Delårsrapport januari-juni 2021

Andra kvartalet 2021 (Kv 2 2020)

 • Orderingången minskade med 27 procent och uppgick till 41 MSEK (57)
 • Omsättningen ökade med 57 procent till 123 MSEK (78)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 MSEK (1) vilket motsvarar -2 procent (1) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 12 MSEK (1)
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 MSEK (-3)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,1 SEK (-0,06)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -39 MSEK (10)

Januari-juni 2021 (Januari-juni 2020)

 • Orderingången minskade med 39 procent och uppgick till 98 MSEK (161)
 • Omsättningen ökade med 7 procent till 198 MSEK (186)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 MSEK (17) vilket motsvarar -3 procent (9) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (17)
 • Resultat efter skatt uppgick till -11 MSEK (6)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,21 SEK per aktie (0,13)
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -53 MSEK (37)

Händelser under andra kvartalet 2021

 • Den 1 april 2021 meddelade Permascand en omfattande innovationssatsning för att bedriva avancerad forskning och utveckling i syfte att möjliggöra storskalig och kostnadseffektiv produktion av grön vätgas för energilagring. Sammantaget planerar bolaget investeringar på omkring 300 miljoner kronor de kommande tre åren i ett fullskaligt teknologi- och innovationscenter och investeringar i bolagets forskningsteam.
 • Den 18 maj 2021 meddelade Permascand sin avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erbjudandet och prospektet publicerades den 27 maj 2021 och första dag för handel i Permascands aktier ägde rum den 4 juni 2021.
 • Den 15 juni 2021 meddelade Permascand att bolaget tecknat en avsiktsförklaring (LOI) med Verdagy för samutvecklingen av en ny elektrokemisk cell för produktion av grön vätgas.

VD har ordet: Fortsatt lönsam tillväxt under ett intensivt första halvår

Ett händelserikt första halvår av 2021 har nu lagts till handlingarna, en period som präglats av flera nya samarbetsavtal, spännande kundprojekt och noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Efter en intensiv period under noteringsprocessen kunde vi den 4 juni med glädje och stolthet ringa i noteringsklockan och därmed hälsa över 2 300 nya aktieägare välkomna till Permascand. Noteringen är ett viktigt steg på vår fortsatta tillväxtresa, där vi kommer fortsätta leverera lönsam tillväxt genom att kapitalisera på snabbt växande marknader som drivs av megatrender inom hållbarhet och miljö.

Våra kunders efterfrågan har fortsatt återhämtat sig från de pandemivågor som inträffat under 2020 och inledningen av 2021 och förväntas öka i takt med att myndigheter lättar på restriktionerna kopplade till pandemin. Orderingången avspeglar dynamiken i branschen och minskade i kvartalet enligt förväntan, med 27 procent till 41 MSEK. Omsättningen under det andra kvartalet 2021 ökade med 57 procent till 123 MSEK drivet av en generellt ökad efterfrågan på våra produkter, främst inom Industrial Solutions och Electrification & Renewables. Genom en stark orderstock och ett flexibelt arbetssätt levererar vi ett positivt justerat rörelseresultat om 12 MSEK under kvartalet, jämfört med 1 MSEK samma period föregående år.

Genom ökade ambitioner inom grön vätgas – ett delsegment under Electrification & Renewables – accelererar vi vår satsning inom området, där Permascand har en lång erfarenhet av att leverera vätgaselektroder till vätgasmarknaden. Under kvartalet har vårt huvudfokus varit att sjösätta den största innovationssatsningen i bolagets historia. Genom uppförandet av ett fullskaligt teknologi- och innovationscenter och investeringar i bolagets forskningsteam, ska Permascand bedriva avancerad forskning och utveckling för att möjliggöra storskalig och kostnadseffektiv produktion av grön vätgas för energilagring där vi har en unik position. Planen är att kunna driftsätta teknologi- och innovationscentret under 2022. Sammantaget planerar vi investeringar på omkring 300 miljoner kronor de kommande tre åren och vårt fokus framöver är att samla de resurser och kompetenser som krävs för att utveckla nästa generations vätgaselektroder och elektrolysörer.

Vi ser en stor möjlighet inom marknaden för grön vätgas producerad genom elektrolys, en marknad som Permascand levererat elektroder för elektrolys till i över 20 år. I grön vätgas har Permascand sin största kommersiella potential och vår långsiktiga ambition är att positionera oss som en av de ledande oberoende leverantörerna av katalytiska beläggningar, elektroder och elektrokemiska celler inom området

Inom Industrial Solutions ökar medvetenheten om de klimatvinster som genereras vid användandet av dimensionsstabila anoder (Permascand DSA® – katalytiska beläggningar på ett titansubstrat), vilket driver efterfrågan inom segmentet. Vår långa erfarenhet och know-how gör att vi kan leverera framgångsrika koncept och smart teknik anpassat till varje specifik kund. Vi för nu samtal med kunder inom Industrial Solutions avseende andra miljöapplikationer utanför segmentet, där aktörer som Chemetry har flera spännande projekt i sin pipeline och där Permascand kan spela en viktig roll i värdekedjan. Ett exempel är avsiktsförklaringen med Verdagy, en spin-out till Chemetry, som tecknades under andra kvartalet och är hänförligt till Electrification & Renewables. Samarbetet med Verdagy bygger vidare på det framgångsrika samarbetet mellan Permascand och Chemetry för kommersialiseringen av elektrokemiska celler för deras eShuttle®-teknik, och avser samutveckling av en ny elektrokemisk cell för produktion av grön vätgas.

Covid-19 har fortsatt haft en påverkan på våra kunder inom Water Treatment under kvartalet. Stängda gränser och hamnar samt beviljade uppskov från regulatoriska myndigheter till följd av pandemin, i kombination med historiskt höga råvarupriser, förväntas fortsatt ha en dämpande effekt på tillväxten inom området på kort sikt. Behovet av system som effektivt kan rena barlastvatten kvarstår och vi bedömer att marknadsförutsättningarna bortom pandemin i grunden är oförändrade. Vi har en stark orderbok inom Water Treatment och ser fram emot de leveranser vi har framför oss de kommande kvartalen.

Genom ett flexibelt arbetssätt har vi fortsatt att anpassa verksamheten och sättet att arbeta till den nya verkligheten. Det kommer att leda till fortsatt ökad produktivitet i många delar av verksamheten även efter Covid-19. Trots en i det korta perspektivet svårbedömd marknadsutveckling är vi väl positionerade för att ta ytterligare marknadsandelar, stärka vår lönsamhet och öka försprånget till våra konkurrenter. Permascand står starkare än någonsin och vi ser fram emot lättade restriktioner och att livet återvänder till det normala så snart som möjligt. Jag vill passa på att välkomna alla nya aktieägare och tacka alla våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners för det hårda arbetet under detta mycket händelserika första halvår av 2021.