Permascands ansökan om avnotering har godkänts

Permascand Top Holding AB (”Permascand” eller ”Bolaget”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market.

Nasdaq Stockholm har idag godkänt ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel i Permascands aktier är den 29 februari 2024.

Permascand Top Holding AB utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant

Permascand Top Holding AB ("Permascand" eller "Bolaget") har utsett ABG Sundal Collier ("ABGSC") till likviditetsgarant för Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms regelverk avseende likviditetsgaranter. ABGSC förbinder sig att löpande kvotera priser för Permascands aktie i enlighet med de vid var tid rådande minimikraven för likviditetsgaranter som fastställts av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och minska spreaden. ABGSC:s uppdrag påbörjas den 11 april 2022.

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

ABG Sundal Collier AB ("ABG"), i sin roll som Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, meddelar att övertilldelningsoptionen i samband med Permascand Top Holding AB:s (publ) (“Permascand” eller “Bolaget”) erbjudande av aktier inför med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market ("Erbjudandet") delvis har utnyttjats. Totalt utnyttjades 2 107 900 aktier i övertilldelningsoptionen. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med Erbjudandet, har ABG haft möjlighet, i egenskap av Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Stabiliseringstransaktioner har kunnat utföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt när som helst under perioden som började per dagen för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, den 4 juni 2021, och avslutats senast 30 kalenderdagar därefter. ABG har dock inte haft någon skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder. Transaktioner har inte fått genomföras till ett högre pris än det som angavs i Erbjudandet, det vill säga 34 SEK.

Huvudägaren[1] för Bolaget utfärdade en övertilldelningsoption till ABG i samband med Erbjudandet vilken har kunnat utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, för att sälja ytterligare högst 2 229 094 aktier motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattades av Erbjudandet för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

ABG meddelar nu att övertilldelningsoptionen har utnyttjats motsvarande 2 107 900 aktier. Därmed kommer resterande delen av övertilldelningsoptionen som inte utnyttjades, motsvarande 121 194 aktier, att återlämnas till huvudägaren.

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. ABG offentliggör, i egenskap av Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 enligt nedan.

Kontaktperson på ABG är Erik Skog (tel: +46 8 566 29 471, e-post: erik.skog@abgsc.se).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Permascand Top Holding AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN: SE0015962048)
Erbjudandestorlek: 14 860 627 aktier
Erbjudandepris: 34 SEK
Tradingsymbol: PSCAND
Stabiliseringsansvarig: ABG Sundal Collier AB
Stabiliseringstransaktioner:
Datum Antal aktier Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
4 juni 2021 121 194 34,00 34,00 34,00 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market (SSME)

[1] Norvestor VI, L.P.

Första dag för handel i Permascands aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Permascand Top Holding AB (publ) (“Permascand” eller “Bolaget”), en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar, offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i Bolaget (“Erbjudandet”) och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (“Noteringen”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland så väl svenska och internationella investerare som allmänheten i Sverige och Erbjudandet var kraftigt övertecknat. Handeln på First North Premier Growth Market inleds idag, den 4 juni 2021.

Erbjudandet i korthet

 • Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, fastställt till 34 kronor, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 2 017 miljoner kronor för samtliga utestående aktier i Bolaget efter att Erbjudandet genomförts.
 • Erbjudandet bestod av 14 860 627 aktier, vilket motsvarar cirka 25,1 procent av Bolagets totala antal aktier efter att Erbjudandet har fullgjorts, av vilka 8 823 529 aktier utgjorts av nyemitterade aktier och 6 037 098 aktier utgjorts av befintliga aktier som erbjudits av Norvestor VI, L.P. (”Huvudägaren”) och ett fåtal andra aktieägare (tillsammans de ”Säljande Aktieägarna”).
 • De nyemitterade aktierna tillför Bolaget cirka 300 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
 • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudägaren åtagit sig att sälja upp till 2 229 094 aktier, vilket motsvarar maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
 • Givet att Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo, kommer Erbjudandet utgöra 17 089 721 aktier, vilka utgör cirka 28,8 procent av Bolagets totala antal aktier efter att Erbjudandet har fullgjorts.
 • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 505 miljoner kronor och cirka 581 miljoner kronor om Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning, RAM ONE AB för fonderna RAM ONE och RAM Equity Long Short och SEB Investment Management har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst 275 miljoner. Dessa åtaganden representerar sammanlagt cirka 13,6 procent av Bolagets utestående aktier efter genomförandet av Erbjudandet.
 • Ledande befattningshavare och aktieägande styrelsemedlemmar har ingått åtagande om lock-up under en period om 360 dagar[1] från den första handelsdagen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudägaren och andra Säljande Aktieägare som inte är medlem i bolagsledningen eller är aktieägande styrelseledamot har ingått åtagande om lock-up under en period om 180 dagar från samma tidpunkt.
 • Handeln på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds idag under kortnamnet (ticker) ”PSCAND”. Likviddag är den 8 juni 2021.

