Incitamentsprogram

Långsiktigt incitamentsprogram för ledningen

På extra bolagsstämma i Bolaget den 3 juni 2021 beslutades det att emittera teckningsoptioner som ett led i införandet av ett incitamentsprogram (”LTIP 2021/2024”) för nuvarande och eventuellt tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Koncernen, totalt 12 anställda (”Deltagarna”). Sammanlagt kommer LTIP 2021/2024 omfatta högst 729 153 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna emitteras till Deltagarna eller Koncernbolag, för att därefter överlåtas till Deltagarna till marknadsvärde, fastställt av PricewaterhouseCoopers enligt Black & Scholes värderingsmodell, vid överlåtelsetidpunkten. Antalet teckningsoptioner per Deltagare är beroende av Deltagarens position inom Koncernen. Det antal teckningsoptioner som var och en av Deltagarna i bolagsledningen maximalt får förvärva framgår av tabellen nedan:

Deltagare Teckningsoptioner Andel av program
Peter Lundström 227 205 31,2%
Fredrik Herlitz 72 292 9,9%
Linda Ekman 72 292 9,9%
Viktoria Lindstrand 72 292 9,9%
Lars Nyman 72 292 9,9%
Lena Oskarsson Engberg 48 195 6,6%
Jens Michael Povlsen 48 195 6,6%
Erik Zimmerman 48 195 6,6%
Louis Obaro Andrew 48 195 6,6%
Nicholas Laroche 20 000 2,7%
Total LTIP 2021/2024 59 313 529 100%

Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 maj – 10 juni 2024. Lösenpriset för teckningsoptionerna kommer att motsvara 120 procent av Erbjudandepriset, dvs. 40,8 SEK.

Villkoren för teckningsoptionerna innehåller sedvanliga omräkningsbestämmelser, bl.a. för utdelningar som görs före lösentidpunkten för teckningsoptionerna. Bolaget har förbehållit sig rätten att återköpa teckningsoptioner bl.a. om Deltagaren önskar sälja optionerna till en tredje part eller om Deltagarens anställning upphör.

Under antagande att samtliga 729 153 teckningsoptioner i LTIP 2021/2024 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital öka med cirka 27 005,67 SEK, motsvarande cirka 1,2 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförandet av Erbjudandet. Då teckningsoptionerna överlåts till marknadsvärde bedömer Bolaget att de eventuella sociala kostnader som kommer att uppstå till följd av programmet blir begränsade. Kostnaderna för programmet kommer därför främst att vara kopplade till implementering och administration av programmet.

 

Långsiktigt incitamentsprogram för styrelsen

På extra bolagsstämma i Bolaget den 3 juni 2021 beslutades det att emittera teckningsoptioner som ett led i införandet av ett incitamentsprogram (”LTIP 2021/2025”) för nuvarande styrelseledamöter i Bolaget (”Styrelsedeltagarna”). Sammanlagt kommer LTIP 2021/2025 omfatta högst 504 899 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras till Koncernbolag, för att därefter överlåtas till Styrelsedeltagarna till marknadsvärde, fastställt av PricewaterhouseCoopers enligt Black & Scholes värderingsmodell, vid överlåtelsetidpunkten. Det antal teckningsoptioner som var och en av Styrelsedeltagarna i styrelsen maximalt får förvärva anges i tabellen nedan.

[visualizer id="6659" lazy="no" class=""]

Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 maj – 10 juni 2025. Lösenpriset för teckningsoptionerna kommer att motsvara 110 procent av Erbjudandepriset, dvs. 37,4 SEK.

Villkoren för teckningsoptionerna innehåller sedvanliga omräkningsbestämmelser, bl.a. för utdelningar som görs före lösentidpunkten för teckningsoptionerna. Bolaget har förbehållit sig rätten att återköpa teckningsoptioner bl.a. om Styrelsedeltagarna önskar sälja optionerna till en tredje part eller om Styrelsedeltagarnas uppdrag upphör.

Under antagande att samtliga 504 899 teckningsoptioner i LTIP 2021/2025 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital öka med cirka 18 699,96 SEK, motsvarande cirka 0,9 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförandet av Erbjudandet.

Då teckningsoptionerna överlåts till marknadsvärde bedömer Bolaget att de eventuella sociala kostnader som kommer att uppstå till följd av programmet blir begränsade. Kostnaderna för programmet kommer därför främst att vara kopplade till implementering och administration av programmet.