Kommuniké från årsstämma i Permascand Top Holding AB

Vid årsstämman i Permascand Top Holding AB, org.nr 559227-6124 (”bolaget”), den 9 maj 2023 i Ljungaverk beslutades i enlighet med nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.permascand.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet
Det beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) stämmovalda styrelseledamöter och att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Arvode till styrelse och revisor
Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

 • 570 000 kronor till styrelsens ordförande och 235 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, och
 • 115 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 till övriga ledamöter av revisionsutskottet samt 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till övriga ledamöter av ersättningsutskottet.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Det beslutades om omval av Per Lindberg, Anna Alexandersson, Karl Bergman, Marie Grönborg, Mario Houde, Ingar Jensen och Johan Karlsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per Lindberg omvaldes till styrelseordförande.

Det beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Helena Nilsson som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som, jämfört med tidigare gällande riktlinjer, innebär att rörlig kontantersättning för verkställande direktören ska vara pensionsgrundande.

Beslut om emissionsbemyndigande
Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Kallelse till årsstämma i Permascand Top Holding AB

Aktieägarna i Permascand Top Holding AB, org.nr 559227-6124 (”Permascand” eller “bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 9 maj 2023 kl. 15:00 i Ljungaverks Folkets Hus på Folketshusvägen 1, 840 10 Ljungaverk.

Styrelsen har, i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid årsstämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

Rätt att delta
För att få delta vid årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2023. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 3 maj 2023 alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” i sådan tid att poströsten är bolaget tillhanda senast den 3 maj 2023. Anmälan om deltagande sker:

• per post: Permascand Top Holding AB, Folketshusvägen 50, 841 99 Ljungaverk, eller
• per e-post: investor@permascand.com.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden vid årsstämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 28 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 28 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär
Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 3 maj 2023.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.permascand.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Anvisningar för poströstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.permascand.com. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 3 maj 2023. Poströstningsformuläret ska skickas per post eller e-post till de adresser som anges ovan. Inskickande av poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Om en aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare som poströstat närvarar vid årsstämman, personligen eller genom ombud, förfaller poströsten.

Förslag till dagordning
1 Årsstämmans öppnande.

2 Val av ordförande vid årsstämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

4 Godkännande av dagordningen.

5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8 Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter.

10 Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna.

11 Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter.

12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

14 Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att Per Lindberg, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda och närvarande aktieägare vid årsstämman samt inkomna poströster.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sju ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt nedan. Förslaget innebär en ökning av respektive ledamots arvode i förhållande till arvodet som beslutades av årsstämman 2022. Arvoden beslutade vid årsstämman 2022 anges inom parentes.

• 570 000 (550 000) kronor till styrelsens ordförande och 235 000 (225 000) kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget; och

• 115 000 (110 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 (30 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 60 000 (60 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 (20 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Lindberg, Anna Alexandersson, Karl Bergman, Marie Grönborg, Mario Houde, Ingar Jensen och Johan Karlsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Per Lindberg till styrelsens ordförande.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, www.permascand.com.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har informerat att den auktoriserade revisorn Helena Nilsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om KPMG AB väljs som revisor.

Punkt 12 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår, efter rekommendation från ersättningsutskottet, att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt nedan. Jämfört med nu gällande riktlinjer föreslås en ändring som innebär att rörlig kontantersättning för verkställande direktören ska vara pensionsgrundande. Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägare avseende nu gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Allmänt

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas eller vid förändringar i redan avtalade ersättningar efter att riktlinjerna har antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman och all eventuell ersättning som erläggs i aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner beslutas således av bolagsstämman.

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen samt annan ersättning än styrelsearvode till styrelseledamöter.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intresse och hållbarhet

För mer information om bolagets affärsstrategi, vänligen se www.permascand.com.

Riktlinjerna ska bidra till att skapa förutsättningar för Bolaget att behålla och rekrytera kompetenta och engagerade ledande befattningshavare för att framgångsrikt kunna genomföra bolagets affärsstrategi och tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Vidare ska riktlinjerna stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och öka samhörigheten inom Bolaget. Riktlinjerna ska dessutom bidra till god etik och företagskultur.

För att uppnå bolagets affärsstrategi krävs att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.

Varje år kommer styrelsen att utvärdera huruvida ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram ska föreslås årsstämman.

Formerna för ersättning m.m.

Ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget ska utgöras av fast lön, eventuell kontant rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen, inklusive pensionsförmåner, ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens ansvar och befogenhet samt kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Den fasta lönen ska revideras årsvis.

Fast lön

Ledande befattningshavares fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella ledande befattningshavarens kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig ersättning

Ledande befattningshavare ska utöver den fasta lönen kunna erhålla rörlig ersättning. Den rörliga kontantersättningen för den verkställande direktören ska som högst uppgå till 30 procent av den årliga fasta kontantlönen och för övriga ledande befattningshavare ska den rörliga kontantersättningen uppgå som högst till 20 procent av den årliga fasta kontantlönen Den rörliga ersättningen baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål.

Den rörliga kontantersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till konkret uppsatta mål med utgångspunkt i bolagets affärsstrategi och i den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen för erhållande av rörlig kontantersättning kan inkludera aktiekursrelaterade eller finansiella mål, antingen på koncern- eller enhetsnivå, operativa mål samt mål för hållbarhet och socialt ansvar, medarbetarengagemang eller kundnöjdhet. Dessa mål ska fastställas och dokumenteras årligen. Bolaget har fastställda finansiella mål och KPI:er utifrån strategiska och affärskritiska initiativ och projekt som säkerställer uppfyllnad i enlighet med affärsplan och affärsstrategi för en hållbar fortsatt verksamhet. Den rörliga kontantersättningen ska även utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare för att bidra till bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

Kontant rörlig ersättning beräknas proportionerligt under intjänande och förutsätter fortgående anställning och ej under uppsägning vid årsskifte. Villkor för rörlig kontantersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, eller om det är motiverat av andra skäl, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig kontantersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. Styrelsen ska även ha rätt att på individnivå ge ut kontant rörlig ersättning i speciella fall för extraordinära insatser eller under året ändra kriterier för uppfyllande av bonusmål då särskilda skäl föreligger som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Bolaget har ingen rätt att återkräva rörlig kontant ersättning enligt avtal.

Övriga förmåner

Bolaget kan erbjuda andra förmåner till ledande befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta tjänstebil och företagshälsovård m.m. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För befattningshavare vilka är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Pension

Pensionsförmåner för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska återspegla vanliga marknadsmässiga villkor, jämfört med vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare i andra företag och ska i normalfallet grundas på avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionering sker för ledande befattningshavare vid relevant/tillämplig pensionsålder.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Pensionsinbetalningar sker med maximalt 30 procent av pensionsgrundande lön. Bonus är pensionsgrundande.

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande endast i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Konsultarvode

Om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen, efter beredning av ersättningsutskottet. Sådan ersättning ska utformas i enlighet med dessa riktlinjer.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Fast lön under uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Ömsesidig uppsägningstid för en ledande befattningshavare får vara högst tolv månader, under vilken period lön betalas ut. Bolaget ska inte tillåta ytterligare avtalsmässiga avgångsvederlag.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer, bland annat för rekryteringar av ledande befattningshavare på den globala arbetsmarknaden och därmed kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor, om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Sådan avvikelse ska även godkännas av ersättningsutskottet. Överenskommelse som avviker från riktlinjerna kan förnyas men varje sådan överenskommelse ska vara tidsbegränsad och inte överstiga 24 månader eller ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse.

Beredning, beslutsprocesser etc.

Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds, inom ramen för av årsstämman beslutade riktlinjer, av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Ersättningsutskottet ska även bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare, inklusive riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare och följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Riktlinjerna ska tillämpas avseende varje åtagande om ersättning till ledande befattningshavare, och varje förändring av ett sådant åtagande, som beslutas efter den årsstämma vid vilken riktlinjerna fastställts. Riktlinjerna har således inte någon inverkan på sedan tidigare avtalsrättsligt bindande åtaganden. Beslutade riktlinjer får ändras genom beslut av annan bolagsstämma än årsstämman.

