avsiktsförklaring (LOI) med Verdagy för samutvecklingen av en ny elektrokemisk cell för produktion av grön vätgas.

VD har ordet: Fortsatt lönsam tillväxt under ett intensivt första halvår

Ett händelserikt första halvår av 2021 har nu lagts till handlingarna, en period som präglats av flera nya samarbetsavtal, spännande kundprojekt och noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Efter en intensiv period under noteringsprocessen kunde vi den 4 juni med glädje och stolthet ringa i noteringsklockan och därmed hälsa över 2 300 nya aktieägare välkomna till Permascand. Noteringen är ett viktigt steg på vår fortsatta tillväxtresa, där vi kommer fortsätta leverera lönsam tillväxt genom att kapitalisera på snabbt växande marknader som drivs av megatrender inom hållbarhet och miljö.

Våra kunders efterfrågan har fortsatt återhämtat sig från de pandemivågor som inträffat under 2020 och inledningen av 2021 och förväntas öka i takt med att myndigheter lättar på restriktionerna kopplade till pandemin. Orderingången avspeglar dynamiken i branschen och minskade i kvartalet enligt förväntan, med 27 procent till 41 MSEK. Omsättningen under det andra kvartalet 2021 ökade med 57 procent till 123 MSEK drivet av en generellt ökad efterfrågan på våra produkter, främst inom Industrial Solutions och Electrification & Renewables. Genom en stark orderstock och ett flexibelt arbetssätt levererar vi ett positivt justerat rörelseresultat om 12 MSEK under kvartalet, jämfört med 1 MSEK samma period föregående år.

Genom ökade ambitioner inom grön vätgas – ett delsegment under Electrification & Renewables – accelererar vi vår satsning inom området, där Permascand har en lång erfarenhet av att leverera vätgaselektroder till vätgasmarknaden. Under kvartalet har vårt huvudfokus varit att sjösätta den största innovationssatsningen i bolagets historia. Genom uppförandet av ett fullskaligt teknologi- och innovationscenter och investeringar i bolagets forskningsteam, ska Permascand bedriva avancerad forskning och utveckling för att möjliggöra storskalig och kostnadseffektiv produktion av grön vätgas för energilagring där vi har en unik position. Planen är att kunna driftsätta teknologi- och innovationscentret under 2022. Sammantaget planerar vi investeringar på omkring 300 miljoner kronor de kommande tre åren och vårt fokus framöver är att samla de resurser och kompetenser som krävs för att utveckla nästa generations vätgaselektroder och elektrolysörer.

Vi ser en stor möjlighet inom marknaden för grön vätgas producerad genom elektrolys, en marknad som Permascand levererat elektroder för elektrolys till i över 20 år. I grön vätgas har Permascand sin största kommersiella potential och vår långsiktiga ambition är att positionera oss som en av de ledande oberoende leverantörerna av katalytiska beläggningar, elektroder och elektrokemiska celler inom området

Inom Industrial Solutions ökar medvetenheten om de klimatvinster som genereras vid användandet av dimensionsstabila anoder (Permascand DSA® – katalytiska beläggningar på ett titansubstrat), vilket driver efterfrågan inom segmentet. Vår långa erfarenhet och know-how gör att vi kan leverera framgångsrika koncept och smart teknik anpassat till varje specifik kund. Vi för nu samtal med kunder inom Industrial Solutions avseende andra miljöapplikationer utanför segmentet, där aktörer som Chemetry har flera spännande projekt i sin pipeline och där Permascand kan spela en viktig roll i värdekedjan. Ett exempel är avsiktsförklaringen med Verdagy, en spin-out till Chemetry, som tecknades under andra kvartalet och är hänförligt till Electrification & Renewables. Samarbetet med Verdagy bygger vidare på det framgångsrika samarbetet mellan Permascand och Chemetry för kommersialiseringen av elektrokemiska celler för deras eShuttle®-teknik, och avser samutveckling av en ny elektrokemisk cell för produktion av grön vätgas.

Covid-19 har fortsatt haft en påverkan på våra kunder inom Water Treatment under kvartalet. Stängda gränser och hamnar samt beviljade uppskov från regulatoriska myndigheter till följd av pandemin, i kombination med historiskt höga råvarupriser, förväntas fortsatt ha en dämpande effekt på tillväxten inom området på kort sikt. Behovet av system som effektivt kan rena barlastvatten kvarstår och vi bedömer att marknadsförutsättningarna bortom pandemin i grunden är oförändrade. Vi har en stark orderbok inom Water Treatment och ser fram emot de leveranser vi har framför oss de kommande kvartalen.

Genom ett flexibelt arbetssätt har vi fortsatt att anpassa verksamheten och sättet att arbeta till den nya verkligheten. Det kommer att leda till fortsatt ökad produktivitet i många delar av verksamheten även efter Covid-19. Trots en i det korta perspektivet svårbedömd marknadsutveckling är vi väl positionerade för att ta ytterligare marknadsandelar, stärka vår lönsamhet och öka försprånget till våra konkurrenter. Permascand står starkare än någonsin och vi ser fram emot lättade restriktioner och att livet återvänder till det normala så snart som möjligt. Jag vill passa på att välkomna alla nya aktieägare och tacka alla våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners för det hårda arbetet under detta mycket händelserika första halvår av 2021.