Forskningssamarbete för kostnadseffektiv grön vätgas

Permascand är med och medfinansierar ett industridoktorandprojekt vid Umeå universitet. Målet med projektet är att framställa grön vätgas utan eller med mindre ädelmetaller eftersom ädelmetaller är både kostsamma och finns i en begränsad mängd.

Projektet vid Umeå universitet gäller framställning av vätgas och är ett samarbete med Permascand för att utveckla teknologin inom området. I det här industridoktorandprojektet är fokusområdet elektrokatalys för vattenelektrolys i industrin. För Permascand är det också en del av den strategiska planen för utvecklingen av ett teknologi- och innovationscenter.

Gröna energikällor är avgörande för att minska mängden föroreningar och den globala uppvärmningen. En sådan energikälla är grön vätgas, som framställs genom elektrolys från förnybar energi. Och den har en hög energitäthet (högre än många andra fossila bränslen som används i dagsläget).

Permascand kommer att anställa en industridoktorand och fokus framåt är att hitta rätt kandidat för uppdraget. Projektet startar våren 2023 och får resterande finansiering från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF). SSF stödjer projekt som bedöms vara strategiskt relevanta och stärker Sveriges konkurrenskraft. 

Mer information:
Vätgas ska bli billigare när forskare samarbetar med industrin (umu.se)
Här är årets beviljade Industridoktorandprojekt – Stiftelsen för strategisk forskning (strategiska.se)
Grön vätgas – Permascand

Q3 2022: Nytt omsättningsrekord på årsbasis samtidigt som orderingången tar fart igen

Delårsrapport januari-september 2022
Tredje kvartalet 2022 (Q3 2021)

  • Orderingången minskade med 30 procent till 143 MSEK (203) jämfört mot samma period föregående år
  • Omsättningen ökade med 57 procent till 120 MSEK (76)
  • Rörelseresultatet uppgick till 11 MSEK (14) vilket motsvarar 11 procent (18) av intäkterna
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 6 MSEK (14)
  • Resultat efter skatt uppgick till 8 MSEK (10)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,13 SEK (0,18)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 39 MSEK (32)

Händelser under det tredje kvartalet 2022
Den 23 september meddelade Permascand att partnerskapet med Verdagy gällande utveckling av en ny elektrokemisk cell för produktion av grön vätgas har nått en viktig milstolpe i form av framgångsrika pilottester av teknologins hållbarhet och skalbarhet.

VD har ordet

Även i tredje kvartalet uppnår vi en stark omsättning där vi levererar på vår starka orderbok. Det är tillfredställande att se att vi redan efter tre kvartal uppnått större omsättning 2022 än under hela 2021. Det är ett av många kvitton på att vi fortsätter att leverera enligt vår tillväxtambition.

Orderingången för kvartalet uppgick till 143 MSEK. Trots att orderingången var lägre än motsvarande kvartal ifjol är den en av de starkaste vi uppvisat i ett kvartal, och under perioden januari-september var orderingång större än motsvarande period förra året. Det är glädjande att orderingången tagit fart igen efter en lägre nivå i andra kvartalet. Ett viktigt skäl till det är fallande världsmarknadspriser på material och råvaror. Motsvarande kvartal föregående år var ett exceptionellt kvartal där orderingången för ett helt år från en var våra största kunder koncentrerades till ett och samma kvartal.

Omsättningen uppgick till 120 MSEK under kvartalet, en ökning med 57 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen är främst drivet av försäljning inom Water Treatment där vi lyckas leverera på vår orderbok, primärt från den starka orderingången i Q3 2021 och löpande under 2022. Vi har även haft en god utveckling inom Industrial Solutions samtidigt som omsättningen inom Electrification & Renewables ligger i linje med motsvarande kvartal föregående år.

Den senaste tidens oro på världsmarknaden har medfört en förskjutning av marknadsdynamiken på så sätt att tiden mellan orderingång och leverans blivit kortare. I samband med detta lägger våra kunder nu fler mindre ordrar snarare än färre stora, vilket ibland kan medföra variationer som ger missvisande jämförelsetal på kvartalsbasis. Permascands utveckling ska ses i längre cykler. Där är det tydligt att vi uppvisar en positiv utveckling över tid.

Bruttoresultatet under kvartalet uppgick till 26 MSEK. Förändring av kapacitetsutnyttjande har tillfälligt påverkat resultatet och rapporterad bruttomarginal negativt. Bruttomarginal i kvartalet påverkades även negativt av en ökad prispress inom Water Treatment.

