Permascands ansökan om avnotering har godkänts

Permascand Top Holding AB (”Permascand” eller ”Bolaget”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market.

Nasdaq Stockholm har idag godkänt ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel i Permascands aktier är den 29 februari 2024.

Altor PC påkallar tvångsinlösen och Permascand ansöker om avnotering

Altor PC AB (”Altor PC”), ett bolag som kontrolleras av Altor Fund VI (No. 1) AB och Altor Fund VI (No. 2) AB (”Altor Fund VI”)[1], förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Permascand Top Holding AB (”Permascand” eller ”Bolaget”) ovillkorat den 5 februari 2024. Altor PC kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Permascand och har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget. Mot bakgrund av detta, och på begäran från Altor PC, har styrelsen för Permascand beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market.

Den 19 december 2023 offentliggjorde Altor PC ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Permascand om att överlåta samtliga aktier i Permascand till Altor PC för ett vederlag om 17 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Den 5 februari 2024 förklarade Altor PC Erbjudandet ovillkorat och att Erbjudandet fullföljs. Efter Erbjudandet kontrollerar Altor PC cirka 95 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Altor PC har förlängt acceptfristen ytterligare till den 16 februari 2024 för att ge återstående aktieägare en möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Mot bakgrund av ovanstående har Altor PC hos styrelsen för Permascand påkallat tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva resterande aktier i Permascand. Till följd av detta kommer styrelsen för Permascand publicera en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens industri samt skicka ut brev till berörda aktieägare, i enlighet med 22 kap. 7 och 28 §§ aktiebolagslagen, med en anmodan till aktieägare att skriftligen anmäla till Permascand om aktieägare önskar föra sin egen talan och uppge sin skiljeman.

Har inte samtliga i aktieboken införda aktieägare inom angiven tid i kungörelsen uppgivit en gemensam skiljeman, kommer styrelsen för Permascand att hos Bolagsverket begära förordnande av god man med uppgift att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och att bevaka de frånvarande aktieägarnas rätt i tvisten. Den fullständiga kungörelsen förväntas publiceras i Post och Inrikes Tidningar och Dagens industri den 20 februari 2024.

Med anledning av ovanstående, och på begäran från Altor PC, har styrelsen för Permascand beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market. Sista dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market kommer att meddelas så snart Bolaget erhållit besked därom från Nasdaq.

[1] Förvaltad av Altor Fund Manager AB.

Kommuniké från årsstämma i Permascand Top Holding AB

Vid årsstämman i Permascand Top Holding AB, org.nr 559227-6124 (”bolaget”), den 9 maj 2023 i Ljungaverk beslutades i enlighet med nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.permascand.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet
Det beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) stämmovalda styrelseledamöter och att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Arvode till styrelse och revisor
Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

  • 570 000 kronor till styrelsens ordförande och 235 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, och
  • 115 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 till övriga ledamöter av revisionsutskottet samt 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till övriga ledamöter av ersättningsutskottet.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Det beslutades om omval av Per Lindberg, Anna Alexandersson, Karl Bergman, Marie Grönborg, Mario Houde, Ingar Jensen och Johan Karlsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per Lindberg omvaldes till styrelseordförande.

Det beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Helena Nilsson som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som, jämfört med tidigare gällande riktlinjer, innebär att rörlig kontantersättning för verkställande direktören ska vara pensionsgrundande.

Beslut om emissionsbemyndigande
Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2022

Permascands årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022 har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida https://permascand.com/sv/investerare/

Kallelse till årsstämma i Permascand Top Holding AB

Aktieägarna i Permascand Top Holding AB, org.nr 559227-6124 (”Permascand” eller “bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 9 maj 2023 kl. 15:00 i Ljungaverks Folkets Hus på Folketshusvägen 1, 840 10 Ljungaverk.

Styrelsen har, i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid årsstämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

Rätt att delta
För att få delta vid årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2023. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 3 maj 2023 alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” i sådan tid att poströsten är bolaget tillhanda senast den 3 maj 2023. Anmälan om deltagande sker:

• per post: Permascand Top Holding AB, Folketshusvägen 50, 841 99 Ljungaverk, eller
• per e-post: investor@permascand.com.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden vid årsstämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 28 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 28 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär
Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 3 maj 2023.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.permascand.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Anvisningar för poströstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.permascand.com. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 3 maj 2023. Poströstningsformuläret ska skickas per post eller e-post till de adresser som anges ovan. Inskickande av poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Om en aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare som poströstat närvarar vid årsstämman, personligen eller genom ombud, förfaller poströsten.

