ABG Sundal Collier AB ("ABG"), i sin roll som Joint Global Coordinator, meddelar att stabiliseringsåtgärder gjorts i Permascand Top Holding AB:s (publ) (“Permascand” eller “Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Erbjudandet”), har ABG möjlighet, i egenskap av Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar per dagen för handel med aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, den 4 juni 2021, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Joint Global Coordinator har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet, det vill säga 34 SEK.

Huvudägaren för Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Joint Global Coordinator vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, att sälja ytterligare högst 2 229 094 aktier motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, det vill säga 34 SEK per aktie, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

ABG har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 på Nasdaq First North Premier Growth Market och i den utsträckning som framgår nedan. Kontaktperson på ABG är Erik Skog (tel: +46 8 566 29 471, e-post: erik.skog@abgsc.se).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Permascand Top Holding AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN: SE0015962048)
Erbjudandestorlek: 14 860 627 aktier
Övertilldelningsoption 2 229 094
Erbjudandepris: 34 SEK
Tradingsymbol: PSCAND
Stabiliseringsansvarig: ABG Sundal Collier AB
Stabiliseringstransaktioner:
Datum Antal aktier Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
4 juni 2021 121 194 34,00 34,00 34,00 SEK Nasdaq First North Growth Market

Disclaimer

Informationen på denna del av webbplatsen avser ett erbjudande till allmänheten att teckna aktier i Permascand Top Holding AB (”Bolaget”) i samband med notering av Permascand Top Holding AB:s aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.

Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Aktierna i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inte något ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka ”Bekräftas” bekräftar och intygar du att: