Styrelsens utskott

Ersättningsutskott

Styrelsen har den 4 november 2020 inrättat ett ersättningsutskott bestående av Per Lindberg (utskottets ordförande) samt Mario Houde och Pernilla Lundin som ledamöter av ersättningsutskot­tet. Ersättningsutskottet är främst ett förberedande organ och tar fram förslag till styrelsen. Ersättningsutskottet arbetar enligt den senast antagna arbetsordningen, antagen av styrelsen den 4 november 2020. De huvudsakliga uppgifterna för ersättnings-utskottet är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersätt­ningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, övervaka och utvärdera pågående program för rörlig ersättning till bolagsledningen samt sådana program som beslutats om under året, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och -nivåer i Bolaget.

 

Revisionsutskott

Styrelsen beslutade den 4 november 2020 att inrätta ett revisionsutskott samt att välja Johan Karlsson (utskottets ordförande), Ingar Jensen och Marie Grönborg till ledamöter av revisionsutskottet. Revisionsutskottet är främst ett förberedande organ som tar fram förslag till styrelsen. Revisionsutskottet arbetar enligt en arbetsordning som antagits av styrelsen. Dess huvudsakliga uppgifter är, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, att:

  • övervaka Bolagets finansiella rapportering
  • med avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering,
  • hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen,
  • informera styrelsen om resultatet av revisionen och på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillför­litlighet samt om vilken funktion utskottet har haft, kvalitetssäkra bokslutskommunikéer och delårsrapporter inför styrelsebeslut,
  • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständig­het och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhanda­håller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster,
  • godkänna revisorns rådgivningstjänster,
  • biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisor, och
  • utvärdera och godkänna revisors revisionsplan avseende omfattning och prioriterade områden.