Q1 2023: Operativa framsteg i en avvaktande marknad

Delårsrapport januari-mars 2023

Första kvartalet 2023 (Q1 2022)

 • Orderingången minskade med 84 procent till 31 MSEK (191) jämfört mot samma period föregående år
 • Omsättningen minskade med 20 procent till 111 MSEK (139)
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (31) vilket motsvarar 8 procent (22) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 8 MSEK (31)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6 MSEK (24)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,40)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -37 MSEK (22)

Händelser under det första kvartalet 2023

 • Den 14 mars meddelade Permascand att bolaget utsett Nariman Askarieh till tillförordnad global marknads- och försäljningsdirektör (CCO).

VD har ordet

I kvartalet har vi lagt fokus på att stärka vår operativa förmåga för framtiden. Förändringen i vår intäktsmix blir allt tydligare drivet av en fortsatt stark utveckling inom Industrial Solutions och fortsatt tillväxt inom Electrification & Renewables. Trenden är positiv, men våra växande segment når inte ännu nivåer som kompenserar för att Water Treatment presterar på en lägre nivå än historiskt. Även om vi har haft fortsatt hög aktivitetsnivå och intensiva kunddialoger så karaktäriseras kvartalet av en turbulent omvärld där kunderna är avvaktande i sina investeringsbeslut.

Vi gjort flera operativa framsteg och vi fortsätter investera för tillväxt. Det handlar bland annat om fortsatt automatisering av delar i produktionen för elektroder och elektrokemiska celler, ny beläggningsteknologi samt fortsatt färdigställandet av vårt teknologi- och innovationscenter för att stärka vår ställning inom vätgasområdet. Dessa satsningar inom produkt och produktionsutveckling, kombinerat med den spetskompetens vi har rekryterat under året, kommer vara viktiga för att säkra en ledande position och öka effektiviteten i våra processer och arbetsmetoder inför framtiden. Investeringarna bidrog till att vi utökat personalstyrkan med 10% främst inom försäljning och forskning och utveckling, och ledde till att relaterade kostnader ökade med 9 MSEK jämfört med motsvarande period i fjol.

Vi kan konstatera att flera kunder varit avvaktande med att lägga ordrar med hänvisning till världsmarknadsläget och således skjutit sin orderläggning på framtiden. Orderingången för det första kvartalet uppgick till 31 MSEK, främst hänförlig till Electrification & Renewables, segmentet med stor potential.

Omsättningen uppgick till 111 MSEK, vilket är en minskning med 20 procent från motsvarande kvartal föregående år. Primärt är detta en effekt av förändrad intäktsmix där Industrial Solutions och Electrification & Renewables fortsätter att växa, men inte tillräckligt för att ännu kompenserar för den svaga marknadsutvecklingen inom Water Treatment som beror på lageruppbyggnad hos kund.

Bruttoresultatet under kvartalet uppgick till 32 MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal om 29 procent. Vi har under kvartalet haft en produktionsmix bestående av mindre produktionsserier och greenfield-ordrar, som sålts med lägre lönsamhet än vid normal eftermarknadsaffär. Vi upplever även en fortsatt prispress inom vattenrening. Vår flexibla och skalbara produktion säkerställer positiva marginaler även vid lägre produktionsvolymer.

Electrification & Renewables
Både orderingång och intäkter ökar i kvartalet jämfört med motsvarande period förra året, om än från låga nivåer. Aktivitetsnivån är fortsatt hög och vi gör kontinuerliga framsteg inom ramen för de utvecklings- och samarbetsavtal vi har ingått inom segmentet. Segmentet präglas av intensiv affärsutveckling och partnerskap med nya kunder – i synnerhet inom grön vätgas och litiumåtervinning. Inom ramen för vårt teknologi- och innovationscenter för grön vätgas fyller vi på med personal och utrustning samt ingår fler internationella samarbeten med universitet, forskningsinstitut, kunder och partners. Centret beräknas vara färdigställt under 2023.

Industrial Solutions 
Industrial Solutions fortsätter att utvecklas starkt och i kvartalet uppnår vi nästintill rekordstora intäkter där vi levererar på den goda orderingången från tidigare kvartal, främst i form av leverans av greenfield-order. Vi upplever fortsatt växande intresse från både nya och befintliga kunder, drivet av den gröna omställningen, men känner kortsiktigt av världsmarknadsläget.

