Pressmeddelande: Permascand stärker sin ställning inom vätgasproduktion: Deltar i utveckling av kunskapscenter för framtidens vätgasteknologi

Pressmeddelande: Permascand stärker sin ställning inom vätgasproduktion: Deltar i utveckling av kunskapscenter för framtidens vätgasteknologi

Permascand, en oberoende högteknologisk tillverkare av världsledande elektrokemiska lösningar, stärker nu sin ställning inom vätgasproduktion genom att ingå som samarbetspartner vid utvecklingen av Swedish Hydrogen Center, ett nytt kunskapscenter för elektrolys och förnybar vätgas.

Swedish Hydrogen Center kommer fungera som testbädd för utvärdering och testning av miljötekniska komponenter och applikationer. Sverige har som klimatmål att nå en helt fossilfri kraftproduktion 2040, samt en fossilfri fordonsflotta i vägtrafiken 2030. Elektrolys och förnybar vätgas kommer spela en avgörande roll för omställningen till ett klimatneutralt samhälle genom klimatneutrala transporter och industriprocesser, samt energilagring. Som partner i Swedish Hydrogen Center kommer Permascand kunna utveckla sin teknik ytterligare för att säkerställa sin position som en av de ledande aktörerna inom området för förnybar vätgas. 

– Det globala intresset för elektrolys och förnybar vätgas växer exponentiellt drivet av elektrifiering och ökad efterfrågan på grön energi. Swedish Hydrogen Center kommer ge oss möjlighet att vara del av förstklassig forskning och utveckling inom miljötekniska applikationer. Detta gör att Permascand är ännu bättre positionerat för att möta den stora kommersiella potential som finns inom detta segment, säger Permascands VD Peter Lundström.

Projektet drivs av RISE (Research Institute of Sweden) och industriforskningsinstitutet Swerim med projektfinansiering från Vinnova. I projektet deltar även industriella partners som Boliden, Sandvik och Siemens. Vätgasinfrastrukturen kommer etableras vid Swerims anläggning i Luleå och testbäddens alla delar beräknas att vara i drift hösten 2022.

Läs mer om Swedish Hydrogen Center här.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lundström, CEO
peter.lundstrom@permascand.com
073 028 14 76

Pressmeddelande: Permascand automatiserar sin produktion för att tillgodose den ökade efterfrågan på bolagets elektrokemiska produkter

Pressmeddelande: Permascand automatiserar sin produktion för att tillgodose den ökade efterfrågan på bolagets elektrokemiska produkter

Permascand har ökat sin tillverkningskapacitet genom installationen av en automatiserad produktionslina i fabriken i Ljungaverk. Automatiseringen är i linje med bolagets strategi att möta den ökade efterfrågan på bolagets produkter.

Elektrokemiska lösningar är en vital del för att tillgodose den ökade globala efterfrågan på grön teknologi. För att möta den efterfrågan har Permascand automatiserat och effektiviserat sin produktion.

Automatiseringen av produktionen kommer främst öka kapaciteten för tillverkningen av kritiska produkter som används i system för effektiva och hållbara reningsprocesser av havsvatten i handelsfartyg. Här drivs den accelererande efterfrågan till stor del av skärpta internationella krav på rening av barlastvatten från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), och USA:s kustbevakning.

– Vi upplever flera starka trender som driver efterfrågan på våra slutkundsmarknader, både inom grön teknologi som förnybar energi och energilagring, samt inom den marina sektorn där våra elektrokemiska celler är centrala för att fartyg ska kunna följa internationella hållbarhetsregler. Automatiseringen tar vår produktion till en ny nivå och ger oss den kapacitetsökning som vi behöver för att möta den tilltagande efterfrågan på våra produkter, säger Permascands VD Peter Lundström.

Robotarna i produktionslinan skär ut elektroder i rätt storlek och sätter sedan samman dem i bipolära elektroder. Produktionen blir både effektivare och mer hållbar. Tiden för arbetsmomentet halveras då det sker automatiskt, samtidigt som mindre material går till spillo. Denna del av produktionen kan nu genomföras med hög kapacitet dygnet runt.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lundström, CEO
peter.lundstrom@permascand.com
073 028 14 76

Pressmeddelande: Permascand stärker styrelsen med Per Lindberg och Johan Karlsson

Pressmeddelande: Permascand stärker styrelsen med Per Lindberg och Johan Karlsson

Permascand stärker styrelsen med de erfarna ledamöterna Per Lindberg och Johan Karlsson för att ta bolaget in i en ny industriell fas. Per Lindberg, med lång erfarenhet av att leda och utveckla bolag i en internationell miljö, tar över rollen som styrelseordförande.

De globala trenderna inom elektrifiering och ökad efterfrågan på förnybar energi driver den globala omställningen till grön teknologi. De elektrokemiska lösningar som Permascand tillhandahåller är en viktig del för att möjliggöra utvecklingen inom dessa områden, för en mer hållbar framtid.

– Permascand har en stor betydelse i den gröna omställningen vilket leder till att marknaden för bolagets produkter växer i snabb takt. Det är ett högteknologiskt bolag som innehar en stark position för att växa med denna ökade efterfrågan. Jag ser fram emot att bidra med mina kunskaper och erfarenheter för att stärka den ytterligare, säger Permascands nya styrelseordförande Per Lindberg.

Per Lindberg, född 1959, har en lång erfarenhet från ledande positioner i det svenska näringslivet. Mellan 2005 och 2018 ledde han Billerud och senare BillerudKorsnäs som vd och koncernchef. Därefter var Per Lindberg vd och koncernchef på Epiroc, som framgångsrikt etablerades som ett börsnoterat bolag efter avknoppning från Atlas Copco. Per Lindberg har civilingenjörsexamen samt doktorsexamen, från Chalmers tekniska högskola. Sedan 2010 är han ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Johan Karlsson, född 1965, är CFO på Dustin Group och styrelseordförande i Adlibris. Han har en bred ekonomisk bakgrund inom IT och detaljhandel, och har tidigare arbetat på Techdata, ACO och Unilever. Johan Karlsson har civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lundström, CEO
peter.lundstrom@permascand.com
073 028 14 76

Pressmeddelande: Permascand fortsätter att investera i automationslösningar inom snabbväxande kundsegment drivet av den gröna teknologiomställningen

Pressmeddelande: Permascand fortsätter att investera i automationslösningar inom snabbväxande kundsegment drivet av den gröna teknologiomställningen

Marknaden för elektrokemisk processteknologi är under omställning drivet av tillväxt inom den gröna teknologiomställningen samt ökad robotisering- och automatisering. För att fortsätta vara relevanta i nyckelmarknader och stärka sin konkurrenskraft har Permascand idag offentliggjort en genomgripande översyn av bolagets personalstorlek i Ljungaverk.

”Vi ser en ökande efterfrågan från våra kunder och investerar nu kraftigt i vår elektrokemiska teknologiplattform med tillhörande robotiserings- och automatiseringslösningar samt specialistpersonal. Vår nya produktionsplattform kommer ge Permascand förbättrad flexibilitet när det kommer till volym och ledtider, samt förmåga att möta de krav som ställs av våra kunder och därmed tillse att bolaget är fortsatt relevant i dagens konkurrenskraftiga marknad ” Därför fortsätter vi att fokusera på aktiviteter som utvecklar vår förmåga vidare från de mer traditionella manuella processerna”, säger Peter Lundström, vd Permascand.

Översynen kommer att påbörjas omgående och involverar facket och andra huvudsakliga intressenter.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Lundström, vd Permascand, peter.lundstrom@permascand.com