Peter Lundström, VD på Permascand
”Det är med glädje vi kan konstatera att intresset för Permascand har varit stort genom hela noteringsprocessen. Som noterat bolag stärks våra möjligheter att fortsätta möta den snabbt tilltagande efterfrågan på våra marknader som drivs av den globala gröna teknologiomställningen. Med fokus på lönsam tillväxt ser vi fram emot den fortsatta resan tillsammans med alla våra nya aktieägare.”

Per Lindberg, Styrelseordförande på Permascand
”Permascand har under de senaste åren uppvisat stark global tillväxt och bolaget står nu starkare än någonsin. Det stora intresset för att delta i noteringen visar på det förtroende som privata såväl som institutionella investerare har för bolaget och vi är mycket glada att välkomna våra nya aktieägare på den fortsatta tillväxtresan.”

Om Permascand
Permascand är en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar baserade på Bolagets egenutvecklade katalytiska beläggningar för miljöteknikapplikationer. Med ett kundinriktat fokus har Permascand levererat elektroder, elektrokemiska celler och eftermarknadstjänster till en rad olika branscher i 50 år. I en elektrokemisk process uppstår kemiska reaktioner i en lösning när elektricitet tillförs genom elektroder. Bolagets katalytiska beläggningar appliceras på elektroder för att optimera deras ledningsförmåga, vilket innebär att mindre elektricitet behöver tillföras för att önskade kemiska reaktioner ska uppstå. Ett exempel på en elektrokemisk process där Permascands produkter idag används är rening av ballastvatten, där elektrolys används för att producera en aktiv substans som desinficerar vattnet. Över tid slits de katalytiska beläggningarna ner och behöver då appliceras på nytt, vilket utgör en eftermarknad för Bolagets produkter. Under 2020 omsatte Permascand 415 miljoner kronor och uppnådde ett justerat rörelseresultat om 65 miljoner kronor.

Sedan starten 1971 har Bolaget kontinuerligt utvecklat sin kärnteknologiplattform, know-how och tillverkningseffektivitet. Kärnteknologin är centrerad kring att kunna leverera den optimala katalytiska beläggningen för specifika applikationer på ett kostnadseffektivt sätt som lämpar sig för storskalig produktion. Permascand har framgångsrikt anpassat sin teknologiplattform och sitt produktutbud från att inledningsvis fokusera på industriella lösningar, främst inom klorat- och kloralkalibranschen, mot nya applikationer inom miljöteknik som minskar miljöpåverkan.

Bolaget är för närvarande verksamt inom tre affärssegment: Industrial Solutions, Water Treatment och Electrification & Renewables.

Industrial Solutions: Affärssegmentet avser produktion till kunder inom främst den kemiska industrin. Produkterna i segmentet möjliggör för kunderna att minska sin energiförbrukning och omfattar elektrodtillverkning och tillverkning av kompletta klorat- och kloralkaliprocessystem för nya och befintliga anläggningar samt ombeläggning av installerade produkter.

Water Treatment: Affärssegmentet omfattar en egenutvecklad teknologi av elektrokloreringsceller som främst används för rengöring av fartygs ballastvatten (BWTS) samt andra vattenreningsapplikationer.

