ABG Sundal Collier AB ("ABG"), i sin roll som Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, meddelar att övertilldelningsoptionen i samband med Permascand Top Holding AB:s (publ) (“Permascand” eller “Bolaget”) erbjudande av aktier inför med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market ("Erbjudandet") delvis har utnyttjats. Totalt utnyttjades 2 107 900 aktier i övertilldelningsoptionen. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med Erbjudandet, har ABG haft möjlighet, i egenskap av Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Stabiliseringstransaktioner har kunnat utföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt när som helst under perioden som började per dagen för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, den 4 juni 2021, och avslutats senast 30 kalenderdagar därefter. ABG har dock inte haft någon skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder. Transaktioner har inte fått genomföras till ett högre pris än det som angavs i Erbjudandet, det vill säga 34 SEK.

Huvudägaren[1] för Bolaget utfärdade en övertilldelningsoption till ABG i samband med Erbjudandet vilken har kunnat utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, för att sälja ytterligare högst 2 229 094 aktier motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattades av Erbjudandet för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

ABG meddelar nu att övertilldelningsoptionen har utnyttjats motsvarande 2 107 900 aktier. Därmed kommer resterande delen av övertilldelningsoptionen som inte utnyttjades, motsvarande 121 194 aktier, att återlämnas till huvudägaren.

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. ABG offentliggör, i egenskap av Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 enligt nedan.

Kontaktperson på ABG är Erik Skog (tel: +46 8 566 29 471, e-post: erik.skog@abgsc.se).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Permascand Top Holding AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN: SE0015962048)
Erbjudandestorlek: 14 860 627 aktier
Erbjudandepris: 34 SEK
Tradingsymbol: PSCAND
Stabiliseringsansvarig: ABG Sundal Collier AB
Stabiliseringstransaktioner:
Datum Antal aktier Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
4 juni 2021 121 194 34,00 34,00 34,00 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market (SSME)

[1] Norvestor VI, L.P.

Disclaimer

Informationen på denna del av webbplatsen avser ett erbjudande till allmänheten att teckna aktier i Permascand Top Holding AB (”Bolaget”) i samband med notering av Permascand Top Holding AB:s aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.

Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Aktierna i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inte något ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka ”Bekräftas” bekräftar och intygar du att: