Valberedning

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning som har till syfte att lämna förslag avseende ordförande på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter (inklusive ordföranden), arvoden och övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning för den nästföljande årsstämman. Valberedningens förslag redovisas i kallelse till årsstämman.

Vid årsstämman den 22 april 2021 antog aktieägarna följande principer för utseende av valberedningen. Valberedningen inför årsstämma i Bolaget ska bestå av fem ledamöter av vilka fyra utses av de fyra till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna listade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per utgången av det tredje kvartalet av Bolagets räkenskapsår, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Den första valberedningen sammankallades inför årsstämman 2022.

Valberedning för Permascand inför årsstämman 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande ledamöter:

  • Trond Bjørnøy (utsedd av Norvestor VI LP)
  • Fredrik Herlitz (utsedd av 5J Holding AB)
  • Ingar Jensen (utsedd av Ulvén Invest AB)
  • Erik Hallengren (utsedd av SEB Fonder)
  • Per Lindberg (styrelseordförande, Permascand Top Holding AB)

Trond Bjørnøy har utsetts som ordförande för valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen via e-mail till nomination@permascand.com eller via post till följande adress:

Permascand Top Holding AB (publ)
Att: Valberedningen
Folkets Husvägen 50
841 99 Ljungaverk
Sverige

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen måste de inkomma senast den 10 februari. Valberedningens förslag kommer presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida www.permascand.com.

Årsstämman för Permascand kommer att hållas i Ljungaverk den 9 maj.