Electrification & Renewables (elektrifiering och förnybar energi): Affärssegmentet omfattar produkter där elektrokemiska celler används i processer för elektrovinning av metaller samt teknik för att utvinna litium och producera grön vätgas, två ämnen med betydelse för den globala omställningen till hållbar energi på grund av sin användning vid fossilfria transporter och energilagring.

Stabiliseringsåtgärder
I samband med Erbjudandet kan ABG Sundal Collier (”Stabiliseringsmanagern”), på uppdrag av Joint Global Coordinators, komma att övertilldela aktier för att genomföra transaktioner som är utformade för att stabilisera, upprätthålla och på annat sätt stödja marknadspriset på Bolagets aktier på en nivå över det som annars skulle råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringsmanagern har dock ingen skyldighet att vidta stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris högre än priset i Erbjudandet.

Stabiliseringsmanagern kan använda Övertilldelningsoptionen för att övertilldela aktier i syfte att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod. Stabiliseringsmanagern måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringsåtgärderna har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Stabiliseringsmanagern, genom Bolaget, att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder utfördes, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Rådgivare
ABG Sundal Collier AB (”ABG Sundal Collier”) och Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Carnegie. Sundling Wärn Partners AB är oberoende finansiell rådgivare till Bolaget och Huvudägaren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lundström, VD, Permascand
Telefon: +46 730 28 14 76
E-post: investor@permascand.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bolagets nyhetsdistributör MFN.

[1] Peter Lundström, VD för Permascand, har ingått åtagande om lock-up under en period om 540 dagar.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Permascand i någon jurisdiktion, varken från Permascand eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller inbjudan avseende att teckna eller förvärva värdepapper i Bolaget och utgör inget prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Pressmeddelandet har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Erbjudandet som avses i detta pressmeddelande får endast lämnas genom ett prospekt och en potentiell investerare ska inte fatta ett investeringsbeslut baserat på annan information än vad som framgår av ett sådant prospekt. Ett prospekt har upprättats i samband med Erbjudandet och granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Joint Global Coordinators. Joint Global Coordinators agerar för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen ” Målmarknadsbedömningen”) Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Permascands aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Permascands aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Permascands aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Global Coordinators endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Permascands aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Permascands aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Permascand offentliggör erbjudande av aktier och publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Permascand Top Holding AB (publ) (“Permascand” eller “Bolaget”), en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar, offentliggjorde den 18 maj 2021 avsikten att genomföra ett erbjudande av aktier till allmänheten i Sverige och till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt (”Erbjudandet”) samt en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (“Noteringen”). Bolaget har med anledning av Erbjudandet upprättat ett prospekt som idag godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida. Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas vara den 4 juni 2021.

Erbjudandet i korthet

 • Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 34 kronor, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 2 017 miljoner kronor för samtliga utestående aktier i Bolaget efter att Erbjudandet genomförts.
 • Erbjudandet består av 14 860 627 aktier, vilket motsvarar cirka 25,1 procent av Bolagets totala antal aktier efter att Erbjudandet har fullgjorts, av vilka 8 823 529 aktier kommer att utgöras av nyemitterade aktier och 6 037 098 aktier kommer att vara befintliga aktier som säljs av Norvestor VI, L.P. (”Huvudägaren”) och ett antal andra aktieägare (tillsammans de ”Säljande Aktieägarna”).
 • De nyemitterade aktierna förväntas tillföra Bolaget cirka 300 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
 • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudägaren åtagit sig att sälja upp till 2 229 094 aktier, vilket motsvarar maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
 • Givet att Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo, kommer Erbjudandet utgöra 17 089 721 aktier, vilka utgör cirka 28,8 procent av Bolagets totala antal aktier efter att Erbjudandet har fullgjorts.
 • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 505,3 miljoner kronor, baserat på antagandet att Erbjudandet tecknas till fullo, och cirka 581,1 miljoner kronor om Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.
 • Länsförsäkringar Fondförvaltning, RAM ONE AB för fonderna RAM ONE och RAM Equity Long Short och SEB Investment Management har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst 275 miljoner kronor. Dessa åtaganden representerar sammanlagt cirka 13,6 procent av Bolagets utestående aktier efter genomförandet av Erbjudandet.
 • Ledande befattningshavare och aktieägande styrelsemedlemmar avser att ingå åtagande om lock-up under en period om 360 dagar[1] från den första handelsdagen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudägaren och andra Säljande Aktieägare som inte är medlem i bolagsledningen eller är aktieägande styrelseledamot avser att ingå åtagande om lock-up under en period om 180 dagar från samma tidpunkt.
 • Aktierna kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och andra jurisdiktioner i enlighet med gällande regler och tillämpliga undantag.
 • Anmälningsperioden förväntas löpa mellan den 28 maj – 3 juni 2021.
 • Den första handelsdagen förväntas bli den 4 juni 2021 under kortnamnet (ticker) ”PSCAND”. Beräknad likviddag är den 8 juni 2021.
 • Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet ingår i det prospekt som Bolaget har upprättat med anledning av Noteringen och som idag har godkänts av Finansinspektionen och nu är tillgängligt på Bolagets hemsida (www.permascand.com).