Inom ramen för riktlinjerna och baserat på dessa ska styrelsen, efter beredning av ersättningsutskottet, dels varje år besluta om specifika ändrade ersättningsvillkor för varje enskild ledande befattningshavare, dels fatta andra beslut om ersättning till ledande befattningshavare som kan erfordras. Vid ersättningsutskottets och styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor ska inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare som ingår i koncernledningen närvara, i den utsträckning de berörs av frågorna.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen, efter rekommendation av ersättningsutskottet, ansvarar för bedömningen för rörlig kontantersättning till verkställande direktören och verkställande direktör ansvarar för bedömningen avseende rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Dagliga kostnader såsom resekostnader för verkställande direktören ska godkännas av styrelsens ordförande. Nyrekryteringar, ändringar i lön och andra väsentliga ändringar för andra ledande befattningshavare än den verkställande direktören ska godkännas av styrelsens ordförande. Mindre justeringar och dagliga kostnader ska dock godkännas av verkställande direktören. Betalning av fast grundlön hanteras av lokala löneavdelningar och godkänns, före utbetalning, av den lokala HR-representanten. Betalning av kortsiktig rörlig ersättning till ledande befattningshavare samt VD ska godkännas av ersättningsutskottet. Rätt att delta i aktierelaterade incitamentsprogram fastställs av styrelsen och baseras på förslaget som har godkänts av bolagsstämman.

Efterlevnaden av riktlinjerna kontrolleras årligen genom följande åtgärder:

• Insamling av dokumenterade årliga mål för kortsiktig rörlig ersättning.

• Slumpmässiga urval av godkända löneutbetalningar

• Urval från löneutbetalningssystem i syfte att identifiera ovanliga betalningar

Resultatet av kontrollerna summeras och rapporteras till ersättningsutskottet.

Bolaget har även tagit del av referensdata från tredje parter för att säkerställa att ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare återspeglar vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare i andra företag. Marknadsmässigheten säkerställs också genom rekryteringsprocesser, i de fall där befattningshavare rekryteras externt.

Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att information om de anställdas totala ersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag.

Styrelsen bedömer att riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare är proportionerliga i förhållande till lönenivåer, ersättningsnivåer och villkor för övriga anställda i koncernen.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrig information

Valberedning
Bolagets valberedning har inför årsstämman bestått av Trond Bjørnøy (ordförande), representerande Norvestor VI LP, Fredrik Herlitz, representerande 5J Holding AB, Ingar Jensen, representerande Ulven Invest AB, Erik Hallengren, representerande SEB Fonder och styrelsens ordförande Per Lindberg.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 13 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 59 313 529. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar
Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan.

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser, kommer under minst tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.permascand.com.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter samt valberedningens fullständiga förslag och valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.permascand.com.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Ånge i april 2023
Permascand Top Holding AB
Styrelsen

Kommuniké från årsstämma i Permascand Top Holding AB

Vid årsstämman i Permascand Top Holding AB, org.nr 559227-6124 (”bolaget”), den 10 maj 2022, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, beslutades i enlighet med nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.permascand.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet
Det beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter och att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Arvode till styrelse och revisor
Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

 • 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, och
 • 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 till övriga ledamöter av ersättningsutskottet samt 110 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet ska och 30 000 kronor till övriga ledamöter av revisionsutskottet.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Det beslutades om omval av Per Lindberg, Marie Grönborg, Mario Houde, Ingar Jensen och Johan Karlsson samt nyval av Anna Alexandersson och Karl Bergman till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per-Ola Baalerud och Pernilla Lundin avböjde omval. Per Lindberg omvaldes till styrelseordförande.

Det beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Helena Nilsson som huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande
Det beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter
Det beslutades inte i enlighet med Norvestors förslag att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter. Förslaget biträddes av 85,48 procent av representerade röster på årsstämman, vilket innebär att erforderlig majoritet om nio tiondelar inte uppnåddes.

Kallelse till årsstämma i Permascand Top Holding AB

Aktieägarna i Permascand Top Holding AB, org.nr 559227-6124 (”Permascand” eller ”bolaget”), kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 10 maj 2022.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de beslut som har fattats av årsstämman offentliggörs tisdagen den 10 maj 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Ett anförande där Permascands verkställande direktör Peter Lundström kommenterar bolagets verksamhet kommer att publiceras på bolagets webbplats, www.permascand.com, den 10 maj 2022.