Vi har vidare under kvartalet stött på en del operativa utmaningar som stört vår normalt effektiva drift och produktion. Det handlar om fördröjda leveranser av reservdelar till maskiner, sjukfrånvaro hos anställda och störningar i strömförsörjningen från ett felande ställverk. Ökade kostnader från störningarna har i viss mån återspeglats i den något lägre lönsamheten under kvartalet. Trots dessa utmaningar levererar vi goda siffror och lönsam tillväxt och vi ser kontinuerligt över våra processer för att ytterligare stärka vår försörjningskedja samt skapa större stabilitet och motståndskraft mot långa ledtider och volatila priser.

Electrification & Renewables
Aktivitetsnivån här är fortsatt hög och nya milstolpar uppnås kontinuerligt. En av dem är samarbetet med Verdagy där vi tillsammans framgångsrikt utvecklat en ny elektrokemisk cell för produktion av grön vätgas. Under kvartalet kunde vi meddela om framgångsrika pilottester som validerat teknologins hållbarhet och skalbarhet, vilket är en förutsättning för att ta nästa steg och nå kommersiell skala. Vi ser fram emot den första kommersiella ordern inom vätgas som väntas komma under 2023. Inom området kraftöverföring ser vi ett ökat intresse för vår expertis kring korrosionsskydd kopplat till investeringar inom grön elförsörjning.
 
Industrial Solutions 
I linje med tidigare bedömningar har aktivitetsnivån och efterfrågan fortsatt varit hög inom Industrial Solutions med stark orderingång och omsättning i kvartalet som följd. Vi har en stark orderbok inom segmentet och flera framtida nybyggnadsprojekt som utvärderas.
 
Water Treatment
Vi uppnår återigen god orderingång och stark omsättning i Water Treatment under kvartalet, samtidigt som vi påbörjat flera nya kundprojekt. Vi har alltjämt en stark position på marknaden tillsammans med våra kunder för att fortsätta kapitalisera på de installationer som sjöfarten måste göra för att möta lagkraven. Det är även glädjande att vi under kvartalet levererade vår första order inom vattenrening för industri.
 
Framtidsutsikter
Vi upplever en fortsatt hög aktivitetsnivå bland våra kunder, och vi har stora förväntningar på att pågående projekt ska leda till orderläggning mot slutet av året och efter årsskiftet. I linje med föregående år väntar vi oss starkare orderingång under fjärde kvartalet för leverans under nästa år och vi befinner oss i slutskedet av förhandlingar i flera kundprojekt. Med ett rejält omsättningsrekord på årsbasis, goda orderböcker och starka finanser fortsätter vi utvecklas på vår lönsamma tillväxtresa där vi uppnår våra finansiella mål.

Peter Lundström, VD Permascand

Presentation av rapporten
VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman presenterar rapporten via en telefonkonferens idag 11 november kl 10.30. Presentationen kommer hållas på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q3-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:
SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: 1-412-317-6300, Pin code: 9111060#

Länk till rapport
Rapporten finns bifogad med detta pressmeddelande samt återfinns på: https://permascand.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

Samarbete och partnerskap som leder till kommersiell energiförsörjning

Den framgångsrika samutvecklingen av NORSCAND®-elektrolysören når kommersialiseringsfas. De första kommersiella elektrokemiska cellerna skickas ut för användning i demonstrationsanläggningar för litiumelektrolys i USA och Europa. Cellerna möjliggör en mycket mer effektiv produktion av litiumhydroxid genom elektrokemi (jämfört med den traditionella metoden metatesreaktion mellan litiumkarbonat och kalciumhydroxid).

Samarbetet och partnerskapet mellan NORAM Electrolysis Systems Inc. (NESI) (Vancouver, Kanada) och Permascand startade 2013 och resulterade i en gemensam utveckling av NORSCAND®-cellen, en ny multifunktionell elektrolyscell speciellt utformad för saltklyvning av saltlösningar. Cellen fyller en viktig lucka i framtidens förnybara energiförsörjningskedjor – litiumjonbatterier representerar endast ett av flera möjliga användningsområden. Den skalbara produktionen av litium är avgörande när världen behöver gå från fossila bränslen till el. Litiumhydroxid har en central roll i tillverkningen av batterier för elfordon, mobiltelefoner och datorer.

"Vi är mycket nöjda med den elektrokemiska cellen NORSCAND® och samarbetet med NESI. Resultatet talar för sig självt och det passar mycket väl in i vår strategi och våra hållbarhetsmål”, säger Peter Lundström, VD på Permastrand.

"NESIs partnerskap med Permascand har möjliggjort gemensam utveckling av en ny familj av elektrokemiska celler, NORSCAND®-cellen, som är unikt lämpad för litiumelektrolys", säger Jeremy Moulson, VP på NESI. "Samarbetet mellan NESI och Permascand är ett lysande exempel på hur företag kan mötas och använda sin särskilda expertis, för att hjälpa till att bidra med lösningar för en mer hållbar framtid."