Förslag till dagordning
1 Årsstämmans öppnande.

2 Val av ordförande vid årsstämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

4 Godkännande av dagordningen.

5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8 Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.

10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.

11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.

12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

14 Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att Per Lindberg, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda och närvarande aktieägare vid årsstämman samt inkomna poströster.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sju ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt nedan. Förslaget innebär en ökning av respektive ledamots arvode i förhållande till arvodet som beslutades av årsstämman 2022. Arvoden beslutade vid årsstämman 2022 anges inom parentes.

• 570 000 (550 000) kronor till styrelsens ordförande och 235 000 (225 000) kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget; och

• 115 000 (110 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 (30 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 60 000 (60 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 (20 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Lindberg, Anna Alexandersson, Karl Bergman, Marie Grönborg, Mario Houde, Ingar Jensen och Johan Karlsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Per Lindberg till styrelsens ordförande.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, www.permascand.com.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har informerat att den auktoriserade revisorn Helena Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om KPMG AB väljs som revisor.

Punkt 12 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår, efter rekommendation från ersättningsutskottet, att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt nedan. Jämfört med nu gällande riktlinjer föreslås en ändring som innebär att rörlig kontantersättning för verkställande direktören ska vara pensionsgrundande. Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägare avseende nu gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Allmänt

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas eller vid förändringar i redan avtalade ersättningar efter att riktlinjerna har antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman och all eventuell ersättning som erläggs i aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner beslutas således av bolagsstämman.

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen samt annan ersättning än styrelsearvode till styrelseledamöter.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intresse och hållbarhet

För mer information om bolagets affärsstrategi, vänligen se www.permascand.com.

Riktlinjerna ska bidra till att skapa förutsättningar för Bolaget att behålla och rekrytera kompetenta och engagerade ledande befattningshavare för att framgångsrikt kunna genomföra bolagets affärsstrategi och tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Vidare ska riktlinjerna stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och öka samhörigheten inom Bolaget. Riktlinjerna ska dessutom bidra till god etik och företagskultur.

För att uppnå bolagets affärsstrategi krävs att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.

Varje år kommer styrelsen att utvärdera huruvida ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ska föreslås årsstämman.

Formerna för ersättning m.m.

Ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget ska utgöras av fast lön, eventuell kontant rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen, inklusive pensionsförmåner, ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens ansvar och befogenhet samt kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Den fasta lönen ska revideras årsvis.

Fast lön

Ledande befattningshavares fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella ledande befattningshavarens kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig ersättning

Ledande befattningshavare ska utöver den fasta lönen kunna erhålla rörlig ersättning. Den rörliga kontantersättningen för den verkställande direktören ska som högst uppgå till 30 procent av den årliga fasta kontantlönen och för övriga ledande befattningshavare ska den rörliga kontantersättningen uppgå som högst till 20 procent av den årliga fasta kontantlönen Den rörliga ersättningen baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål.

Den rörliga kontantersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till konkret uppsatta mål med utgångspunkt i bolagets affärsstrategi och i den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen för erhållande av rörlig kontantersättning kan inkludera aktiekursrelaterade eller finansiella mål, antingen på koncern- eller enhetsnivå, operativa mål samt mål för hållbarhet och socialt ansvar, medarbetarengagemang eller kundnöjdhet. Dessa mål ska fastställas och dokumenteras årligen. Bolaget har fastställda finansiella mål och KPI:er utifrån strategiska och affärskritiska initiativ och projekt som säkerställer uppfyllnad i enlighet med affärsplan och affärsstrategi för en hållbar fortsatt verksamhet. Den rörliga kontantersättningen ska även utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare för att bidra till bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

Kontant rörlig ersättning beräknas proportionerligt under intjänande och förutsätter fortgående anställning och ej under uppsägning vid årsskifte. Villkor för rörlig kontantersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, eller om det är motiverat av andra skäl, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig kontantersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. Styrelsen ska även ha rätt att på individnivå ge ut kontant rörlig ersättning i speciella fall för extraordinära insatser eller under året ändra kriterier för uppfyllande av bonusmål då särskilda skäl föreligger som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Bolaget har ingen rätt att återkräva rörlig kontant ersättning enligt avtal.