Peter Lundström, VD på Permascand
”Med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market tar vi nästa steg i bolagets utveckling där vi ska fortsätta leverera lönsam tillväxt genom att kapitalisera på snabbt växande marknader som drivs av megatrender inom hållbarhet och miljö. Vi har redan mött ett gediget intresse från investerare som ser potentialen i vår teknologiplattform, och vi ser fram emot att välkomna nya aktieägare på den fortsatta resan.”

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Styrelsen och ledningen för Permascand, tillsammans med Huvudägaren, anser att det nu är en lämplig tidpunkt att bredda aktieägarbasen och ansöka om en notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Permascands styrelse och ledning anser att Erbjudandet och Noteringen kommer att gynna Bolaget genom att ge tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna och bredda dess aktieägarbas, vilket bedöms främja Bolagets tillväxtstrategi. Styrelsen och ledningen bedömer vidare att Noteringen kommer att öka medvetenheten om Permascand och dess verksamhet samt stärka Bolagets varumärke bland investerare, samarbetspartners, kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter.

Om Permascand
Permascand är en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar baserade på Bolagets egenutvecklade katalytiska beläggningar för miljöteknikapplikationer. Med ett kundinriktat fokus har Permascand levererat elektroder, elektrokemiska celler och eftermarknadstjänster till en rad olika branscher i 50 år. I en elektrokemisk process uppstår kemiska reaktioner i en lösning när elektricitet tillförs genom elektroder. Bolagets katalytiska beläggningar appliceras på elektroder för att optimera deras ledningsförmåga, vilket innebär att mindre elektricitet behöver tillföras för att önskade kemiska reaktioner ska uppstå. Ett exempel på en elektrokemisk process där Permascands produkter idag används är rening av ballastvatten, där elektrolys används för att producera en aktiv substans som desinficerar vattnet. Över tid slits de katalytiska beläggningarna ner och behöver då appliceras på nytt, vilket utgör en eftermarknad för Bolagets produkter. Under 2020 omsatte Permascand 415 miljoner kronor och uppnådde ett justerat rörelseresultat om 65 miljoner kronor.

Sedan starten 1971 har Bolaget kontinuerligt utvecklat sin kärnteknologiplattform, know-how och tillverkningseffektivitet. Kärnteknologin är centrerad kring att kunna leverera den optimala katalytiska beläggningen för specifika applikationer på ett kostnadseffektivt sätt som lämpar sig för storskalig produktion. Permascand har framgångsrikt anpassat sin teknologiplattform och sitt produktutbud från att inledningsvis fokusera på industriella lösningar, främst inom klorat- och kloralkalibranschen, mot nya applikationer inom miljöteknik som minskar miljöpåverkan.

Bolaget är för närvarande verksamt inom tre affärssegment: Industrial Solutions, Water Treatment och Electrification & Renewables.