Om NORAM Electrolysis Systems Inc.
NORAM Electrolysis Systems Inc. (NESI) är ett privatägt företag för elektrolysteknik i Vancouver, BC, Kanada. NESI fokuserar på den kommersiella implementeringen av litiumelektrolys för en mängd olika litiumsaltlösningsråvaror (sulfat, klorid eller karbonat). NESI är ett helägt dotterbolag till NORAM Engineering and Constructors och en del av NORAM Group of Companies. NESI har en omfattande elektrokemisk demonstrationsanläggning vid sin FoU-anläggning i Vancouver, Kanada. För mer information besök: www.nesi.tech

Inbjudan till presentation av Permascands delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Permascand kommer att offentliggöra sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022 den 11 november 2022 kl. 07:45 (CET). I samband med detta bjuder Permascand in investerare, analytiker och media till en telefonkonferens och webcast samma dag kl. 10.30 (CET).

Presentationen kommer hållas av VD Peter Lundström och CFO Linda Ekman på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas via telefon eller skriftligen via webcast-sändningen. Ingen förregistrering krävs.

Datum och tid
Den 11 november 2022 kl. 10.30 (CET)

Länk till webcast
https://ir.financialhearings.com/permascand-top-holding-q3-2022

Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på följande telefonnummer:

SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: 1-412-317-6300, Pin code: 9111060#

Efter presentationen kommer en inspelning av livesändningen att finnas tillgänglig via samma länk och på bolagets hemsida www.permascand.com

Permascand gläds åt vinnande samarbete med Verdagy när Verdagy lanserar en kommersiell elektrolysmodul som demonstrerar skalbar kostnadseffektiv grön vätgas

Permascands och Verdagys partnerskap påvisar stor framgång då Verdagy nyligen tillkännagav och demonstrerade sin unika vattenelektrolysteknologi, eDynamic™ och dess kommersiella effektivitet, med två betydande milstolpar på vägen mot storskalig kostnadseffektiv vätgas.

Verdagy konstruerar världens största membranbaserade elektrokemiska celler för att minska investeringskostnader och energiåtgång som krävs för att generera industriellvätgas. De framgångsrika pilottesterna validerar teknologins hållbarhet och skalbarhet:

  1. Verdagy körde en demonstrationsskala Anion Exchange Membrane (AEM) på 3 200 cm², 20kW cell – i 1 000 timmar kontinuerligt i branschledande hög strömtäthet i en produktionsmiljö. Den 1 000 timmar långa körningen visade livslång hållbarhet och minimerade risker när det skalades upp till den kommersiella elektrolysmodulen.
  1. Verdagy lanserade sin kommersiella 500 kW tre-cells elektrolysmodul i augusti 2022 vid deras pilotanläggning i Moss Landing. Varje cell innehåller de största AEM:erna i världen på 28 500 cm². Detta överträffar förväntningarna på prestanda och representerar en branschledande strömtäthet i drift som är högre än traditionella och toppmoderna alkaliska vattenelektrolysörer – Alkaline Water Electrolysers (AWE).

Peter Lundström, VD på Permascand, sa: ”Verdagys teknologi och vår förmåga att skala upp och skapa högteknologisk elektrolytisk utrustning är ett framgångsrikt samarbete för att föra innovativ grön vätgasteknologi till den bredare marknaden. Det positiva resultatet av demonstrationen visar deras förmåga att lösa utmaningar inom elektrolys för industriella marknader genom snabb skalning”.

Verdagy är på snabb väg till kommersialisering och samarbetet med Permascand möjliggjorde kostnadseffektiv produktion av vätgas.

Marty Neese, VD på Verdagy, sa: ”Den snabba innovationstakten som når kommersiell skala är precis vad som behövs för att möjliggöra energiomställningen och förverkliga produktion av grön vätgas i industriell skala. Permascand är en utmärkt partner för att föra vår celldesign till kommersialisering”.

Verdagy uppnår lägsta CapEx i branschen och lägst produktionskostnader för H2 (vätgas) i kombination med förnybar energi. I sitt uppdrag att producera kostnadseffektiv vätgas för industri i stor skala visar båda pilottesterna Verdagys teknologiska beredskap i deras integrerade process.
 
Om Verdagy
Verdagy utvecklar innovativ teknik för vattenelektrolys för storskalig produktion av grön vätgas. Verdagys branschledande lösning har potential att uppnå både lägst initiala kapitalkostnader och lägst enhetsekonomi vid produktion. Verdagy driver ett laboratorium och en 25 000 kvadratmeter stor pilotanläggning i Moss Landing, Kalifornien, för vidareutveckling och snabb skalning av teknikplattformen. För mer information, besök www.verdagy.com.