Rätt att delta
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 maj 2022,
 2. dels den 9 maj 2022 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 2 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 2 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anvisningar för poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.permascand.com, och hos bolaget på Folkets Husvägen 50, 841 99 Ljungaverk. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 9 maj 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Permascand Top Holding AB, Folkets Husvägen 50, 841 99 Ljungaverk, eller med e-post till investor@permascand.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.permascand.com, och ska biläggas poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 13. Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter
 14. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Per Lindberg eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringsmännen.

Punkt 5 – Val av en eller två justeringsmän
Styrelsen föreslår att Johannes Wingborg och Patrik Jönsson eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen i stället anvisar, väljs som justeringsmän. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) samt att till revisor utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 550 000 kronor och att arvode till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 225 000 kronor vardera. Vidare föreslås att ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla ersättning om totalt 60 000 kronor och övriga ledamöter av ersättningsutskottet ska erhålla ersättning uppgående till totalt 20 000 kronor och ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla ersättning uppgående till totalt 110 000 kronor och övriga ledamöter av revisionsutskottet ska erhålla ersättning uppgående till totalt 30 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Lindberg, Marie Grönborg, Mario Houde, Ingar Jensen och Johan Karlsson samt nyval av Anna Alexandersson och Karl Bergman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Per-Ola Baalerud och Pernilla Lundin har avböjt omval. Vidare föreslås omval av Per Lindberg till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Helena Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Anna Alexandersson
Född: 1979
Utbildning: Civilingenjörsexamen inom kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola

Övrig relevant erfarenhet: Verksamhetsutvecklare på Statkraft Hydrogen AB och styrelseledamot för Vätgas Sverige

Aktieinnehav i Permascand (inklusive närstående personer): 0
Anna Alexandersson är oberoende i förhållande till Permascand och Permascands ledning samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Karl Bergman
Född: 1960
Utbildning: Doktorsexamen i fasta tillståndets fysik från Lunds universitet
Övrig relevant erfarenhet: Forskningschef på Vattenfall och ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)
Aktieinnehav i Permascand (inklusive närstående personer): 0
Karl Bergman är oberoende i förhållande till Permascand och Permascands ledning samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 13 – Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter
Aktieägaren Norvestor föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget (”LTIP 2022/2026”) genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2026 till bolaget, och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2026 från bolaget till styrelseledamöter i bolaget, enligt nedan.

Bakgrund och motiv
Norvestor anser att det är betydelsefullt att även Anna Alexandersson och Karl Bergman ges möjlighet att erhålla en ersättning som är relaterad till och beroende av den värdetillväxt de medverkar till att skapa, på motsvarande villkor som för övriga i styrelsen i enlighet med LTIP 2021/2025. Vidare anser Norvestor att det är till fördel för bolaget och aktieägarna att incitamentsprogrammets deltagare på detta vis ges ett personligt och långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagarna och bolagets aktieägare.

Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer Norvestor att det föreslagna teckningsoptionsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

A. Emission av teckningsoptioner till bolaget
Norvestor föreslår att stämman beslutar att emittera högst 132 536 teckningsoptioner av serie 2022/2026 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 4 908,74 kronor, på följande villkor:

 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätt att teckna teckningsoptionerna tillkomma bolaget med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till styrelseledamöter i enlighet med vad som anges enligt punkt B nedan. Bolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än vad som framgår av förslaget enligt punkt B nedan. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för LTIP 2022/2026.
 2. Teckningsoptionerna ska tecknas från och med den 10 maj 2022 till och med den 31 maj 2022 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.
 3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till bolaget.
 4. Varje (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 maj 2026 till och med den 10 juni 2026, till en teckningskurs motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under de tio (10) handelsdagar som omedelbart föregår den 31 maj 2022. Teckningskursen ska avrundas till närmast hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om deltagare är förhindrade att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
 5. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 6. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.permascand.com. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor samt att perioden för teckning med stöd av teckningsoptionerna kan tidigareläggas.
 7. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från bolaget till styrelseledamöter
Norvestor föreslår att stämman beslutar att godkänna att bolaget inom ramen för LTIP 2022/2026, överlåter högst 132 536 teckningsoptioner av serie 2022/2026 till styrelseledamöter på följande villkor:

 1. Rätt att förvärva teckningsoptioner från bolaget ska tillkomma Anna Alexandersson och Karl Bergman, vilka var och en, personligen eller genom helägt bolag, har rätt att förvärva högst 66 268 teckningsoptioner. En deltagare kan anmäla sig för förvärv av ett lägre men inte ett högre antal teckningsoptioner än vad som anges för honom/henne ovan.
 2. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 31 maj 2022. Överlåtelse ska ske snarast efter anmälningsfristens utgång, under förutsättning att deltagaren är ledamot i bolaget vid tidpunkten för förvärvet.
 3. Överlåtelse av optionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell. Värderingen av optioner ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. I samband med överlåtelse av optioner till deltagarna ska bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens uppdrag upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.
 4. Betalning för teckningsoptioner som förvärvas ska erläggas kontant senast den 1 juni 2022.

Befintliga incitamentsprogram

Långsiktigt incitamentsprogram för ledningen

På extra bolagsstämma i bolaget den 3 juni 2021 beslutades det att emittera teckningsoptioner som ett led i införandet av ett incitamentsprogram (”LTIP 2021/2024”) för nuvarande och eventuellt tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen, totalt tolv anställda (”Deltagarna”). Sammanlagt kommer LTIP 2021/2024 omfatta högst 729 153 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna emitteras till Deltagarna eller koncernbolag, för att därefter överlåtas till Deltagarna till marknadsvärde, fastställt av PricewaterhouseCoopers enligt Black & Scholes värderingsmodell, vid överlåtelsetidpunkten. Antalet teckningsoptioner per Deltagare är beroende av Deltagarens position inom Koncernen. Det antal teckningsoptioner som var och en av Deltagarna i bolagsledningen maximalt får förvärva framgår av tabellen nedan:

Deltagare Teckningsoptioner Andel av program
Peter Lundström 227 205 31,2 %
Fredrik Herlitz 72 292 9,9 %
Linda Ekman 72 292 9,9 %
Viktoria Lindstrand 72 292 9,9 %
Lars Nyman 72 292 9,9 %
Lena Oskarsson Engberg 48 195 6,6 %
Jens Michael Povlsen 48 195 6,6 %
Erik Zimmerman 48 195 6,6 %
Louis Obaro Andrew 48 195 6,6 %
Nicholas Laroche 20 000 2,7 %
Total LTIP 2021/2024 729 153 100,0 %

Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 maj – 10 juni 2024. Lösenpriset för teckningsoptionerna kommer att vara 40,8 SEK.

Villkoren för teckningsoptionerna innehåller sedvanliga omräkningsbestämmelser, bl.a. för utdelningar som görs före lösentidpunkten för teckningsoptionerna. Bolaget har förbehållit sig rätten att återköpa teckningsoptioner bl.a. om Deltagaren önskar sälja optionerna till en tredje part eller om Deltagarens anställning upphör.

Under antagande att samtliga 729 153 teckningsoptioner i LTIP 2021/2024 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital öka med cirka 27 005,67 SEK, motsvarande cirka 1,2 procent av bolagets aktiekapital. Då teckningsoptionerna överlåts till marknadsvärde bedömer bolaget att de eventuella sociala kostnader som kommer att uppstå till följd av programmet blir begränsade. Kostnaderna för programmet kommer därför främst att vara kopplade till implementering och administration av programmet.

Långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen

På extra bolagsstämma i bolaget den 3 juni 2021 beslutades det att emittera teckningsoptioner som ett led i införandet av ett incitamentsprogram (”LTIP 2021/2025”) för styrelseledamöter i bolaget (”Styrelsedeltagarna”). Sammanlagt kommer LTIP 2021/2025 omfatta högst 504 899 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras till koncernbolag, för att därefter överlåtas till Styrelsedeltagarna till marknadsvärde, fastställt av PricewaterhouseCoopers enligt Black & Scholes värderingsmodell, vid överlåtelsetidpunkten. Det antal teckningsoptioner som var och en av Styrelsedeltagarna i styrelsen maximalt får förvärva anges i tabellen nedan.