Industrial Solutions: Affärssegmentet avser produktion till kunder inom främst den kemiska industrin. Produkterna i segmentet möjliggör för kunderna att minska sin energiförbrukning och omfattar elektrodtillverkning och tillverkning av kompletta klorat- och kloralkaliprocessystem för nya och befintliga anläggningar samt ombeläggning av installerade produkter.

Water Treatment: Affärssegmentet omfattar en egenutvecklad teknologi av elektrokloreringsceller som främst används för rengöring av fartygs ballastvatten (BWTS) samt andra vattenreningsapplikationer.

Electrification & Renewables (elektrifiering och förnybar energi): Affärssegmentet omfattar produkter där elektrokemiska celler används i processer för elektrovinning av metaller samt teknik för att utvinna litium och producera grön vätgas, två ämnen med betydelse för den globala omställningen till hållbar energi på grund av sin användning vid fossilfria transporter och energilagring.

Prospekt och anmälan
Prospekt som innehåller de fullständiga villkoren och anvisningarna för Erbjudandet finns tillgängligt på Permascands hemsida (www.permascand.com). Under anmälningsperioden kommer prospektet också att finnas tillgängligt på ABG Sundal Colliers AB:s (”ABG Sundal Collier”) hemsida (www.abgsc.com), Carnegie Investment Bank AB:s (publ) (”Carnegie”) hemsida (www.carnegie.se), Nordnets hemsida (www.nordnet.se) och kommer även inom några dagar att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/). Anmälan från allmänheten kan göras till Carnegie eller Nordnet i enlighet med villkoren i prospektet.

Prospektet har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten enligt Prospektförordningen, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Permascand eller stöd för kvaliteten på de aktier som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Bolagets aktier.

Preliminär tidsplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 28 maj – 3 juni 2021
Anmälningsperiod för institutionella investerare: 28 maj – 3 juni 2021
Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market: 4 juni 2021
Likviddag: 8 juni 2021

Stabiliseringsåtgärder
I samband med Erbjudandet kan ABG Sundal Collier (”Stabiliseringsmanagern”), på uppdrag av Joint Global Coordinators, komma att övertilldela aktier för att genomföra transaktioner som är utformade för att stabilisera, upprätthålla och på annat sätt stödja marknadspriset på Bolagets aktier på en nivå över det som annars skulle råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringsmanagern har dock ingen skyldighet att vidta stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris högre än priset i Erbjudandet.

Stabiliseringsmanagern kan använda Övertilldelningsoptionen för att övertilldela aktier i syfte att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod. Stabiliseringsmanagern måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringsåtgärderna har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Stabiliseringsmanagern, genom Bolaget, att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder utfördes, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Rådgivare
ABG Sundal Collier och Carnegie är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Carnegie. Sundling Wärn Partners AB är oberoende finansiell rådgivare till Bolaget och Huvudägaren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lundström, VD, Permascand
Telefon: +46 730 28 14 76
E-post: investor@permascand.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bolagets nyhetsdistributör MFN.

[1] Peter Lundström, VD för Permascand, avser att ingå åtagande om lock-up under en period om 540 dagar.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Permascand i någon jurisdiktion, varken från Permascand eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller inbjudan avseende att teckna eller förvärva värdepapper i Bolaget och utgör inget prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Pressmeddelandet har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Erbjudandet som avses i detta pressmeddelande får endast lämnas genom ett prospekt och en potentiell investerare ska inte fatta ett investeringsbeslut baserat på annan information än vad som framgår av ett sådant prospekt. Ett prospekt har upprättats i samband med Erbjudandet och granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Joint Global Coordinators. Joint Global Coordinators agerar för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen ” Målmarknadsbedömningen”) Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Permascands aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Permascands aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Permascands aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Global Coordinators endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Permascands aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Permascands aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Disclaimer

Informationen på denna del av webbplatsen avser ett erbjudande till allmänheten att teckna aktier i Permascand Top Holding AB (”Bolaget”) i samband med notering av Permascand Top Holding AB:s aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.

Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Aktierna i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inte något ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka ”Bekräftas” bekräftar och intygar du att: