Valberedning

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning som har till syfte att lämna förslag avseende ordförande på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter (inklusive ordföranden), arvoden och övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning för den nästföljande årsstämman. Valberedningens förslag redovisas i kallelse till årsstämman.

Vid årsstämman den 22 april 2021 antog aktieägarna följande principer för utseende av valberedningen. Valberedningen inför årsstämma i Bolaget ska bestå av fem ledamöter av vilka fyra utses av de fyra till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna listade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per utgången av det tredje kvartalet av Bolagets räkenskapsår, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Den första valberedningen sammankallades inför årsstämman 2022.