Pressmeddelande: Permascand stärker sin ställning inom vätgasproduktion: Deltar i utveckling av kunskapscenter för framtidens vätgasteknologi

Pressmeddelande: Permascand stärker sin ställning inom vätgasproduktion: Deltar i utveckling av kunskapscenter för framtidens vätgasteknologi

Permascand, en oberoende högteknologisk tillverkare av världsledande elektrokemiska lösningar, stärker nu sin ställning inom vätgasproduktion genom att ingå som samarbetspartner vid utvecklingen av Swedish Hydrogen Center, ett nytt kunskapscenter för elektrolys och förnybar vätgas.

Swedish Hydrogen Center kommer fungera som testbädd för utvärdering och testning av miljötekniska komponenter och applikationer. Sverige har som klimatmål att nå en helt fossilfri kraftproduktion 2040, samt en fossilfri fordonsflotta i vägtrafiken 2030. Elektrolys och förnybar vätgas kommer spela en avgörande roll för omställningen till ett klimatneutralt samhälle genom klimatneutrala transporter och industriprocesser, samt energilagring. Som partner i Swedish Hydrogen Center kommer Permascand kunna utveckla sin teknik ytterligare för att säkerställa sin position som en av de ledande aktörerna inom området för förnybar vätgas. 

– Det globala intresset för elektrolys och förnybar vätgas växer exponentiellt drivet av elektrifiering och ökad efterfrågan på grön energi. Swedish Hydrogen Center kommer ge oss möjlighet att vara del av förstklassig forskning och utveckling inom miljötekniska applikationer. Detta gör att Permascand är ännu bättre positionerat för att möta den stora kommersiella potential som finns inom detta segment, säger Permascands VD Peter Lundström.

Projektet drivs av RISE (Research Institute of Sweden) och industriforskningsinstitutet Swerim med projektfinansiering från Vinnova. I projektet deltar även industriella partners som Boliden, Sandvik och Siemens. Vätgasinfrastrukturen kommer etableras vid Swerims anläggning i Luleå och testbäddens alla delar beräknas att vara i drift hösten 2022.

Läs mer om Swedish Hydrogen Center här.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lundström, CEO
peter.lundstrom@permascand.com
073 028 14 76

Pressmeddelande: Permascand stärker sin ställning inom vätgasproduktion: Deltar i utveckling av kunskapscenter för framtidens vätgasteknologi

Press release: Permascand strengthens position within hydrogen production: Takes part in developing knowledge center for the next generation of hydrogen technology

Permascand, an independent technology-driven manufacturer of world-leading electrochemical solutions, strengthens its position within hydrogen production by partnering in the development of the Swedish Hydrogen Center, a new knowledge center for electrolysis and renewable hydrogen.

Swedish Hydrogen Center will function as a test bed for evaluation and testing of clean tech components and applications. Sweden’s climate goal is to achieve a completely fossil-free power generation by 2040, and a fossil-independent vehicle fleet in use by 2030. Electrolysis and renewable hydrogen will play a crucial role in the transition to a climate-neutral society through emission-free transports and industrial processes, as well as energy storage. As a partner in the Swedish Hydrogen Center, Permascand will be able to further develop its technology to secure its position as one of the leading players in the field of renewable hydrogen.

“The global interest in electrolysis and renewable hydrogen is growing exponentially driven by electrification and increased demand for green energy. The Swedish Hydrogen Center will give us the opportunity to be part of first-class research and development in clean tech applications. This makes Permascand even better positioned to meet the great commercial potential in this segment,” said Peter Lundström, CEO of Permascand. 

The project is run by RISE (Research Institute of Sweden) and the industrial research institute Swerim with project funding from Vinnova. Industrial partners such as Boliden, Sandvik and Siemens are also participating in the project. The hydrogen infrastructure will be established at Swerim’s facility in Luleå, Sweden and the full testbed platform is expected to be put into operation in the autumn of 2022.

Read more about the Swedish Hydrogen Center here.

 

For more information, please contact:
Peter Lundström, CEO
peter.lundstrom@permascand.com
+46 73 028 14 76

Pressmeddelande: Permascand automatiserar sin produktion för att tillgodose den ökade efterfrågan på bolagets elektrokemiska produkter

Pressmeddelande: Permascand automatiserar sin produktion för att tillgodose den ökade efterfrågan på bolagets elektrokemiska produkter

Permascand har ökat sin tillverkningskapacitet genom installationen av en automatiserad produktionslina i fabriken i Ljungaverk. Automatiseringen är i linje med bolagets strategi att möta den ökade efterfrågan på bolagets produkter.

Elektrokemiska lösningar är en vital del för att tillgodose den ökade globala efterfrågan på grön teknologi. För att möta den efterfrågan har Permascand automatiserat och effektiviserat sin produktion.

Automatiseringen av produktionen kommer främst öka kapaciteten för tillverkningen av kritiska produkter som används i system för effektiva och hållbara reningsprocesser av havsvatten i handelsfartyg. Här drivs den accelererande efterfrågan till stor del av skärpta internationella krav på rening av barlastvatten från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), och USA:s kustbevakning.

– Vi upplever flera starka trender som driver efterfrågan på våra slutkundsmarknader, både inom grön teknologi som förnybar energi och energilagring, samt inom den marina sektorn där våra elektrokemiska celler är centrala för att fartyg ska kunna följa internationella hållbarhetsregler. Automatiseringen tar vår produktion till en ny nivå och ger oss den kapacitetsökning som vi behöver för att möta den tilltagande efterfrågan på våra produkter, säger Permascands VD Peter Lundström.