Deltagare Teckningsoptioner Andel av program
Per Lindberg 151 470 30,0 %
Johan Karlsson 88 357 17,5 %
Ingar Jensen 66 268 13,1 %
Marie Grönberg 66 268 13,1 %
Pernilla Lundin 66 268 13,1 %
Mario Houde 66 268 13,1 %
Total LTIP 2021/2025 504 899 100,0 %

Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 maj – 10 juni 2025. Lösenpriset för teckningsoptionerna kommer att vara 37,4 SEK.

Villkoren för teckningsoptionerna innehåller sedvanliga omräkningsbestämmelser, bl.a. för utdelningar som görs före lösentidpunkten för teckningsoptionerna. Bolaget har förbehållit sig rätten att återköpa teckningsoptioner bl.a. om Styrelsedeltagarna önskar sälja optionerna till en tredje part eller om Styrelsedeltagarnas uppdrag upphör.

Under antagande att samtliga 504 899 teckningsoptioner i LTIP 2021/2025 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital öka med cirka 18 699,96 SEK, motsvarande cirka 0,9 procent av bolagets aktiekapital.

Då teckningsoptionerna överlåts till marknadsvärde bedömer bolaget att de eventuella sociala kostnader som kommer att uppstå till följd av programmet blir begränsade. Kostnaderna för programmet kommer därför främst att vara kopplade till implementering och administration av programmet.

Utspädningseffekter och kostnader etc.

Per dagen för förslaget finns 59 313 529 aktier i bolaget. Om samtliga teckningsoptioner som kan emitteras och överlåtas utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och röster i bolaget att öka med högst 132 536 (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier enligt teckningsoptionsvillkoren) vilket motsvarar en utspädning av aktiekapitalet och rösterna i bolaget om cirka 0,2 procent. Teckningsoptionerna beräknas ha en marginell effekt på bolagets nyckeltal.

Under antagande om emission och full tilldelning av de föreslagna teckningsoptionerna samt att marknadsvärdet per teckningsoption motsvarar cirka 4,9 kronor (enligt en preliminär värdering vid antagande av en kurs om 30,4 kronor per aktie, en teckningskurs om 33,4 kronor per aktie motsvarande 110 procent av kursen, ett tak om 68,4 kronor motsvarande 225 procent av kursen, en riskfri ränta om 0,39 procent och en volatilitet om 27,5 procent), beräknas intäkterna från erhållen likvid vid överlåtelsen av teckningsoptionerna överstiga kostnaderna, som beräknas vara obetydliga, vid tillskapandet av programmet. Vid överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare kommer marknadsvärdet att fastställas baserat på uppdaterade antaganden och då kända parametrar.

Beredning av förslaget

Förslaget till beslut om inrättande av teckningsoptionsprogrammet och förslagen till beslut under punkterna A och B ovan har beretts av aktieägare i samråd med externa rådgivare.

Övrig information

Majoritetskrav
Beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 12 ovan förutsätter att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut i enlighet med aktieägarens förslag i punkt 13 ovan förutsätter att beslutet biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
Aktierna i bolaget utges enbart i en serie. Varje aktie i bolaget medför en röst på årsstämman. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Permascand, liksom det totala antalet röster, till 59 313 529. Permascand innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Med anledning av att årsstämman kommer att genomföras utan fysiskt sammanträde ska begäran om upplysningar lämnas skriftligen per post till Permascand Top Holding AB, Folkets Husvägen 50, 841 99 Ljungaverk, märkt "Årsstämma 2022", eller per e-post till investor@permascand.com senast den 30 april 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på adress Folkets Husvägen 50, 841 99 Ljungaverk och på bolagets webbplats, www.permascand.com, senast den 5 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Handlingar
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2021 med tillhörande revisionsberättelse kommer att under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgänglig hos bolaget. Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att under minst två veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.permascand.com.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Permascand Top Holding AB
Ånge i april 2022
Styrelsen