Permascand kommunicerade i samband med Bokslutskommunikén 9 februari 2023 att bolaget väntar sig vikande intäkter inom Water Treatment. Denna situation har förstärkts ytterligare och bolaget upplever en betydligt svagare och avtagande efterfrågan än väntat, och bedömer att installationscykeln inom barlastvattenrening har nått sin topp.
 
Första kvartalet 2023 karaktäriseras av en turbulent omvärld där kunderna inom alla segment är avvaktande i sina investeringsbeslut, vilket påverkat bolaget negativt med en lägre orderingång än förväntat.
 
Permascand upplever fortsatt ett starkt intresse från marknaden inom segmenten Electrification & Renewables och Industrial Solutions. Dessa segment står för en allt större del av Permascands intäktsmix och efterfrågan från kunderna är god. Dock kompenserar inte dessa intäkter för bortfallet av intäkter inom segmentet Water Treatment.
 
Permascands delårsrapport för januari-mars publiceras som planerat 10 maj 2023.