Water Treatment
Som tidigare kommunicerat upplever vi en svagare och mer volatil marknad inom Water Treatment, drivet av lageruppbyggnad hos kund. I kvartalet har vi haft utmaningar med att tillvarata stordriftsfördelar i vår produktion, till följd av mindre produktionsserier och produktion av nya produkter. Tillsammans med prispress på marknaden tynger det vår bruttomarginal i kvartalet. Arbetet med att stärka vårt erbjudande inom industrivattenrening fortskrider, vilket är ett område där vi ser potential för tillväxt och eftermarknadsaffärer.

Framtidsutsikter
Det är förhållandevis svårt att förutse hur omvärlden påverkar kundernas investeringsvilja framgent, men vi kan konstatera att vi har ett starkare kvartal framför oss. Det känns tryggt att vi i Industrial Solutions har en stabil och lönsam affär, och ett lovande framtidsområde i form av Electrification & Renewables som vi investerar i med eget kassaflöde. Vi har löpande konstruktiva kunddialoger och förväntar oss att de investeringsbeslut som skjutits på framtiden kommer att leda till orderingång framöver. Vidare upplever vi fortsatt hög kundaktivitet, och ser tilltagande efterfrågan inom både Electrification & Renewables och Industrial Solutions som framgent väntas leda till en orderläggning som kompenserar för inbromsningen inom Water Treatment, där installationscykeln inom barlastvattenrening nått sin topp. Bland dessa ordar ingår den första ordern i kommersiell skala inom vätgas, som väntas inkomma innan året är slut.
Vi är trygga i att kundernas investeringsvilja återkommer och ser inga skäl att revidera vår syn på vår fortsatta tillväxtresa. Permascand är väl positionerade i den gröna globala omställningen tack vare vår teknik. Med fortsatta investeringar för framtiden och de operativa framsteg vi gjort i kvartalet har vi goda förutsättningar för långsiktig, hållbar och lönsam tillväxt.

Peter Lundström, VD Permascand

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 10 maj kl 10.30. Presentationen kommer hållas på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q1-2023

Registrering
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferens. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200746

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Q1 2022: Rekordomsättning och stark orderingång lägger god grund för resten av året

Delårsrapport januari-mars 2022

Första kvartalet 2022 (Kv 1 2021)

 • Orderingången ökade med 238 procent och uppgick till 191 MSEK (57)
 • Omsättningen ökade med 86 procent till 139 MSEK (75)
 • Rörelseresultatet uppgick till 31 MSEK (-3) vilket motsvarar 22 procent (-4) av intäkterna
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 31 MSEK (2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 24 MSEK (-6)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,40 SEK (-0,11)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22 MSEK (-14)

Händelser under första kvartalet 2022

 • Den 11 februari 2022 meddelade Permascand att bolaget erhållit två ordrar från en världsledande leverantör av klorat avseende leverans av elektrokemiska celler samt kringutrustning till ett Greenfield-projekt i Sydamerika. Ordervärdet uppgick till totalt 100 miljoner kronor och inkluderas som orderingång i det första kvartalet 2022, med planerad start av leverans under den senare delen av 2022 samt under början av 2023.

VD har ordet

Inledningen av året har präglats av hög aktivitetsnivå med många kundförfrågningar och bibehållet intresse inom samtliga affärssegment. Kvartalets starka omsättning och goda bruttomarginal har gjorts möjliga av de strategiska satsningar och investeringar som Permascand har gjort och kontinuerligt gör för en effektiv och skalbar produktion.

Under årets första kvartal uppgick orderingången till 191 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 238 procent jämfört med motsvarande period 2021. Omsättningen ökade med 86 procent jämfört med motsvarande period föregående år till 139 MSEK. Kvartalet är det starkaste i Permascands historia sett till omsättning. Ökningen har främst drivits av segmentet Water Treatment där vi framgångsrikt lyckats leverera på den starka orderbok vi hade med oss in i kvartalet. Samtidigt har Electrification & Renewables och Industrial Solutions utvecklats stabilt under kvartalet. Bruttoresultatet uppgick till 52 MSEK, vilket är en ökning från 18 MSEK jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det innebär en stärkt bruttomarginal, vilket är en direkt följd av den skalbarhet vi har etablerat i vår produktion. Det är särskilt glädjande att vi inleder året starkt, då det första kvartalet tidigare år varit svagare än årets övriga kvartal.