Övriga förmåner

Bolaget kan erbjuda andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta tjänstebil och företagshälsovård m.m. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För befattningshavare vilka är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Pension

Pensionsförmåner för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska återspegla vanliga marknadsmässiga villkor, jämfört med vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare i andra företag och ska i normalfallet grundas på avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionering sker för ledande befattningshavare vid relevant/tillämplig pensionsålder.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Pensionsinbetalningar sker med maximalt 30 procent av pensionsgrundande lön. Bonus är pensionsgrundande.

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande endast i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Konsultarvode

Om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen, efter beredning av ersättningsutskottet. Sådan ersättning ska utformas i enlighet med dessa riktlinjer.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Fast lön under uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Ömsesidig uppsägningstid för en ledande befattningshavare får vara högst tolv månader, under vilken period lön betalas ut. Bolaget ska inte tillåta ytterligare avtalsmässiga avgångsvederlag.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer, bland annat för rekryteringar av ledande befattningshavare på den globala arbetsmarknaden och därmed kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor, om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Sådan avvikelse ska även godkännas av ersättningsutskottet. Överenskommelse som avviker från riktlinjerna kan förnyas men varje sådan överenskommelse ska vara tidsbegränsad och inte överstiga 24 månader eller ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse.

Beredning, beslutsprocesser etc.

Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds, inom ramen för av årsstämman beslutade riktlinjer, av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Ersättningsutskottet ska även bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare, inklusive riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare och följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Riktlinjerna ska tillämpas avseende varje åtagande om ersättning till ledande befattningshavare, och varje förändring av ett sådant åtagande, som beslutas efter den årsstämma vid vilken riktlinjerna fastställts. Riktlinjerna har således inte någon inverkan på sedan tidigare avtalsrättsligt bindande åtaganden. Beslutade riktlinjer får ändras genom beslut av annan bolagsstämma än årsstämman.

Inom ramen för riktlinjerna och baserat på dessa ska styrelsen, efter beredning av ersättningsutskottet, dels varje år besluta om specifika ändrade ersättningsvillkor för varje enskild ledande befattningshavare, dels fatta andra beslut om ersättning till ledande befattningshavare som kan erfordras. Vid ersättningsutskottets och styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor ska inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare som ingår i koncernledningen närvara, i den utsträckning de berörs av frågorna.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen, efter rekommendation av ersättningsutskottet, ansvarar för bedömningen för rörlig kontantersättning till verkställande direktören och verkställande direktör ansvarar för bedömningen avseende rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Dagliga kostnader såsom resekostnader för verkställande direktören ska godkännas av styrelsens ordförande. Nyrekryteringar, ändringar i lön och andra väsentliga ändringar för andra ledande befattningshavare än den verkställande direktören ska godkännas av styrelsens ordförande. Mindre justeringar och dagliga kostnader ska dock godkännas av verkställande direktören. Betalning av fast grundlön hanteras av lokala löneavdelningar och godkänns, före utbetalning, av den lokala HR-representanten. Betalning av kortsiktig rörlig ersättning till ledande befattningshavare samt VD ska godkännas av ersättningsutskottet. Rätt att delta i aktierelaterade incitamentsprogram fastställs av styrelsen och baseras på förslaget som har godkänts av bolagsstämman.

Efterlevnaden av riktlinjerna kontrolleras årligen genom följande åtgärder:

• Insamling av dokumenterade årliga mål för kortsiktig rörlig ersättning.

• Slumpmässiga urval av godkända löneutbetalningar

• Urval från löneutbetalningssystem i syfte att identifiera ovanliga betalningar

Resultatet av kontrollerna summeras och rapporteras till ersättningsutskottet.

Bolaget har även tagit del av referensdata från tredje parter för att säkerställa att ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare återspeglar vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare i andra företag. Marknadsmässigheten säkerställs också genom rekryteringsprocesser, i de fall där befattningshavare rekryteras externt.

Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att information om de anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag.

Styrelsen bedömer att riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare är proportionerliga i förhållande till lönenivåer, ersättningsnivåer och villkor för övriga anställda i koncernen.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrig information

Valberedning
Bolagets valberedning har inför årsstämman bestått av Trond Bjørnøy (ordförande), representerande Norvestor VI LP, Fredrik Herlitz, representerande 5J Holding AB, Ingar Jensen, representerande Ulven Invest AB, Erik Hallengren, representerande SEB Fonder och styrelsens ordförande Per Lindberg.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 13 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 59 313 529. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar
Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan.

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser, kommer under minst tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.permascand.com.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter samt valberedningens fullständiga förslag och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.permascand.com.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Ånge i april 2023
Permascand Top Holding AB
Styrelsen