Robotarna i produktionslinan skär ut elektroder i rätt storlek och sätter sedan samman dem i bipolära elektroder. Produktionen blir både effektivare och mer hållbar. Tiden för arbetsmomentet halveras då det sker automatiskt, samtidigt som mindre material går till spillo. Denna del av produktionen kan nu genomföras med hög kapacitet dygnet runt.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lundström, CEO
peter.lundstrom@permascand.com
073 028 14 76

Pressmeddelande: Permascand automatiserar sin produktion för att tillgodose den ökade efterfrågan på bolagets elektrokemiska produkter

Press release: Permascand automates its production to meet the increased demand for the company’s electrochemical products

Permascand has increased its manufacturing capacity through the installation of an automated production line in its factory in Ljungaverk. The automation is part of the company’s strategy to meet the increased demand for the company’s products.
Electrochemical solutions play a vital part in the global green technology transition. To meet the increasing demand, Permascand has automated and streamlined its production.

The automation of production will mainly increase the capacity to produce critical products used in systems for efficient and sustainable sea water treatment in vessels. The accelerating demand is largely driven by stricter international regulations in disinfecting ballast water implemented by the International Maritime Organization (IMO), and the US Coast Guard.

“We are experiencing several mega trends driving demand in our end markets, both in green technology such as renewable energy and energy storage, as well as in the marine sector where our electrochemical cells are essential for vessels to comply with international sustainability rules. Automation takes our production to the next level and gives us the capacity increase we need to meet the growing demand for our products,” said Peter Lundström, CEO of Permascand.

The robots in the production line cut out electrodes of the right size and then assemble them into bipolar electrodes. This step of the production will be accomplished twice as fast, while less material will go to waste, since it will be done automatically. Production will be more efficient as well as more sustainable and can now be carried out at high capacity 24 hours a day.

 

For more information, please contact:
Peter Lundström, CEO
peter.lundstrom@permascand.com
+46 73 028 14 76

Pressmeddelande: Permascand stärker styrelsen med Per Lindberg och Johan Karlsson

Pressmeddelande: Permascand stärker styrelsen med Per Lindberg och Johan Karlsson

Permascand stärker styrelsen med de erfarna ledamöterna Per Lindberg och Johan Karlsson för att ta bolaget in i en ny industriell fas. Per Lindberg, med lång erfarenhet av att leda och utveckla bolag i en internationell miljö, tar över rollen som styrelseordförande.

De globala trenderna inom elektrifiering och ökad efterfrågan på förnybar energi driver den globala omställningen till grön teknologi. De elektrokemiska lösningar som Permascand tillhandahåller är en viktig del för att möjliggöra utvecklingen inom dessa områden, för en mer hållbar framtid.

– Permascand har en stor betydelse i den gröna omställningen vilket leder till att marknaden för bolagets produkter växer i snabb takt. Det är ett högteknologiskt bolag som innehar en stark position för att växa med denna ökade efterfrågan. Jag ser fram emot att bidra med mina kunskaper och erfarenheter för att stärka den ytterligare, säger Permascands nya styrelseordförande Per Lindberg.

Per Lindberg, född 1959, har en lång erfarenhet från ledande positioner i det svenska näringslivet. Mellan 2005 och 2018 ledde han Billerud och senare BillerudKorsnäs som vd och koncernchef. Därefter var Per Lindberg vd och koncernchef på Epiroc, som framgångsrikt etablerades som ett börsnoterat bolag efter avknoppning från Atlas Copco. Per Lindberg har civilingenjörsexamen samt doktorsexamen, från Chalmers tekniska högskola. Sedan 2010 är han ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Johan Karlsson, född 1965, är CFO på Dustin Group och styrelseordförande i Adlibris. Han har en bred ekonomisk bakgrund inom IT och detaljhandel, och har tidigare arbetat på Techdata, ACO och Unilever. Johan Karlsson har civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lundström, CEO
peter.lundstrom@permascand.com
073 028 14 76

Pressmeddelande: Permascand stärker styrelsen med Per Lindberg och Johan Karlsson

Press release: Permascand strengthens its Board of Directors with Per Lindberg and Johan Karlsson

Permascand strengthens its Board of Directors by appointing the experienced members Per Lindberg and Johan Karlsson as the company is entering a new industrial phase. Per Lindberg, with extensive experience from leading and developing companies in an international environment, assumes the role as Chairman of the Board.

The global trends in electrification and increased demand for renewable energy are driving the global transition to clean technology. Permascand’s electrochemical solutions are a vital part of enabling the development in these areas, for a more sustainable future. 

“Permascand plays an important role in the green transition and is experiencing a rapid growth in demand for the company’s products. It is a technology driven company with a leading market position further fuelled by the strong growth in demand. I look forward to contributing with my knowledge and experience to further strengthen the company”, said Permascand’s newly appointed Chairman of the Board, Per Lindberg.

Per Lindberg, born in 1959, has extensive experience from leading positions within the Swedish industrial sector. Between 2005 and 2018, he led Billerud and later BillerudKorsnäs as President and CEO. Thereafter, Per Lindberg was President and CEO of Epiroc, which was successfully established as a listed company following the spin-off from Atlas Copco. Per Lindberg holds an MSc, and a PhD, from Chalmers University of Technology. Since 2010, he is a member of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, IVA. 

Johan Karlsson, born in 1965, is the CFO of Dustin Group and Chairman of the Board of Adlibris. He has a broad financial background in IT and retail, and has previously worked at Techdata, ACO and Unilever. Johan Karlsson holds an MSc in Business and Economics from the Gothenburg School of Economics.

 

For more information, please contact:
Peter Lundström, CEO
peter.lundstrom@permascand.com
+46 73 028 14 76