Vi följer tillväxtplanen och lyckades leverera lönsamhet på en god nivå tack vare vår strategi där vi proaktivt säkerställer god produktionskapacitet och ett buffertlager med material och råvaror, samt låser prisnivåer mot såväl kunder som leverantörer. På så vis binder vi kapital på kort sikt men säkrar kontroll över kostnadsstrukturen. Det gör vår verksamhet flexibel och relativt förskonad från volatila priser på material och råvaror samt oförutsägbara leverantörskedjor till följd av oroligheter i omvärlden.

Electrification & Renewables
Inom Electrification & Renewables har arbetet med tester och forskningsprojekt genererat ökat intresse från befintliga och framtida potentiella samarbetspartners, bland annat genom ett norskt initiativ vid namn HYDROGENi. Vår innovationssatsning för att möjliggöra storskalig och kostnadseffektiv produktion av grön vätgas för energilagring har fortskridit enligt plan. Satsningen består av uppförandet av ett teknologi- och innovationscenter, investeringar i bolagets forskningsteam samt avancerad forskning och utveckling av produkter och produktionsmetoder.
Efter kvartalets slut tecknade vi en avsiktsförklaring med RES, en oberoende utvecklare av förnybar energi och energilagring, för samutvecklingen av ett kommersiellt forskningscentrum i en ny produktionsanläggning för grön vätgas vilken RES driver utvecklingen och etableringen av i Ånge kommun. Inom marknaden för grön vätgas producerad genom elektrolys ser Permascand sin största kommersiella potential. Den långsiktiga målsättningen är att bli den främsta oberoende leverantören av katalytiska beläggningar, elektroder och elektrokemiska celler.

Industrial Solutions
Aktivitetsnivån och intresset inom Industrial Solutions har ökat, vilket bland annat återspeglas i en stor order till ett Greenfield-projekt i Sydamerika som mottogs under kvartalet. Vi har förstärkt bolagets organisation i Nordamerika, bland annat genom rekryteringen av en ny försäljningschef i regionen. Vi ser Nordamerika som den marknad med störst potential för tillväxt och eftermarknadsaffärer. Marknadsförutsättningarna är goda och det finns ett stort underliggande behov av underhåll av industriella anläggningar, där Permascands lösningar hjälper till att maximera prestanda och beständighet i produktionen.

Water Treatment
Sjöfarten har under en lång tid drabbats hårt av marknadsläget, där osäkerhet till följd av pandemin tidigare ledde till uppskjutna investeringsbeslut. Nu har vi sett en ökad efterfrågan redan i första kvartalet vilket är aningen tidigare än vi väntat oss. Det återspeglas i vår starka omsättning inom segmentet som stod för merparten av bolagets omsättning i kvartalet. Permascand är väl positionerade för att möta efterfrågan på system som effektivt kan rena barlastvatten. Efterfrågan väntas tillta ytterligare i takt med att marknaden normaliseras efter den dämpande effekt som pandemin medförde.

Framtidsutsikter
Vi kommer fortsätta dra fördel av våra investeringar för en effektivare och mer skalbar produktion. Dessutom bidrar bolagets investeringar inom vätgasutveckling positivt till produktutvecklingen inom samtliga segment samt stärker vår förmåga att möta kundefterfrågan ytterligare. Med bibehållet intresse från våra kunder och en stark orderingång i ryggen har vi goda förutsättningar för att skapa lönsam tillväxt under resten av året såväl som på längre sikt.

Peter Lundström, VD

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 10 maj kl 10.00. Presentationen kommer hållas på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast
https://tv.streamfabriken.com/permascand-top-holding-q1-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:
SE: +46 8 5055 8366
UK: +44 333 300 9031
US: +1 64 6722 4903

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/